Örebro södra

Örebro södra ska utvecklas genom nya kontor, parkeringshus och förbättrat hållplatsläge. Säkerheten ska höjas och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka. En ny tunnel ska stärka kopplingen mellan Örnsro och centrum. Tunneln förbättrar tillgängligheten för medborgarna genom att det blir lättare att ta sig till andra sidan järnvägen, samt till och från tåget.

Några olika idéer på hur det skulle kunna se ut när området runt Örebro södra byggs om. Men vad som faktiskt ska byggas och hur det ska se ut avgörs längre fram i en markanvisningsprocess. Illustrationer: CF Möller och Rundquist Arkitekter.

Aktuellt

Örebro kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området runt Örebro södra, och har anlitat två arkitektbyråer för att få idéer på hur det skulle kunna se ut i framtiden. Läs mer i nyheten "Flera idéer om Örebro södras utveckling".

Syfte

Ombyggnationen av Örebro södra syftar till att:

  • förbättra tillgängligheten och säkerheten vid Örebro södra
  • förbättra spåren och anslutningen till perrongen med mera
  • möjliggöra för mer bebyggelse i anslutning till Örebro södra
  • skapa en anslutning till en tågdepå på Aspholmen.

Tidsplan

Detaljplanen för Örebro södra planeras att gå ut på samråd under 2019, då har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter. Efter det fortsätter arbetet med markanvisning, och därefter börjar byggnation på platsen. I samband med detta vill kommunen bygga en tunnel för att öka tillgängligheten. Tunneln och järnvägsåtgärderna planeras inom en 10 års period.

Processpil med texten: detaljplan på samråd, provisorisk bro och stängsling. markanvisning. byggnation av kontor och garage. järnvägsåptgärder, byggnation av tunnel mm.

Planerade projekt

Östra Bangatan

I anslutning till projektet för Örebro södra tittar vi även på hur Östra Bangatan kan anpassas till att bli en stadsgata, samtidigt som man möjliggör för en bättre lösning för kollektivtrafiken och hållplats.

Tågdepå

I projektet för Örebro södra, samt i planprogrammet för Aspholmen, möjliggör kommunen för en tågdepå på Aspholmen. Anslutningen till en depå kommer att bli från Örebro södra.

Hagatunneln

Hagatunneln har utretts inom projektet för Örebro södra. Hagatunneln har idag brister i tillgängligheten för gående och cyklister, eftersom den är så smal att den är enkelriktad för cykeltrafik. Hagatunneln är också i behov av renovering, och på sikt behöver tunneln sannolikt repareras eller bytas ut. Det är väldigt kostsamt att försöka bredda tunnelrören för gång- och cykeltrafik samtidigt som det innebär en stor inverkan på järnvägstrafiken. Därför rekommenderar utredningen istället att hela konstruktionen byts ut under åren 2030-2040.

Bakgrund

Örebro södra har en stor utvecklingspotential med möjlighet till ökad säkerhet, tillgänglighet och exploatering. Området är ett centralt beläget och trots det relativt outnyttjat. Utvecklingen och arbetet med Örebro södra är det första delprojektet ur den fördjupade översiktsplanen för Järnvägsområdet.

I februari tecknade Örebro kommun, Trafikverket och Region Örebro län gemensamt en avsiktsförklaring för utvecklingen av området runt Örebro södra. Avsiktsförklaringen beskriver ansvar och kostnader för genomförandet av åtgärder. Först ska uppställningsspår byggas för att säkra en utökad regional tågtrafik. Samtidigt ska en järnvägsplan påbörjas för de långsiktiga funktionerna vid Örebro södra. I en järnvägsplan studeras bland annat en ny permanent tunnel under järnvägen, hur spåren ska gå vid platsen, samt nya perronger.

Örebro södra idag

Idag består stationsområdet av en liten byggnad med vänthall, parkeringsplatser på båda sidor om järnvägen, samt en gångbro över spåren. Nordost om stationen finns Eugènparken som kopplar samman stationen med centrum. Planområdet avgränsas genom Svartå Bangata i väster, Östra Bangatan i öster och Hagatunneln i norr.

Gångbro och stängsling

Trafikverket har byggt en gångbro över spåren på Örebro södra för att det ska vara säkrare att ta sig över. Bron kan börja användas den 29 maj 2019. Samtidigt stängs spårövergången på marken. De som inte kan ta sig över gångbron hänvisas till den närliggande passagen genom Hagatunneln.

Trafikverket även har bytt till ett högre och kraftigare stängsel i och runt området.

Läs mer på Trafikverkets webb.

Platsen i framtiden

Örebro södra ska utvecklas mot att bli en station främst för tågpendling. För att stärka de innerstadslika karaktärsdragen i området och för att skapa fler stationsnära arbetsplatser planerar vi att ta tillvara de utbyggnadsmöjligheter som finns kring Örebro södra.

På lång sikt kan arbetet med Örebro södra innebära en ny tunnel under spåren, spårflytt, en ny plattform och förbättringar av järnvägsområdet.

Läs mer om utvecklingen av järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik.

Senast uppdaterad: 4 juni 2019
Publicerad: 16 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?