Kulturkvarteret

I kvarteret Klockaregården, området i anslutning till Konserthuset, byggs Kulturkvarteret för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med ett särskilt fokus på barn och unga.

Illustration på Kulturkvarteret från Svartån.

Bild på Kulturkvarteret från Svartån. Illustration från Wingårdh arkitektkontor AB.

Förberedelser inför flytt av vattenledningar vid Konserthuset 26–28 mars

På grund av att en vattenledning ska flyttas kommer kommunen att ta ner några enstaka träd vid Konserthuset, mellan den 26–28 mars. Träden tas ner nu innan fåglarnas häckningsperiod börjar. När Kulturkvarteret är klart kommer nya träd att planteras.

Tidplan

Detaljplanen för Kulturkvarteret antogs av byggnadsnämnden 22 februari 2018. De förberedande arbetena är i full gång. Planering av byggnad, innehåll, flytt av verksamheter samt gestaltning av gata och å-stråk. Planerad byggstart för nya byggnaden är hösten 2018. Under våren och sommaren 2018 kommer förberedande ledningsarbeten att påbörjas.

  • Våren/sommaren 2018 – förberedande arbeten (ledningsflytt)
  • Hösten 2018 – Byggstart av nya Kulturkvarteret samt å-stråket.
  • 2019–2020 – Nygatan/Fabriksgatan byggs om
  • 2020 – Invigning av nya Kulturkvarteret
Ny gestaltning av å-stråket och Vasaplatsen

Å-stråket har fokus på vistelseytor med ökad vattenkontakt och rörelseytor för fotgängare. En hårdgjord gångbana gör det lätt att röra sig längs ån mellan Östra Bangatan och Vasaplatsen. Grönytor med träd och planteringar, trädäck, och sittgradänger kommer att utgöra kanten mot ån. Det kommer även att finnas enklare aktivitetsplatser för barn och unga längs å-stråket. Belysningen ska skapa trygghet dygnet runt.

Vasaplatsen är en yta som ska inrymma många olika funktioner, de finns behov av öppna ytor, grönska, sittplatser och cykelparkering. I utformningen av platsen är det viktigt att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena och att bevara och tillskapa grönska där så är möjligt samt att balustraden även fortsatt kopplar ihop platsen med Vasabron och bidrar till helheten. Nya träd kommer att planteras längs med ån samtidigt som flyttbara planteringskärl ger den flexibilitet som platsen behöver.

Ny gestaltning av gatorna Nygatan/Fabriksgatan

Utformning av gata – Fabriksgatan

Längs östra sidan på Fabriksgatan anläggs en gång- och cykelbana. Vid Konserthusets fasad breddas gångbanan upp för att möjliggöra parkering av OB-buss vid evenemang i Konserthuset samtidigt som det är möjligt att promenera förbi på gångbanan. För gående ska det vara möjligt att passera Fabriksgatan i höjd med Nikolaigatan. Utanför f.d. Riksbankshuset kommer hållplatser att anläggas. De placeras mittemot varandra vilket gör att bussarna på den norra delen av Fabriksgatan samlas på en mindre yta än idag.

Där utrymme finns för möblering på både Fabriksgatan och Nygatan kommer den att fyllas med cykelparkering och mobila trädplanteringar.

På Fabriksgatans södra del anläggs en busshållplats på västra sidan med ett stort väderskydd och med plats för ett par regionbussar. Det kommer även att finnas utrymme för att På den östra sidan anlägga en busshållplats som främst kommer att användas för avstigande.

Södra delen av Fabriksgatan kommer att enkelriktas, i riktning mot Nygatan, för fordon, undantag för buss.

Utformning av gata – Nygatan

På Nygatan kommer gång- och cykelbana att vara belägen på den södra sidan. På den norra sidan i höjd med Kulturkvarterets nya byggnad kommer korttidsparkering att vara möjligt. En vändzon i höjd med fd. Riksbankshuset kommer göra det möjligt att med bil trafikera Nygatan västerifrån och ändå nå korttidsparkeringen.

I höjd med Riksbankshuset utformas en plats med flyttbara planteringskärl med integrerade sittbänkar som möjliggör för vistelse i det gynnsamma solläget. Här finns även plats för cykelparkering och raingarden.

Detaljplan för Kulturkvarteret

Detaljplan för Kulturkvarteret

Detaljplanen för Kulturkvarteret antogs av byggnadsnämnden den 22 februari 2018. Detaljplanen är det juridiska dokument som ger rätt att uppföra den nya byggnaden inom kvarteret och utföra åtgärder kopplade till projektet.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kulturverksamhet med bibliotek, kulturskola och kompletterande funktioner inom kvarteret Klockaregården. Detaljplanen syftar också till att anpassa anslutande allmän plats till den nya verksamheten, möjliggöra för ett allmänt p-garage under mark och skydda Riksbankshusets kulturmiljövärden.

Här hittar du mer information om detaljplanen.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Publicerad: 31 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?