Kulturkvarteret

Kulturkvarteret ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med särskilt fokus på barn och unga. Här kommer bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan att finnas. Kulturkvarteret beräknas vara klart årsskiftet 2020/2021. Gatorna och å-stråket vid Kulturkvarteret byggs om under 2021.

Illustration på Kulturkvarteret från Östra Bangatan.

Illustration på Kulturkvarteret från Östra Bangatan. Illustration från Wingårdh arkitektkontor AB.

Tidplan

  • Årsskiftet 2020/2021 – Bygget av Kulturkvarteret är klart.
  • Våren 2021 – Inflytt i Kulturkvarteret.
  • 2021 – Gatorna och å-stråket vid Kulturkvarteret byggs om.

Gatuarbeten vid Kulturkvartet

Under 2021 kommer gatorna runt Kulturkvarteret att byggas om. Arbetet görs i etapper för att synka tillgängligheten i området och runt den nya Kulturkvarterbyggnaden.

Aktuella arbeten som berör trafiken

Nygatan enkelriktad mellan Östra Bangatan och Fabriksgatan

Ändring av busslinjerna

Hållplatserna vid Konserthuset kommer att flyttas under tiden som gatorna vid Kulturkvarteret byggs om.

Aktuell information om busstrafiken finns på Länstrafikens webb.

Utformning av gata – Fabriksgatan

Längs östra sidan på Fabriksgatan anläggs en gång- och cykelbana. Vid Konserthusets fasad breddas gångbanan upp för att möjliggöra parkering av OB-buss vid evenemang i Konserthuset samtidigt som det är möjligt att promenera förbi på gångbanan. För gående ska det vara möjligt att passera Fabriksgatan i höjd med Nikolaigatan. Utanför före detta Riksbankshuset kommer hållplatser att anläggas. De placeras mittemot varandra vilket gör att bussarna på den norra delen av Fabriksgatan samlas på en mindre yta än idag.

Där utrymme finns för möblering på både Fabriksgatan och Nygatan kommer den att fyllas med cykelparkering och mobila trädplanteringar.

På Fabriksgatans södra del anläggs en busshållplats på västra sidan med ett stort väderskydd och med plats för ett par regionbussar.

Södra delen av Fabriksgatan kommer att enkelriktas, i riktning mot Nygatan, för fordon, undantag för buss.

Utformning av gata – Nygatan

På Nygatan kommer gång- och cykelbana att vara belägen på den södra sidan. På den norra sidan i höjd med Kulturkvarterets nya byggnad kommer korttidsparkering att vara möjligt. En vändzon i höjd med före detta Riksbankshuset kommer göra det möjligt att med bil trafikera Nygatan västerifrån och ändå nå korttidsparkeringen.

I höjd med Riksbankshuset utformas en plats med flyttbara planteringskärl med integrerade sittbänkar som möjliggör för vistelse i det gynnsamma solläget. Här finns även plats för cykelparkering och raingarden.

Detaljplan

Detaljplanen för Kulturkvarteret antogs av byggnadsnämnden den 22 februari 2018. Detaljplanen är det juridiska dokument som ger rätt att uppföra den nya byggnaden inom kvarteret och utföra åtgärder kopplade till projektet.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kulturverksamhet med bibliotek, kulturskola och kompletterande funktioner inom kvarteret Klockaregården. Detaljplanen syftar också till att anpassa anslutande allmän plats till den nya verksamheten, möjliggöra för ett allmänt p-garage under mark och skydda Riksbankshusets kulturmiljövärden.

Här hittar du mer information om detaljplanen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!