Altan eller uterum, inglasad

Om du ska bygga en inglasad altan eller inglasat uterum räknas det som en tillbyggnad och för en sådan måste du i de flesta fall ha bygglov.

Behövs bygglov?

Ja, men i vissa fall kan det räcka med en anmälan. Läs mer om det under Attefallsåtgärder.

Nej, om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om:

  • fastigheten ligger utanför detaljplanerat område eller utanför så kallad ”sammanhållen bebyggelse”
  • om tillbyggnadens bruttoarea är max 50 kvadratmeter
  • om tillbyggnaden är max 50 % av huvudbyggnadens bruttoarea.

”Sammanhållen bebyggelse" är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om ditt område ingår i kulturmiljöinventeringen så finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I webbkartan kan du söka på din adress och se vilka bestämmelser som finns för din fastighet. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöinventeringen kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Lämna kontrollplan redan i bygglovansökan

Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovbeslutet och kan komma igång att bygga direkt. Läs mer under kontrollplan.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Att ansöka om lov för att bygga en inglasad altan på ett en- eller tvåbostadshus kostar cirka 10 000-12 600 kronor beroende ärendets art. Om vi kan räkna din tillbyggnad som en anmälanspliktig åtgärd, så kallad Attefallsåtgärd, kostar det cirka 4 800 kronor. Kostnaden beror på flera saker och den exakta avgiften bestäms först efter att ärendet har prövats.

Hur lång tid tar det?

Ansökan om bygglov

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Anmälan

Anmälningspliktiga ärenden får normalt ett beslut inom fyra veckor. Är ärendet komplicerat kan det ta upp till åtta veckor.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018
Publicerad: 3 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?