VIKTIG INFORMATION:
Eldningsförbud i hela Örebro län

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Taxa för bygglov och strandskyddsdispens

Här kan du läsa om vilka åtgärder som taxan gäller för:

Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift för

  1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
  2. beslut om lov,
  3. tekniska samråd och slutsamråd,
  4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
  5. framställning av arkivbeständiga handlingar,
  6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
  7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
  8. Beslut om strandskyddsdispens,
  9. tillhandahållande av nybyggnadskarta, tomtkarta
  10. utstakning.

Eventuell planavgift debiteras enligt separat taxa. Moms (mervärdes­omsättnings­skatt debiteras inte)

Här kan du läsa om hur avgiften beräknas, ändringar av taxan och betalning av avgiften:

Allmänna bestämmelser

Beräkning av avgift

Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-22. Beloppen i tabellerna 1-22 har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.

Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om byggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.

Anståndsbeslut

Ingen avgift utgår för anståndsbeslut.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.

Handläggningskostnaden

Handläggningskostnaden är 995 kronor per timme för ärenden som avses i tabell 1-20. Handläggningskostnaden är 740 kronor per timme för ärenden som avses i tabell 21-22.

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen ”Tidsuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits.

Tidsersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Höjning/sänkning av avgift

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning sänkning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.

Ändring av taxan

Byggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna 1-22 samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.

Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts Byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.

Avgift kan alternativt tas ut i förskott.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

Denna taxa träder i kraft från och med den första april 2017 och gäller för ärenden inkomna från och med detta datum.

Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning m.m

Taxa som gäller för ärenden inkomna från och med 1 april 2018

Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning m.m. (pdf, 931.5 kB)

Taxa som gäller för ärenden inkomna fram till och med 31 mars 2018

Taxa för bygglov, stransskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning m.m. (pdf, 317.1 kB)

Senast uppdaterad: 16 april 2018

Publicerad: 13 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se