Teaterplan

Vi skapar ett tryggare och mer tillgängligt område genom att bygga om Teaterplan till en grönskande och livfull mötesplats för alla. Ombyggnationen beräknas vara klar under våren 2021.

Arbetet fortsätter under vintern och våren

Arbetet med att utveckla och bygga om Teaterplan till en grönskande och livfull mötesplats pågår och fortsätter under vintern och våren.

Teaterplan är en historisk plats och arkeologerna som övervakar arbetet har under arbetet gjort en del arkeologiska fynd. Bland annat hittade de en eldstad från en 1800-tals smedja samt en timmergrund från ett 1500-talshus.

Omgestalning av Teaterplan, skiss

Teaterplan, vision - skiss

Vision för Teaterplan

Teaterplan blir en grönskande och livfull plats med ett naturligt flöde av människor. Här ryms både mötesplatser som uppmuntrar till lek och aktiviteter och som erbjuder ett lugn mitt i centrum. En härlig mötesplats som får besökaren att återkomma om och om igen.

Trygg och tillgänglig mötesplats

Idag upplevs Teaterplan som ödslig och används inte trots dess stora potential med centralt läge, närhet till vatten, vackra byggnader och utsikter. Vi skapar ett tryggare och mer tillgängligt område genom att bygga om Teaterplan till en grönskande och livfull mötesplats där människor vill vistas.

Lekmiljö i centrum

Idag finns det en brist på lekmiljöer för barn i centrala Örebro. När vi bygger om Teaterplan skapar vi samtidigt en miljö som erbjuder spännande lekmöjligheter.

Några av kommande detaljer för området

  • Lekmiljöer med vatten som stimulerar fantasi
    och upptäckarglädje med fysisk rörelse.
  • Ny belysning för trygghet och upplevelse.
  • Fler sittplatser, både i sol och skugga.
  • Miniparker med blommande markgrönska.
  • Välkomnande och tillgänglig entréplats vid teaterns huvudentré
  • Torgytor med plattor och granithällar
  • Nytt väderskydd för bussresenärer och besökare vid Teaterplan.
  • Nya cykelställ.

I Örebro finns 184 mil kommunala vatten- och avloppsledningar. I samband med att Teaterplan byggs om byter vi vattenledningen i området. Vattenledningen är från 1910-talet och ger norra delarna av city hållbart dricksvatten. Genom att byta den bidrar vi till att säkra det globala hållbarhetsmålet att ge hållbar och tillgänglig vatten- och sanitet för alla.

Vi använder metoden relining, där den nya ledningen dras genom det gamla röret. Det innebär att vi inte behöver gräva upp hela ledningen.

Arbetet med att byta vattenledning är nu färdigt.

1853

Örebro teater byggdes 1853. Torgplatsen har funnits sedan dess, men var länge en enkel grusplan som tidvis användes som parkeringsplats.

1870-1934

Från 1870-talet till 1934 hade Länstidningens tryckeri och Nerikes Allehandas redaktion sina verksamheter i flygeln. Lindarna längs ån planterades på 1890-talet.

1882

1882 brann Örebro teater. Tre år senare gjordes en restaurering av den starkt brandskadade byggnaden.

1936

1836 lades teaterverksamheten ner på grund av att byggnaden ansågs ha alltför dålig standard. En annan bidragande orsak var dålig lönsamhet.

1964

Kommunen skissade på flera ambitiösa och pampiga förslag till ny utformning av Teaterplan, med bland annat dekorativa markmönster, vattenanläggning och brygga. Till slut byggdes torget om i en enklare variant av utformning.

1969

1969 förklarades Örebro teater som byggnadsminne av Riksantikvarieämbetet med motiveringen ”den bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick” och därför ”är att anse som synnerligen märklig”.

1976

Teaterplan fick släta och blästrade betongplattor i rutmönster. Längs Storgatan planterades sex skogslindar.

1988

1988 invigdes Rune Rydelius skulpturgrupp ”Vem tror på sagor här?”, även kallad ”Sagan”. Skulpturen var en gåva till kommunen. 

1998

1998 byggdes torget om och fick bland annat granitmurar och trappor samt en trappa ner till Svartån. Strandpromenaden breddades och kajtrappan för turistbåten Paddan tillkom. Häcken mot ån och Storgatan togs bort, då den ansågs sluta till platsen för mycket. Den ersattes av stentrappor och inramning av kedjor på stenpollare. Öppningar gjorde det möjligt att snedda över planen och gjorde torget mer tillgängligt.

2010

2010 ändrades detaljplanen för Teaterplan. Då övergick stora delar av torget från att vara kvartersmark till att bli allmän platsmark, Torg. Det innebär att platsen officiellt blev öppen för allmänheten. Samtidigt fick kommunen ansvar för att rusta upp och utveckla torget.

Vision för Teaterplan

Teaterplan blir en grönskande och livfull plats med ett naturligt flöde av människor. Här ryms både mötesplatser som uppmuntrar till lek och aktiviteter och som erbjuder ett lugn mitt i centrum. En härlig mötesplats som får besökaren att återkomma om och om igen.

Lek och aktivitet

Torgets södra sida överraskar med inspirerande markljus, som bjuder in till lek och ger uppmärksamhet åt platsen. Hela torget ramas in av miniparker med blommande grönska och inbjudande sittplatser. Varje minipark har sin egen karaktär och erbjuder spännande lekmöjligheter. Lekmiljöerna är omsorgsfullt utformade för att passa in i den kulturella miljön och finns framför i den västra delen, på säkert avstånd från busstrafiken. På Teaterplan finns även utrymme för uteserveringar och möjlighet att hålla olika evenemang. Cykelparkeringarna på den västra sidan finns kvar och fler platser för cykeln skapas på den östra sidan.

Naturligt flöde av människor

Teaterplan får tydliga och välkommande entréer och ett naturligt flöde mellan platsens olika rum. Omsorgsfullt valda möbler och detaljer lockar förbipasserande att slå sig ner en stund eller bara ta vägen över det mysiga torget. Teaterns huvudentré och byggnadens pampiga östra fasad lyfts fram med en välkomnande och lättillgänglig ramp och trappor. Det uppskattade gångstråket längs ån får mer trygghetsskapande belysning och generösa och bekväma möbler. display:none;

Lugn mitt i centrum

Mitt på torget finns en yta av hällar som skapar en lugn och högtidlig känsla runt teaterbyggnaden. Området närmast Drottninggatan får flera större sittmöbler och ett nytt väderskydd, med sittplatser åt alla väderstreck, knyter samman bussresenärer med torgbesökare.

Vision för Teaterplan med sittgrupper - skiss

Vision för Teaterplan - skiss

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!