Rudbecksgatan - ombyggnation mellan Hagmarksgatan och Almbyplan

Om projektet

Projektet innebär att Rudbecksgatan, sträckan mellan Hagmarksgatan och Almbyplan, kommer att byggas om till en grönare gata med lugnare trafiktempo. Det ska planteras träd på båda sidor av gatan och det kommer att byggas kantstensparkering och placeras ut cykelställ. Befintliga busshållplatser flyttas till ett centralt läge på sträckan, där det även byggs ett hastighetssäkrat övergångställe. Antal körfält bibehålls liksom gång- och cykelbanorna på ömse sidor av gatan.

Bakgrund

Bakgrund

Ombyggnationen av gatusträckan är en del av exploateringen av Kv. Gasugnen, där en utgångspunkt för projektet har varit att möjliggöra angöring till nybyggda bostäder och verksamheter.

Ombyggnationen syftar även till att minska Rudbecksgatans barriäreffekt genom att göra det enklare och säkrare att passera gatan som fotgängare. Med den nya passagen halveras länkavståndet för gående, vilket är önskvärt i en attraktiv och tillgänglig stad för alla.

Genom att plantera träd längs med gatan minskas de hårdgjorda ytorna längs gatan vilket bidrar till att körbanans dominans i gaturummet minskar till följd av ett grönare och mer inbjudande gaturum.

Busshållplatsernas placering på norra respektive södra sidan av den nya passagen gör det tryggare för kollektivtrafikresenärer att ta sig till och från bussen, samtidigt som spring över gatan minskas.

Tidplan
  • Byggstart april 2017.
  • Biltrafiken släpps på under vecka 42, 2017 för samtliga körfält.
  • Slutbesiktning av gatuarbetena sker vecka 46, 2017. Då ska alla arbeten vara klara.
Så påverkas trafiken

Översiktskarta - arbetsområde och alternativa färdvägar för biltrafik

Översiktskarta Rudbecksgatan, avstängning och alternativa färdvägar för bil

Klicka på bilden för att se Rudbecksgatan på webbkartan där du kan zooma och navigera.

Rudbecksgatan avstängd

Under tiden som byggnationen pågår är Rudbecksgatan avstängd denna sträcka! Omledning av allmän trafik kommer ske via Universitetsallén/Hagmarksgatan och detta kommer vara skyltat. Kollektivtrafik samt räddningstjänst/ambulans kommer fortfarande att köra Rudbecksgatan. Tillfällig hållplats för södergående busstrafik placeras norr om korsningen Hagmarksgatan (blå markering på karta) och resenärer som reser norrut med buss hänvisas till hållplatserna vid Österplan eller vid Tybble. 

Omledning av allmän trafik närmast arbetsområdet kommer ske via Universitetsallén/Hagmarksgatan där en tillfällig rondell kommer byggas. Likaså kommer en tillfällig cirkulationsplats att byggas vid Almbyplan för att underlätta för trafiken. I korsningen Universitetsallén/Oskarsvägen kommer även en tillfällig trafiksignal att placeras ut för att underlätta trafikflödena.

Översiktskarta - arbetsområde och alternativa färdvägar för gång- och cykel

Översiktskarta - arbetsområde och alternativa gång- och cykelvägar

Cykel- och gångtrafik kommer under byggtiden att kunna komma fram på antingen östra eller västra sidan av vägen beroende på pågående arbete och detta kommer att vara tydligt skyltat.

Ökad trafik på närliggande vägar

När Rudbecksgatan, sträckan mellan Hagmarksgatan och Almbyplan, stängs av för ombyggnation ökar trafiken tillfälligt på omkringliggande vägar, det är beklagligt men ofrånkomligt.

Arbeten nattetid

Under byggtiden kan det förekomma tillfälliga arbeten nattetid. Det är arbeten som inte går att utföra under dagtid eftersom kollektivtrafiken kör genom området. Eventuella nattarbeten sker i så fall mellan kl. 22-06, efter särskilt tillstånd från polismyndigheten.

Flera gatuarbeten pågår samtidigt

Örebro växer och det medför att olika typer av arbeten som påverkar trafiken behöver genomföras samtidigt. För att minimera störningarna i trafiken arbetar kommunen för att samordna arbeten som sker på allmän plats och styra dessa tidsmässigt så att allmänheten påverkas så lite som möjligt.

Trädgårdsgatan och Alnängsgatan

Samtidigt som Rubecksgatan tillfälligt stängs av pågår ombyggnationen av Trädgårdsgatan- Alnängsgatan. Både Trädgårdsgatan-Alnängsgatan och Rudbecksgatan är viktiga gator för biltrafiken. Utifrån en trafiksimulering har bedömningen gjorts att de kan byggas om samtidigt då det finns andra vägar som biltrafiken kan ta under byggtiden.

Skebäcksbron

Längre fram kommer Skebäcksbron att stängas av för ombyggnation, då måste både Trädgårdsgatan och Rudbecksgatan vara ombyggda och klara och öppna för trafik.

Hemmansvägen

På Hemmansvägen utförs ett välbehövligt byte av gamla vatten- och avloppsledningar. Detta arbete beräknas pågå under perioden februari-maj 2017.

Gång- och cykelbanor

Cykelbanan längs Universitetsallén - EON utför grävarbeten

Parallellt med ombyggnationen av Rudbecksgatan har kommunen gett Eon tillstånd att gräva ner fjärrkyla i gång- och cykelbanan längs Universitetsallén, sträckan mellan Almbyplan och Hagmarksgatan.

Detta arbete kommer endast påverka gångtrafiken i mindre utsträckning medan cykeltrafiken leds om via Rudbecksgatan som är öppen för gång- och cykeltrafik under hela ombyggnationen.

Utryckningsfordon och bussar

Endast utryckningsfordon och buss i linjetrafik får köra genom arbetsområdet

Buss i linjetrafik kommer att köra genom arbetsområdet på Rudbecksgatan kl. 6-22 för att kunna hålla utsatta tidtabeller. Övrig tid kommer även de att ledas om via Universitetsallén och Hagmarksgatan, då vatten- och avloppsarbeten kommer att genomföras nattetid.

En viktig anledning till att begränsa trafiken genom arbetsområdet till buss och utryckningsfordon är säkerheten för de som arbetar på plats. Ju mer trafik som passerar desto mer utsatt blir de som jobbar längs gatan.

Tillfällig cirkulationsplats

Tillfällig cirkulationsplats i korsningen Hagmarksgatan/Universitetsallén/Ormestagatan

Under ombyggnationen av Rudbecksgatan kommer en tillfällig cirkulationsplats att byggas i korsningen Hagmarksgatan/Universitetsallén/Ormestagatan. Cirkulationen gör det möjligt att styra och underlätta trafiken i korsningen, vilket är nödvändigt när trafikflödena tillfälligt förändras i och med omledning av trafiken från Rudbecksgatan.

Likaså kommer en tillfällig cirkulationsplats att byggas vid Almbyplan för att underlätta för trafiken. I och med det stora antal bussar som passerar genom korsningen och igenom arbetsområdet skapar det svårigheter för en fungerande trafiksignal. Rondellen kommer ge ett bättre flyt samt bli en tydligare och trafiksäkrare lösning där det stora omledningsflödet kan prioriteras på ett bättre sätt.

Utöver cirkulationen kommer även en trafiksignal att placeras i korsningen Universitetsallén/Oskarsvägen/Pappersbruksallén för att underlätta flödena som kan påverkas längre norrut på Universitetsallén.

Med tanke på de stora trafikflöden som trafikerar berörda gator i dagsläget rekommenderar vi de bilister som kan att ta andra vägar än den närmsta omledningsvägen då kapaciteten på Rudbecksgatan inte går att ersätta på andra enskilda gator. Vi rekommenderar även andra färdmedel än bil så som cykel och buss för de som kan och har möjlighet.

Den tillfälliga cirkulationsplatsen kommer att bli kvar när Rudbecksgatan återigen öppnas för trafik. En mindre ombyggnation kommer att genomföras under hösten/vintern 2017. Här kan du läsa mer om den ombyggnationen.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017
Publicerad: 12 januari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?