Kulturkvarteret

Kulturkvarteret – en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten för alla, men med särskilt fokus på barn och unga. Kulturkvarteret byggnaden är klar och här finns bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan. Gatorna runt Kulturkvarteret blir klara vid årsskiftet 2021/2022, och å-stråket blir klart i maj 2022.

Illustration på Kulturkvarteret från Östra Bangatan.

Illustration på Kulturkvarteret från Östra Bangatan. Illustration från Wingårdh arkitektkontor AB.

Tidplan

  • Årsskiftet 2020/2021 – Bygget av Kulturkvarteret är klart.
  • Våren och sommaren 2021 – Inflytt i Kulturkvarteret.
  • 2021-2022 – Gatorna och å-stråket vid Kulturkvarteret byggs om.
  • Årsskiftet 2021/2022 – Gatorna runt Kulturkvarteret blir klara.
  • Maj 2022 – Å-stråket vid Kulturkvarteret blir klart.

Gatuarbeten vid Kulturkvarteret

Under 2021 kommer gatorna runt Kulturkvarteret att byggas om. Arbetet görs i etapper för att synka tillgängligheten i området och runt den nya Kulturkvartersbyggnaden. Entreprenör för gatubyggnationen är Brogrund.

Aktuella arbeten som berör trafiken

Ombyggnation av Fabriksgatan

Delar av Östra Bangatan stängs av

Ändring av busslinjerna

Hållplatserna vid Konserthuset kommer att flyttas under tiden som gatorna vid Kulturkvarteret byggs om.

Aktuell information om busstrafiken finns på Länstrafikens webb.

Fyra etapper

Karta som visar gatorna runt Kulturkvarteret och markeringar som visar vart gatuarbetena kommer genomföras.

Gatorna och å-stråket vid Kulturkvarteret byggs om i fyra etapper för att synka tillgängligheten i området.

Etapp 1: mars-augusti

Fabriksgatan kan stängas av för allmän trafik. Undantag för räddningsfordon och varutransporter. Gående och cyklister kommer att kunna passera. In- och utfarter kommer vara tillgängliga.

Etapp 2: mars-augusti

Nygatan kan komma att ha begränsad framkomlighet för fordonstrafik, men in och utfarter kommer att vara tillgängliga. Gående kommer att kunna passera. In- och utfarter kommer vara tillgängliga.

Etapp 3: augusti-december

Fabriksgatan, norr om korsning med Nygatan, kan stängas av för allmän trafik. Undantag för räddningsfordon och varutransporter. Gående och cyklister kommer att kunna passera.

Fabriksgatan, söder om korsning med Nygatan, kan vara delvis avstängd för allmän trafik. Gatan kan komma att vara enkelriktad med tillåten körriktning söderut mot Rudbecksgatan. Gående och cyklister kommer att kunna passera.

In- och utfarter kommer vara tillgängliga.

Etapp 4: augusti 2021-maj 2022

Å-stråket längs Svartån bakom Kulturkvarteret byggs klart i fjärde etappen. Entreprenör för å-stråket är Brogrund.

Utformning av gata – Fabriksgatan

Längs östra sidan på Fabriksgatan anläggs en gång- och cykelbana. Vid Konserthusets fasad breddas gångbanan upp för att möjliggöra parkering av OB-buss vid evenemang i Konserthuset samtidigt som det är möjligt att promenera förbi på gångbanan. För gående ska det vara möjligt att passera Fabriksgatan i höjd med Nikolaigatan. Utanför före detta Riksbankshuset kommer hållplatser att anläggas. De placeras mittemot varandra vilket gör att bussarna på den norra delen av Fabriksgatan samlas på en mindre yta än idag.

Där utrymme finns för möblering på både Fabriksgatan och Nygatan kommer den att fyllas med cykelparkering och mobila trädplanteringar.

På Fabriksgatans södra del anläggs en busshållplats på västra sidan med ett stort väderskydd och med plats för ett par regionbussar.

Södra delen av Fabriksgatan kommer att enkelriktas, i riktning mot Nygatan, för fordon, undantag för buss.

Utformning av gata – Nygatan

På Nygatan kommer gång- och cykelbana att vara belägen på den södra sidan. På den norra sidan i höjd med Kulturkvarterets nya byggnad kommer korttidsparkering att vara möjligt. En vändzon i höjd med före detta Riksbankshuset kommer göra det möjligt att med bil trafikera Nygatan västerifrån och ändå nå korttidsparkeringen.

I höjd med Riksbankshuset utformas en plats med flyttbara planteringskärl med integrerade sittbänkar som möjliggör för vistelse i det gynnsamma solläget. Här finns även plats för cykelparkering och raingarden.

Detaljplanen för Kulturkvarteret antogs av byggnadsnämnden den 22 februari 2018. Detaljplanen är det juridiska dokument som ger rätt att uppföra den nya byggnaden inom kvarteret och utföra åtgärder kopplade till projektet.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kulturverksamhet med bibliotek, kulturskola och kompletterande funktioner inom kvarteret Klockaregården. Detaljplanen syftar också till att anpassa anslutande allmän plats till den nya verksamheten, möjliggöra för ett allmänt p-garage under mark och skydda Riksbankshusets kulturmiljövärden.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!