Åtgärdsprogram buller

Buller är ett stort och ofta underskattat folkhälsoproblem. Örebro kommun har flera goda skäl att arbeta aktivt för en god ljudmiljö, vilket också är i linje med det nationella miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö".

Samråd om förslag till åtgärdsprogram för omgivningsbuller i Örebro kommun

Samrådsperioden är mellan 14 december 2017 till 14 februari 2018. Under den tiden kan du skicka in dina synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram.

Programmet

Åtgärdsprogram buller Örebro kommun 2018-2025, samrådsversion (pdf, 923.4 kB)

Synpunkter

Ange ärendenummer Sam 169/2017 som rubrik

e-post

Vi ser gärna att du skickar in dina synpunkter via e-post till adressen samhallsbyggnad@orebro.se

Brev

Samrådssvar med vanlig post skickas till Örebro kommun, Programnämnd samhällsbyggnad, Box 30000, 701 35 Örebro

Bakgrund

Det övergripande syftet med detta åtgärdsprogram är att förbättra ljudmiljön och begränsa bullerexponeringen för invånarna i Örebro kommun. Men det är också utformat för att svara mot förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) som slår fast att alla kommuner av Örebros storlek ska ta fram åtgärdsprogram vart femte år. Örebro kommun har tidigare gjort bullerkartläggningar 1989, 1997 och 2012. Handlingsprogram har tagits fram 1989, 1993, 2001 (det blev dock aldrig politiskt antaget) och 2013.

Åtgärder som genomförts sedan arbetet med bullerfrågan startade har främst handlat om trafikreglering och olika former av skyddsåtgärder, exempelvis skärmar vid gator och vägar med höga trafikflöden och erbjudande om bidrag till fastighetsägare med bostäder där bullret överstiger riktvärdena. Trafikverket har finansierat åtgärder utifrån sitt ansvarsområde. De hastighetsbegränsningar som införts på många gator för ökad trafiksäkerhet har också minskat trafikbullret.

Den nya kartläggning som gjorts avseende buller inom kommunens gränser visar dock att åtgärdsbehovet fortfarande är stort. Med föreliggande program tydliggörs kommunens ambitioner och fördelningen av ansvar för att på sikt nå det övergripande målet.

Åtgärdsprogrammet har utarbetats av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad på uppdrag av Programnämnd samhällsbyggnad.

Senast uppdaterad: 14 december 2017
Publicerad: 13 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?