Norra Ormesta

Nu bygger vi området Norra Ormesta som ligger cirka 3,5 kilometer från centrum, och angränsar mot Osets naturreservat nära Hjälmaren. Totalt kommer runt 500 bostäder att uppföras, tillsammans med bl.a. förskolor och gruppboende.

Vi fortsätter utveckla Norra Ormesta

Bebyggelsen blir av varierad karaktär med flerfamiljshus i 4-5 våningar, radhus och småhus. Området och bebyggelsens utformning ska knyta an till den lantliga miljön och omkringliggande bebyggelse inom Hjälmarsberg, Ormesta radby samt befintliga gårdar inom området.

I områdets västra delar, som inte ägs av kommunen, har Riksbyggen och Ormesta Park byggt flerbostadshus och radhus i bostadsrättsform.

Områdets utformning

Området består av två delar, en privat ägd del i väster som har exploaterats av Riksbyggen och Ormesta Park.

Kommunen äger den östra delen där det finns cirka 30 villatomter och ca 7 flerbostadshustomter för bostadshus i 2-4 våningar. Kommunens mark innehåller också två förskoletomter och en tomt som är avsedd för gruppboende.

Exploateringen av kommunens mark har varit beroende av att en luftburen elledning som går igenom området flyttas. Arbetet med att flytta och ta ner ledningen är nu klart.

Under våren 2018 anvisades kommunens flerbostadshustomter till privata byggaktörer och flertalet av dessa projekt beräknas att byggstarta under 2019.

En första etapp av småhustomterna (tomterna 1-16) släpptes till den kommunala bostadskön under 2018 och är nu sålda. När den andra etappen släpps är ännu inte beslutat.

Översiktskarta över området

Översiktskarta Norra Ormesta

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Flera etapper och områden

Byggnationen av gator, natur- och parkområden i Norra Ormesta delas in i följande områden:

Etapp 1 - Sjölandsgatan och Ulsavilagatan

Sjölandsgatan och Ulsavilagatan ska byggas färdigt genom att vi bygger trottoarer och gång- och cykelbanor, samt gör slutgiltig asfaltering. Fastighetsindelningen har justerats, och det gör att vi ska komplettera med vatten- och avloppsledningar innan vi gör klart vägområdet. Tidplan är inte beslutad ännu.

Etapp 2 - Ålholmsgatan, Granholmsgatan, Ladviksgatan, Vilandsgatan, Notstugegatan och Murargårdsgatan

Vi kommer under sensommar/höst lägga första lagret asfalt på några, alternativt alla gatorna för att förbereda för byggandet av hus i området. Däremot kommer trottoarerna att vara grusade till det att husbyggena är klara. Byggnation på tomtmark kommer att kunna påbörjas under hösten 2018.

Fastighetsindelningen har justerats, och det gör att vi ska komplettera med vatten- och avloppsledningar innan vi gör klart vägområdet.

För att minska störningarna för boende i etapp 1 kommer en tillfällig byggväg att öppnas från Hjälmarvägen, vid byggnation av etapp 2. Den kommer i så fall att placeras öster om bullervallen.

Hjälmarvägen

Under 2017 sänktes hastigheten på delar av Hjälmarvägen från 80 km/h till 60 km/h. Vi har byggt en tillfällig passage för gående och cyklister väster om korsningen Sjölandsgatan/Hjälmarvägen. Passagen kommer att fylla en viktig funktion i väntan på att korsningarna in till området är ombyggda. Eftersom det går specialtransporter (exempelvis skördetröskor och långa lastbilstrailar) på Hjälmarvägen kan vi inte bygga farthinder.

Natur- och parkområden

På kartbilden är natur- och parkområden markerat med grönt, vi har dock inte påbörjat projekteringen ännu.

Gångstråk i Oset

Vi har tidigare planerat för belysning av gångstråket utmed Oset, men då stråket ligger i ett naturreservat finns det begränsningar i hur en belysning ska utformas. Vi jobbar därför vidare med hur en lösning för belyst gång- och cykelkppling in mot Näsby ska fortsätta utvecklas.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer det bli begränsad framkomlighet och viss byggtrafik i området. Vi ber om överseende med det och gör allt vi kan för att det ska bli så lite störningar som möjligt.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 18 april 2019
Publicerad: 15 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?