Dörr

Det finns många olika typer av dörrar och du bör välja dörr till ditt hus med omsorg. Den ska se bra ut och hindra obehöriga från att ta sig in i huset.

Innehåll på sidan

Behövs bygglov?

Du kan behöva ansöka om bygglov för att byta dörr.

Bygglov krävs om

  • du bor i ett en- eller tvåbostadshus och planerar att utföra fasadändringar som ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • du ska byta till en större dörr, ta bort en dörr eller sätta in en helt ny dörr där det inte funnits någon dörr tidigare.
  • huset ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område. Detta gäller även om du byter till en dörr med samma mått och placering. Se avsnittet om Kulturmiljöinventering nedan.

Bygglovs behövs inte

  • för att byta till en dörr med samma mått, utseende, material och samma placering som tidigare.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. För att byta dörr behövs inte en kontrollansvarig.

Lämna kontrollplan redan vid ansökan

Ja, du behöver en kontrollplan. Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader till exempel byte av en dörr, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt. Läs mer under kontrollplan.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Ansökan om bygglov att byta dörr (fasadändring) i ett en- eller tvåbostadshus kostar 10 000 kr eller 12 000 kr.

Fasadändring

Planenligt:

10 000 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 500 kr

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från Bygg- och miljönämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det ska gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att Bygg- och miljönämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: