Solceller, solpaneler och solfångare

Med solceller, solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på eller intill ditt hus.

Innehåll på sidan

Behövs bygglov?

Bygglov krävs

I följande fall behöver du ansöka om bygglov:

  • Om det i detaljplanen eller områdesbestämmelser står att bygglov krävs.
  • Om anläggningen ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial.
  • Om anläggningen påverkar byggnadens utseende, t.ex. färg, fasad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens utseende på andra sätt påverkas väsentligt.
  • Om anläggningen ska monteras på en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt.
  • Om anläggningen ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Anmälan krävs

Även om du inte behöver ansöka om bygglov kan du i vissa fall behöva göra en anmälan. Kravet på anmälan gäller:

  • Om anläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
  • Om anläggningen påverkar brandskyddet i byggnaden.

Bygglov krävs inte

I följande fall behöver du inte ansöka om bygglov:

  • Om anläggningen ska monteras på en byggnad som ligger utanför detaljplanerat område och det inte finns områdesbestämmelser där det står att bygglov krävs.
  • Om det är en fristående anläggning på marken och anläggningen inte är så stor att den kan ses som en egen byggnad.
  • Om anläggningen monteras utanpå byggnadens fasad eller tak och följer byggnadens form, det vill säga att den har samma lutning som tak eller vägg. Detta gäller även om byggnadens utseende påverkas avsevärt.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vilka förutsättningar du har att producera el och värme med hjälp av solen

Solkartan över Örebro visar vilka förutsättningar du som privatperson eller företag har för att med hjälp av solen producera el eller värme.

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område eller områdesbestämmelser för din fastighet.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område. Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan om din anläggning är bygglovspliktig. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

I normalfallet behövs inte kontrollansvarig för en solenergianläggning.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Att ansöka om bygglov för solceller, solpaneler eller solfångare på ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 10 000 kr och 18 750 kr. I tabellen nedan ser du de exakta kostnaderna.

Tekniskt samråd krävs vid mer komplicerade byggen. Först när vi fått in din ansökan och ser hur du tänkt bygga kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.

Utan tekniskt samråd

Planenligt:

10 000 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 500 kr

Med tekniskt samråd

Planenligt:

16 250 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 750 kr

Hur lång tid tar det?

Ansökan om bygglov

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Anmälan

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 4 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 4 veckor, alltså 8 veckor totalt.

Om ditt ärende har kommit in efter 31 december 2018 gäller även detta

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får börja bygga.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Publicerad: 5 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?