Installera eldstad och kamin

Om du ska installera eller ändra en eldstad eller kamin så måste du göra en anmälan. Ska du dra en rökkanal på utsidan av fasaden eller om byggnadens utseende ändras avsevärt så kan du behöva söka bygglov.

Behövs bygglov?

Nej, bara om åtgärden avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Du behöver göra en anmälan för:

  • installation av eldstad eller rökkanal.
  • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal.
  • insättning av en ny kassett i en öppen spis.

Du behöver inte göra en anmälan för:

  • byte till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till rökkanal.
  • glidgjutning av skorsten.
  • insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
  • liknande underhållsåtgärder.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. En kontrollansvarig behövs oftast inte för att installera en eldstad eller rökkanal.

Vad behöver jag skicka in?

Installationsbesiktning

När installationen är utförd ska du låta en sakkunnig göra en installationsbesiktning. Endast sotare utbildade som skorstensfejartekniker har behörighet att utföra en installationsbesiktning. Mer information hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Ifylld kontrollplan och protokoll

Efter installationsbesiktningen ska du redovisa i kontrollplanen att kontrollerna är gjorda. Den ifyllda kontrollplanen skickar du in till Byggnadsnämnden tillsammans med protokollet från installationsbesiktningen.

Protokollet från installationsbesiktningen skickar du också till Örebro Sotarn AB, så att din eldstad blir ett sk. brandsynsobjekt.

Slutbesked

Byggnadsnämnden fattar beslut om slutbesked utifrån den ifyllda kontrollplanen och protokollet från installationsbesiktningen.

Krav som ska uppfyllas innan du får börja elda

Först när du har fått beslut om slutbesked från Byggnadsnämnden och anmält eldstaden som brandsynsobjekt till Örebro Sotarn AB, får du börja elda.

Miljö och hälsa

Även om Byggnadsnämnden godkänt din eldstad kan Miljönämnden ge dig restriktioner, om man bedömer att eldandet kan leda till olägenheter för människors hälsa i omgivningen. Vid valet av eldstad bör du därför väga in vilken modell som är bäst lämpad ur miljö- och hälsosynpunkt.

Vad kostar det?

Anmälan av eldstad eller kamin kostar ca 2 625 kronor. Men kostnaden beror på flera saker och den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan har prövats.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, kan du räkna med att få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Hur gör jag en anmälan?

Här hittar du mer information om hur du gör en anmälan.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 17 september 2018
Publicerad: 13 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?