Norra Ormesta

Nu bygger vi området Norra Ormesta som ligger cirka 3,5 kilometer från centrum, och angränsar mot Osets naturreservat nära Hjälmaren. Totalt kommer runt 500 bostäder att uppföras, tillsammans med bl.a. förskolor och gruppboende.

Vi fortsätter utveckla Norra Ormesta

Bebyggelsen blir av varierad karaktär med flerfamiljshus i 4-5 våningar, radhus och småhus. Området och bebyggelsens utformning ska knyta an till den lantliga miljön och omkringliggande bebyggelse inom Hjälmarsberg, Ormesta radby samt befintliga gårdar inom området.

I områdets västra delar, som inte ägs av kommunen, har Riksbyggen och Ormesta Park byggt flerbostadshus och radhus i bostadsrättsform.

Områdets utformning

Området består av två delar, en privat ägd del i väster som har exploaterats av Riksbyggen och Ormesta Park.

Kommunen äger den östra delen där det finns cirka 30 villatomter och ca 7 flerbostadshustomter för bostadshus i 2-4 våningar. Kommunens mark innehåller också två förskoletomter och en tomt som är avsedd för gruppboende.

Exploateringen av kommunens mark har varit beroende av att en luftburen elledning som går igenom området flyttas. Arbetet med att flytta och ta ner ledningen är nu klart.

Under våren 2018 anvisades kommunens flerbostadshustomter till privata byggaktörer och flertalet av dessa projekt beräknas att byggstarta under 2019.

En första etapp av småhustomterna (tomterna 1-16) släpptes till den kommunala bostadskön under 2018 och är nu sålda. När den andra etappen släpps är ännu inte beslutat.

Översiktskarta över området

Översiktskarta Norra Ormesta

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Flera etapper och områden

Byggnationen av gator, natur- och parkområden i Norra Ormesta delas in i följande etapper:

Etapp 1 - Sjölandsgatan och Ulsavilagatan

Under etapp 1 får Sjölandsgatan och Ulsavilagatan nya trottoarer, gång- och cykelbanor, hastighetsdämpande åtgärder samt trafikregleringar. Arbetet för Ulsavilagatan färdigställdes 2020 och Sjölandsgatan beräknas vara klart efter sommaren 2022.

Etapp 2 - Ålholmsgatan, Granholmsgatan, Ladviksgatan, Vilandsgatan, Notstugegatan och Murargårdsgatan

Vi har asfalterat alla gator och cykelbanor inför byggande av hus i området. Trottoarerna däremot är grusade till det husbyggena är klara. Tre passager kommer att säkras i takt med att gatorna färdigställs. Det är passager vid:

  • Ålholmsgatan-Ladviksgatan-Granholmsgatan
  • Passage cykelbana-Granholmsgatan
  • Passage cykelbana-Notstugegatan.

I dagsläget har vi ingen tidplan för färdigställande, mycket beror på när byggnation på fastigheterna i området sker. Fastighetsindelningen har justerats och vi har kompletterat med vatten-och avloppsledningar.

Hjälmarvägen

Örebro kommun har tagit över väghållarskapet från Trafikverket för sträckan mellan korsningen med Sjölandsgatan och Ålholmsgatan. Vi har byggt en tillfällig passage för gående och cyklister väster om korsningen Sjölandsgatan/Hjälmarvägen. Passagen fyller en viktig funktion i väntan på att korsningarna in till området är ombyggda. Projekteringsarbete för ombyggnation har påbörjats och tillfälliga åtgärder för att reducera fordonshastighet planeras: omskyltning till lägre tillåten hastighet och omkörningsförbud.

Natur- och parkområden

På kartbilden är natur- och parkområden markerat med grönt, vi har dock inte påbörjat projekteringen ännu.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?