En- eller tvåbostadshus, bygga nytt

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för en- eller tvåbostadshus.

Behövs bygglov?

Ja, det krävs bygglov för att bygga nytt en- eller tvåbostadshus.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Kulturmiljöinventering

Om ditt område ingår i kulturmiljöinventeringen så finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I webbkartan kan du söka på din adress och se vilka bestämmelser som finns för din fastighet. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöinventeringen kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Nybyggnadskarta

När du bygger ett nytt en- eller tvåbostadshus behöver du beställa en nybyggnadskarta,

Anlita en kontrollansvarig

När du ska bygga ett hus behöver du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Handlingar som krävs för att få start­besked

  • Energi­beräkning.
  • Färdigställande­skydd.
  • Ventilationsritning.
  • VVS-ritning.
  • Material- och kulörbeskrivning (kan anges på ansökan).
  • Intyg om dimensioneringskontroll
  • Konstruktionsdokumentation.

När du har fått bygglov behöver du få startbesked för att få börja bygga.

Vad kostar det?

Att ansöka om bygglov för enbostadshus kostar mellan ca 29 000–35 000 kronor, men kost­naden beror på flera saker och den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan har prövats.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får börja bygga.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 18 september 2018
Publicerad: 6 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?