Södra station

Södra station ska utvecklas genom nya kontor, parkeringshus och förbättrat hållplatsläge. Säkerheten ska höjas och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka. En ny tunnel ska stärka kopplingen mellan Örnsro och centrum. Tunneln förbättrar tillgängligheten för medborgarna genom att det blir lättare att ta sig till andra sidan järnvägen, samt till och från tåget.

Södra station, illustration

Aktuellt

Just nu pågår ett arkitektuppdrag för att titta på hur vi kan få in alla de funktioner som platsen behöver, samtidigt som vi stärker tillgängligheten.

Underlaget från arkitekterna ska ligga till grund för den detaljplan som tas fram.

Syfte

Ombyggnationen av Södra station syftar till att:

  • förbättra situationen vid Södra station vad gäller tillgänglighet och säkerhet
  • förbättrar spåren, anslutningen till perrongen mm.
  • möjliggöra för mer bebyggelse i anslutning till Södra station
  • skapa en anslutning till en tågdepå på Aspholmen.

Tidsplan

Detaljplanen för Södra station planeras att gå ut på samråd under 2018, då har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter. Efter det fortsätter arbetet med markanvisning, och därefter börjar byggnation på platsen. I samband med detta vill kommunen bygga en tunnel för att öka tillgängligheten. Tunneln och järnvägsåtgärderna planeras inom en 10 års period.

Processpil med text. 2018: detaljplan på samråd, provisorisk bro och stängsling. 2020: markanvisning. 2022: byggnation av kontor och garage. 2025-2030: järnvägsåptgärder, byggnation av tunnel mm.

Planerade projekt

Stängsling och provisorisk bro

Trafikverket planerar att stängsla in spåret vid Södra station från västra sidan. Inför detta byggs också en provisorisk bro för att man ändå ska kunna ta sig över spåren. Grunden till detta är att öka säkerheten vid den bristfälliga passage som finns idag (passagen till mittplattform från öster kommer fortsatt finnas kvar).

2018

Byggnation av provisorisk bro.

2019

Stängsling kring spåret.

Läs mer om stängslingen på Trafikverkets webbplats.

Östra Bangatan

I anslutning till projektet för Södra station tittar vi även på hur Östra Bangatan kan anpassas till att bli en stadsgata, samtidigt som man möjliggör för en bättre lösning för kollektivtrafiken och hållplats.

Tågdepå

I projektet för Södra station, samt i planprogrammet för Aspholmen, möjliggör kommunen för en tågdepå på Aspholmen. Anslutningen till en depå kommer att bli från Södra station.

Hagatunneln

Hagatunneln har utretts inom projektet för Södra station. Hagatunneln har idag brister i tillgängligheten för gående och cyklister, eftersom den är så smal att den är enkelriktad för cykeltrafik. Hagatunneln är också i behov av renovering, och på sikt behöver tunneln sannolikt repareras eller bytas ut. Det är väldigt kostsamt att försöka bredda tunnelrören för gång- och cykeltrafik samtidigt som det innebär en stor inverkan på järnvägstrafiken. Därför rekommenderar utredningen istället att hela konstruktionen byts ut under åren 2030-2040.

Bakgrund

Södra station har en stor utvecklingspotential med möjlighet till ökad säkerhet, tillgänglighet och exploatering. Området är ett centralt beläget och trots det relativt outnyttjat. Utvecklingen och arbetet med Södra station är det första delprojektet ur den fördjupade översiktsplanen för Järnvägsområdet.

I februari tecknade Örebro kommun, Trafikverket och Region Örebro län gemensamt en avsiktsförklaring för utvecklingen av området runt Södra station. Avsiktsförklaringen beskriver ansvar och kostnader för genomförandet av åtgärder. Först ska uppställningsspår byggas för att säkra en utökad regional tågtrafik. Samtidigt ska en järnvägsplan påbörjas för de långsiktiga funktionerna vid Södra station. I en järnvägsplan studeras bland annat en ny permanent tunnel under järnvägen, hur spåren ska gå vid platsen samt nya perronger.

Södra station idag

Idag består stationsområdet av en liten byggnad med vänthall och parkeringsplatser på ömse sidor om järnvägen, samt en planpassage med grindar och ljudsignal mellan respektive sida och mittplattformen. Nordost om stationen finns Eugènparken som kopplar samman stationen med centrum. Planområdet avgränsas genom Svartå Bangata i väster, Östra Bangatan i öster och Hagatunneln i norr.

Platsen i framtiden

Södra station ska utvecklas mot att bli en station främst för tågpendling. För att stärka de innerstadslika karaktärsdragen i området och för att skapa fler stationsnära arbetsplatser planerar vi att ta tillvara de utbyggnadsmöjligheter som finns kring Södra station.

På lång sikt kan arbetet med Södra station innebära en ny tunnel under spåren, spårflytt, ny plattform och en förbättring av järnvägsområdet.

Läs mer om utvecklingen av järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik.

Senast uppdaterad: 28 mars 2018
Publicerad: 16 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?