Kulturkvarteret

I kvarteret Klockaregården, området i anslutning till Konserthuset, byggs Kulturkvarteret för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med ett särskilt fokus på barn och unga.

Illustration på Kulturkvarteret från Svartån.

Bild på Kulturkvarteret från Svartån. Illustration från Wingårdh arkitektkontor AB.

Detaljplan för Kulturkvarteret

Detaljplanen var ute på granskning mellan 6 och 27 november 2017.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kulturverksamhet. Detaljplanen syftar också till att anpassa anslutande allmän plats till den nya verksamheten, möjliggöra för ett allmänt p-garage under mark och skydda Riksbankshusets kulturmiljövärden. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Öppet hus med visning av planförslaget

Här hittar du mer information om planförslaget

Senast uppdaterad: 1 december 2017
Publicerad: 31 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?