Fönster, byta eller renovera

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för att byta eller renovera fönster.

Fönsterbyte eller renovering

Fönstren i en byggnad är en viktig del av dess karaktär och arkitektur. Ett fönsterbyte kan ge energivinster, men också leda till att kulturvärden och kvaliteter går förlorade och att stadsbilden förändras.

Det finns anledning att vara försiktig med att byta fönster, särskilt i hus som är byggda före 1960-talet. Materialen och hantverket håller ofta hög kvalitet. Träfönster som tillverkats senare har betydligt sämre virkeskvalitet. Fönster av aluminium och plast är oftast inte möjliga att renovera och har en begränsad livslängd.

Att renovera och komplettera fönster är ett bra alternativ till att byta ut dem.

Det finns flera metoder att förbättra befintliga fönsters energivärden och bullerdämpande förmåga

  • Vanligt fönsterglas kan bytas mot energiglas.
  • Fönstren kan kompletteras med en isolerruta som monteras på den befintliga fönsterbågen, så att fönstret blir av treglastyp.
  • Ytter‐ och innerbåge kan skruvas och limmas ihop och ersättas med en isolerglaskassett.

Om du ska byta fönster så tänk på att

  • Välja fönster som i utseende, material och kulör stämmer med husets ålder, utseende och karaktär (även upphängningssättet är viktigt),
  • anpassa fönstret efter befintligt fönsterhål.

Råd för dig som planerar att åtgärda dina fönster "Fönster - renovera eller byta (pdf, 1.9 MB)".

Behövs bygglov?

Ja, i vissa fall:

  • Bygglov krävs för en ändring som avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende inom detaljplanerat område. Det kan exempelvis vara att ändra befintliga fönster genom att ta bort ett fönster, sätta in ett nytt fönster där det inte funnits ett fönster tidigare, ändra storlek, ändra placering och upphängningsätt eller att byta material.
  • Om din byggnad ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område, eller om din byggnad har ett högt kulturvärde kan du behöva bygglov även om du byter till ett fönster med samma mått, utseende och placering.

Nej, för en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader krävs inte bygglov om ändringen inte medför en väsentlig ändring på byggnadens eller områdets karaktär.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Kulturmiljöinventering

Om ditt område ingår i kulturmiljöinventeringen så finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I webbkartan kan du söka på din adress och se vilka bestämmelser som finns för din fastighet. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöinventeringen kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Att ansöka om bygglov för fönster kostar mellan ca 8 400-10 500 kronor, men kost­naden beror på flera saker och den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan har prövats.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får börja bygga.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Oavsett om en ändring kräver bygglov eller inte, ska åtgärden uppfylla kraven i plan- och bygglagstiftningen. Exempel på relevanta krav för fasadändringar i lagstiftningen är kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden samt en god helhetsverkan. En byggnad ska även ha en god form-, färg- och materialverkan. Om en ändring inte uppfyller dessa krav kan byggnadsnämnden ingripa med tillsynsåtgärder i efterhand.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 21 september 2018
Publicerad: 14 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?