VIKTIG INFORMATION:
Eldningsförbud i hela Örebro län

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Ritningar och handlingar för bygglov

Beskrivning och instruktioner för ritningar och handlingar som du ska bifoga din ansökan om bygglov.

För samtliga ritningar gäller att de

  • Ritas i skala 1:100.
  • Innehåller information om vad som finns på ritningen, skala, skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning.
  • Gärna ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.
  • Alla mått ska vara i meter, med en decimals noggrannhet.
  • Ritningar ska vara fackmässigt utförda, tydliga, lättlästa på vitt, olinjerat papper, helst i A3-format.

Exempelritningar på fackmannamässigt utförda ritningar

Fasadritningar

Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende. Samtliga fasader som berörs ska redovisas och om markhöjderna kommer att förändras ska nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns ritas in på fasadritningarna. De olika fasaderna ska namnges t.ex. Fasad mot syd osv. Lämplig skala för fasadritningar är 1:100.

Planritningar

Planritningen ska visa rumsindelningen sett uppifrån inkl. beskrivningar av vad rummen används till t.ex. sovrum, kök osv. samt rumsstorlekar i m². Köksinredning samt fast inredning i hygienrum och tvättstuga ska också redovisas. Dörrars och fönsters placering ska redovisas tydligt liksom trappor och andra nivåskillnader.

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom huset som visar konstruktionen, grundläggningssättet, rumshöjder, bjälklagens placering och takkonstruktionen. Sektionen ska måttsättas så att rumshöjderna och byggnadshöjden framgår.

Detaljritningar

En detaljritning är en ritning i en stor skala (ofta 1:20 eller 1:10) där man ser detaljerna i en liten del av byggnaden eller projektet. En detaljritning kan behövas för att visa en ny takkupa, balkongräcke m.m.

För tydlighetens skull bifoga plan- och sektionsdetalj och markering på ritning i större skala (1:100 eller 1:200) var detaljen är placerad.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan visar fastighetens (tomtens) exakta mått och läge i plan och höjd samt andra uppgifter såsom läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt m.m. För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste fastighetsbildningen vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft. Om fastighetsbildningen inte är klar ber vi er att avvakta med beställningen eftersom arbetet med nybyggnadskartan ändå inte kommer att kunna påbörjas.

Nybyggnadskartan debiteras efter byggnadsnämndens taxa. För en liten villatomt blir kostnaden cirka 8 000 kronor. Har du frågor kontakta Servicecenter.

Situationsplan

Situationsplan är en karta på vilken man visar vad som skall byggas och dess placering på tomten samt färdig sockelhöjd på alla byggnader. Avståndet mellan det som skall byggas och närmaste fastighetsgränser skall anges. Situationsplanen ska baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus.

En lämplig skala brukar 1:400 eller 1:1000 vara, beroende på storleken på fastigheten. Helst vill vi ha situationsplanen i A3-format, nedvikt till A4.

Markplaneringsritning

På markplaneringsritningen ska in- och utfart, parkering och dagvattenhantering redovisas. Även eventuella markförändringar kan kräva lov och deras utbredning och nya plushöjder ska då också redovisas på markplaneringsritningen. Du kan utgå från situationsplanen när du skapar en markplaneringsritning.

Ventilationsritningar

En ventilationsritning visar bl.a. hur rördragning kommer att ske och var tilluft respektive frånluft kommer att anordnas.

Ljudutredning

Syftet med en ljudutredning är att visa att riktvärdena (enligt Boverkets byggregler) ej överskrids i byggnaden och på t.ex. en uteplats. Det kan till exempel röra sig om trafikbuller från en närliggande väg. Om du behöver genomföra en ljudutredning kan du anlita en ljudkonsult.

Geoteknisk utredning

Den geotekniska undersökningen är en bedömning av marken och ger svar på hur stabil marken är. Hur djup och detaljerad undersökning som krävs beror på hur marken är beskaffad. Om det till exempel finns osäkerhet kring hållfastheten och risken för ras och det tänkta huset är stort, finns det mycket goda skäl att begära en detaljerad geoteknisk undersökning.

Vid vissa markegenskaper är det också värt att göra ett radonprov.

Den översiktliga geotekniska undersökningen ger ofta en god bild av vilken typ av husgrund som passar och var den bäst kan placeras. Om du behöver genomföra en geoteknisk undersökning kan du anlita en geotekniker.

Energiberäkningar

Energiberäkningen ska redovisa den energi, vid normalt brukande under ett normalår, som behöver levereras till en byggnad för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer och övrig fastighetsel.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Redovisning av lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

En ritning och/eller en beräkning som visar hur dagvattnet kommer att tas om hand. Dagvatten är vatten från regn och smält snö som rinner av markytan. Dagvattnet ska i första hand omhändertas lokalt på egen tomtmark.

Material- och kulörbeskrivning

En kort text som beskriver fasadbeklädnad, takbeläggning samt färg/kulör.

Senast uppdaterad: 1 december 2017

Publicerad: 10 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se