Tak – bygga om, byta material eller utseende

Om du vill bygga om, byta till ett annat material eller ändra utseendet på ditt villatak behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Om du ska bygga en takkupa eller sätta in takfönster, se åtgärden Takkupa.

Innehåll på sidan

Behövs bygglov?

Bygga nytt tak

Du behöver ansöka om bygglov om du ska:

  • bygga om taket, till exempel byta takkonstruktion från ett platt tak till ett sadeltak.
  • ändra lutningen på eller höja ditt tak.

Byta taktäckningsmaterial

Du behöver ansöka om bygglov om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och du vill byta kulör eller material på ditt tak, och om bytet påverkar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan?

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Vad behöver jag skicka in?

Bygga om taket

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Byta taktäckningsmaterial

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Kostnaden för att ansöka om bygglov för att byta tak på ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 10 000 kr och 18 750. Kostnaden beror på om din åtgärd räknas som tillbyggnad eller ändring.

Vid mer komplicerade byggprojekt krävs dessutom ett tekniskt samråd och det påverkar också kostnaden. Först när vi fått in din ansökan och ser hur du tänkt bygga kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.

Tillbyggnad utan tekniskt samråd

Planenligt:

12 500 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

15 000 kr

Ändring utan tekniskt samråd

Planenligt:

10 000 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 500 kr

Ändring med tekniskt samråd

Planenligt:

16 250 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 750 kr

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från Bygg- och miljönämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det ska gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att Bygg- och miljönämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: