Örebro södra

Ett helt nytt kontorsområde med höga hus, en modern pendlarstation och en park att trivas i. Besökare till Örebro södra ska i framtiden möta ett förnyat område där det strategiska läget tas tillvara på flera sätt. En tunnel under spåren ska förbättra säkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Eugénparken ska bevaras och utvecklas till en attraktivare park än idag.

Så här skulle området runt Örebro södra kunna se ut i framtiden. Men vad som faktiskt ska byggas och hur det ska se ut avgörs längre fram i en markanvisningsprocess.

Aktuellt

Samrådet för Örebro södras detaljplan avslutades 2 december.

Syfte

Syftet med ombyggnationen av Örebro södra är att bättra ta vara på områdets strategiska och centrala läge. Det görs genom ett nytt kontorsområde med pendelnära arbetsplatser, ökad säkerhet och bättre tillgänglighet för resenärer och andra som vill korsa järnvägen. Bland annat planerar Örebro kommun för en tunnel under spåren, som även kommer stärka kopplingen mellan Örnsro och centrum. Kommunen vill också behålla och utveckla Eugénparken till en attraktiv mötesplats för örebroarna.

Ett annat syfte är att klara ett ökat resande med tåg och buss, både i staden och i Örebroregionen.

Tidsplan

Detaljplanen för Örebro södra är ute på samråd under 2019. Efter det fortsätter arbetet med markanvisning, och därefter börjar byggnation på platsen. Tunneln och järnvägsåtgärderna planeras inom en 10 års period.

Processpil med texten: detaljplan på samråd, provisorisk bro och stängsling. markanvisning. byggnation av kontor och garage. järnvägsåptgärder, byggnation av tunnel mm.

Planerade projekt

I anslutning till projektet för Örebro södra tittar vi även på hur Östra Bangatan kan anpassas till att bli en stadsgata, samtidigt som man möjliggör för en bättre lösning för kollektivtrafiken och hållplats.

I projektet för Örebro södra, samt i planprogrammet för Aspholmen, möjliggör kommunen för en tågdepå på Aspholmen. Anslutningen till en depå kommer att bli från Örebro södra.

Hagatunneln har utretts inom projektet för Örebro södra. Hagatunneln har idag brister i tillgängligheten för gående och cyklister, eftersom den är så smal att den är enkelriktad för cykeltrafik. Hagatunneln är också i behov av renovering, och på sikt behöver tunneln sannolikt repareras eller bytas ut. Det är väldigt kostsamt att försöka bredda tunnelrören för gång- och cykeltrafik samtidigt som det innebär en stor inverkan på järnvägstrafiken. Därför rekommenderar utredningen istället att hela konstruktionen byts ut under åren 2030–2040.

Bakgrund

Örebro södra har en stor utvecklingspotential med möjlighet till ökad säkerhet, tillgänglighet och exploatering. Området är centralt beläget, men trots det relativt outnyttjat. Utvecklingen och arbetet med Örebro södra är det första delprojektet ur den fördjupade översiktsplanen för Järnvägsområdet.

I februari 2018 tecknade Örebro kommun, Trafikverket och Region Örebro län gemensamt en avsiktsförklaring för utvecklingen av området runt Örebro södra. Avsiktsförklaringen beskriver ansvar och kostnader för genomförandet av åtgärder. Först ska uppställningsspår byggas för att säkra en utökad regional tågtrafik. Samtidigt ska en järnvägsplan påbörjas för de långsiktiga funktionerna vid Örebro södra. I en järnvägsplan studeras bland annat en ny permanent tunnel under järnvägen, hur spåren ska gå vid platsen, samt nya perronger.

Örebro södra idag

Idag består stationsområdet av en liten byggnad med vänthall, parkeringsplatser på båda sidor om järnvägen, samt en gångbro över spåren. Nordost om stationen finns Eugénparken som kopplar samman stationen med centrum. Planområdet avgränsas genom Svartå Bangata i väster, Östra Bangatan i öster och Hagatunneln i norr.

Trafikverket har byggt en gångbro över spåren på Örebro södra 2019, för att det ska vara säkrare att ta sig över. Samtidigt stängdes spårövergången på marken. De som inte kan ta sig över gångbron hänvisas till den närliggande Hagatunneln.

Trafikverket har även bytt till ett högre och kraftigare stängsel i och runt området.

Platsen i framtiden

Örebro södra ska utvecklas mot att bli en station främst för tågpendling. För att stärka de innerstadslika karaktärsdragen i området och för att skapa fler stationsnära arbetsplatser planerar kommunen att ta tillvara de utbyggnadsmöjligheter som finns kring Örebro södra.

På lång sikt kan arbetet med Örebro södra innebära:

  • en ny tunnel under spåren
  • spårflytt
  • en ny plattform och förbättringar av järnvägsområdet
  • kontorshus
  • en attraktiv park

Läs mer om utvecklingen av järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?