Installera eldstad och kamin

Om du ska installera eller ändra en eldstad eller kamin så måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden påbörjas. Ska du dra en rökkanal på utsidan av fasaden eller om byggnadens utseende ändras avsevärt så kan du behöva söka bygglov.

Innehåll på sidan

OBS! Om du ska göra ändringar som inte kräver en anmälan eller bygglov, eller ta en eldstad eller kamin i bruk som inte använts på länge, bör du kontakta Sotaren, innan du sätter igång.

Behövs bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov om din åtgärd medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden påbörjas.

Behövs anmälan?

Dessa åtgärder är normalt anmälningspliktiga:

 • installation av eldstad eller rökkanal
 • installation av vedeldat bastuaggregat
 • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal
 • insättning av en ny kassett i en öppen spis.
 • Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom:
  1. ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller
  2. annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning. Tänk på att du behöver ett startbesked innan installationen/åtgärden får påbörjas även vid en anmälan. Läs mer om det här.

Dessa åtgärder är normalt inte anmälningspliktiga:

 • byte till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till rökkanal
 • glidgjutning av skorsten
 • insättning av insatsrör i befintlig skorsten
 • liknande underhållsåtgärder.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Du behöver en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. En kontrollansvarig behövs oftast inte för att installera en eldstad eller rökkanal.

Vad behöver jag skicka in?

Installationsbesiktning

När installationen är utförd ska du låta en sakkunnig göra en installationsbesiktning. Endast sotare utbildade som skorstensfejartekniker har behörighet att utföra en installationsbesiktning. Mer information hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Ifylld kontrollplan och protokoll

Efter installationsbesiktningen ska du signera i kontrollplanen att kontrollerna är gjorda. Den ifyllda kontrollplanen skickar du in till Byggnadsnämnden tillsammans med protokollet från installationsbesiktningen.

Protokollet från installationsbesiktningen skickar du också till Örebro Sotarn AB, så att din eldstad blir ett så kallat brandsynsobjekt.

Slutbesked

Byggnadsnämnden fattar beslut om slutbesked utifrån den ifyllda kontrollplanen och protokollet från installationsbesiktningen.

När du har fått beslut om slutbesked från Byggnadsnämnden får du börja elda.

Miljö och hälsa

Även om Byggnadsnämnden godkänt din eldstad kan Miljönämnden besluta om restriktioner, om man bedömer att eldandet kan leda till olägenheter för människors hälsa i omgivningen. Vid valet av eldstad bör du därför väga in vilken modell som är bäst lämpad ur miljö- och hälsosynpunkt.

Vad kostar det?

Anmälan av installation eller väsentlig ändring av eldstad eller kamin kostar 3 125 kr.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det ska gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Hur gör jag en anmälan?

Här hittar du mer information om hur du gör en anmälan.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?