Trädgårdsgatan-Alnängsgatan byggs om till stadsgata

Bilspelet visar foton före och efter ombyggnationen - se så fint det blev!

Aktuellt i projektet

  • Trafiksignalerna och ambulansens prioritering (ungefär som en så kallad ”grön våg” vid utryckning) är igång. Under hösten kommer vi att arbeta med att trimma in signalerna så att de ska fungera så bra som möjligt.

Om projektet

Under 2016–2017 byggde vi om Trädgårdsgatan-Alnängsgatan till en grönskande stadsgata, med fordonstrafik i lägre hastighet och god framkomlighet för gång- och cykeltrafik. Busstrafik och utryckningsfordon bibehåller god framkomlighet.

Stadsgatan innehåller mer grönska och förbättrade möjligheter till parkering för både cykel och bil. Biltrafik i lägre hastigheter minskar gatans barriäreffekt och ökar trafiksäkerhet och trivsel för gående och cyklister.

Stortorgets nedre del byggdes om för att förstärka upplevelsen av en tydlig entré till stadskärnan. Offentlig konst och ljussättning utmärker entrén till Stortorget.

Illustration över de olika stegen i byggnationen. Utredning - projektering - upphandling entreprenad - byggnation - invigning.

Se filmen om invigningen av Trädgårdsgatan-Alnängsgatan fredag 6 oktober. Här berättar kommunalrådet Björn Sundin (S) och projektledare Adina Sjöbom mer om de spännande förändringarna på gatan.

Hur kommer trafiken att påverkas?
Översiktskarta Trädgårdsgatan.

Klicka på bilden för att se Trädgårdsgatan på webbkartan där du kan zooma och navigera.

Under projektets gång har utredningar gjorts för att se hur trafiken påverkas av det planerade förslaget. Utredningarna har visat att restiden på sträckan till stor del kommer att vara oförändrad. Anledningen till att restiden fortsatt kan vara jämförbar med dagens och att man kan minska antalet körfält beror till stor del på att det finns en överkapacitet i systemet idag med överytor, samtidigt som det går att få trafiksignalerna att fungera än mer effektivt. Då Skebäcksbron har öppnats för dubbelriktad trafik är det sannolikt att viss trafik flyttats över till Universitetsallén.

I övrigt kommer Trädgårdsgatan/Alnängsgatan vara fortsatt framkomlig varvid en överflytt av trafik till andra gator uppskattas bli liten. Förhoppningen är att den nya gång- och cykelbanan kommer att göra att fler väljer att gå och cykla vilket gör att biltrafiken då också kan minska.

EU-finansierad satsning på hållbart resande

I samband med ombyggnationen av Trädgårdsgatan och Alnängsgatan pågår ett EU-finansierat informationsprojekt (”nudging”) för att uppmuntra
de som har möjlighet att välja cykeln eller kollektivtrafiken istället för bilen.

Utryckningstrafik

Hur kommer ambulansen att påverkas?

Framkomligheten för ambulansen är en viktig planeringsförutsättning i projektet. För att möjliggöra och underlätta för utryckningsfordon att ta sig fram om trängre situationer skulle uppstå så planeras ett utrymme mellan körfälten. Signalprioriteringen för utryckningstrafiken kommer att ses över och förbättras.

Ambulansen och Räddningstjänsten har varit delaktig i planering och genomförande.

Ny utformning av Trädgårdsgatan-Alnängsgatan

Grönskande stadsgata

Trädgårdsgatan-Alnängsgatan blir en grönskande stadsgata. Mellan biltrafiken och gång- och cykelbanan planterar vi träd och ger plats för mer bil- och cykelparkering. Trafiken får ett lugnare tempo och grönskan med träd och planteringar blir en naturlig del av gatan.

Tanken är att utvidga stadskärnan, så att Trädgårds-gatan om några år ska kunna vara ett bra läge för både handel och restauranger.

Ny entré till stortorget

Infarten till Stortorget byggs om för att skapa en tydlig entré till city. I det norra hörnet skapas en plats med möjlighet till uteservering. För att sänka trafikens hastighet kommer den norra passagen över Trädgårdsgatan att vara upphöjd.

I mitten av in- och utfarten till parkeringen på torget placeras ett konstverk som höjer kvaliteten på miljön och skapar en tydlig avgränsning mot gatan. Tillgängligheten för synskadade förbättras med ledstråken i markbeläggningen.

Ny cykelbana

En ny gång- och cykelbana byggs på östra sidan längs hela Trädgårdsgatan - Alnängsgatan. Biltrafiken får ett körfält i varje riktning.

Den nya cykelförbindelsen förbättrar möjligheterna att cykla säkert i ett växande Örebro. Ombyggnationen är en viktig pusselbit i Örebros cykelnät, nu binds stadens norra och södra delar samman.

Illustration - utgångspunkt för dimensionering av gaturummet.

Illustration - utgångspunkt för dimensionering av gaturummet.

Bakgrund och mål

Bakgrund

Trädgårdsgatan är i dag en central gata med traditionell ledkaraktär. Den sträcker sig i nordsydlig riktning och övergår norr om Hamnbron till att bli Alnängsgatan. Gatusträckningen löper mellan Rudbecksgatan och Södra Grev Rosengatan. Gatan är en primär utryckningsväg för ambulansen vid utryckning från Universitetssjukhuset. Trafikflödena varierar mellan 12 000 – 15 000 fordon/dygn längs med sträckan och har under de senaste åren minskat vilket gör gatan lämplig för omvandling till stadsgata. Trädgårdsgatan finns med i kommunens investeringsbudget för 2015 - 2018.

Trafikprogrammet som antogs av kommunfullmäktige under hösten 2014 (pdf, 1.2 MB) medför en ökad inriktning mot att främja gående, cyklister och kollektivtrafik i Örebro. Som del i trafikprogrammet ingår ett projekt att omvandla huvudgator till stadsgator.

Mål

I uppdragsdirektivet finns följande mål för projektet:

  • Bättre plats för oskyddade trafikanter, både gående och cyklister.
  • Skapa en stadsgata där biltrafikens hastighet är lägre än idag, för minskad barriäreffekt av gatan och ökad trafiksäkerhet.
  • Skapa en attraktiv cykelförbindelse längs Trädgårdsgatan-Alnängsgatan.
  • Den framtida stadsgatan innehåller mer grönska och gröna ytor, samt lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
  • Tillgänglighet till parkering ska öka, både för cykel och bil.
  • Visionen om att Stortorgets nedre del ska vara en värdig entrépunkt till stadskärnan ska uppnås. Offentlig konst och ljussättningar utmärker gatunät, grönområden och entrén till Stortorget.
  • På de delar som trafikeras av busstrafik ska åtgärder innebära att befintliga restider inte försämras.
  • Bibehållen framkomlighet för utryckningsfordon ska fortsatt uppfyllas.
Stortorget

Under 2009 pågick torgprojektet som innebar att bland annat bygga om Stortorget. (pdf, 10.7 MB) Den nedre delen, Stortorget – Trädgårdsgatan, slutfördes inte och ingår därför projektet Trädgårdsgatan-Alnängsgatan till stadsgata.

Ett framtaget förslag på utformning av Stortorgets nedre del innebär att Stortorget kommer att få en ny infart. Korsningen planeras att vara reglerad med väjningsplikt ut från Stortorget, gång- och cykelpassagen över Trädgårdsgatan söder om korsningen blir signalreglerad medan passagen norr om korsningen hastighetssäkras genom en upphöjning.

I det norra hörnet skapas en platsbildning med möjlighet till uteservering. I mitten av in- och utfarten till parkeringstorget placeras ett konstverk som höjer kvaliteten på miljön och förstärker intrycket av en entré till city. En fortsättning av ledstråk kommer att passera platsen.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag

I samband med ombyggnationerna på Stortorget bjöd vi in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag. Nu är det klart att det blir konstverket "Rinnande mönster" av Roland Person som kommer att ta plats på nedre delen av Stortorget. Läs mer om det under rubriken "Stortorget får nytt konstverk".

Efter ombyggnation. Illustrationen visar korsningen vid Stortorget där det gröna stråket fortsätter norrut mot Alnängsplan.

Efter ombyggnation. Illustrationen visar korsningen vid Stortorget där det gröna stråket fortsätter norrut mot Alnängsplan.

Nytt konstverk på Stortorget "Rinnande mönster"
Skissförslag, konstverket Rinnande mönster av Roland Persson.

Skissförslag, konstverket Rinnande mönster av Roland Persson.

Nu är det klart att det blir konstverket "Rinnande mönster" av Roland Persson som kommer att ta plats på nedre delen av Stortorget. Det färgglada konstverket planeras stå klart hösten 2017.

Konstnärlig gestaltning på Stortorget/Trädgårdsgatan

Hösten 2017 kommer konstverket "Rinnande mönster" av Roland Persson att ta plats på nedre delen av Stortorget, mittemot von Akens kastanj i Oskarsparken.

Tanken med en ny skulptur på Stortorget är att skapa ett blickfång för förbipasserande och en inbjudande och tydlig entré till Stortorget från Trädgårdsgatan.

Juryn valde Rinnande mönster

Under 2016 fick yrkesverksamma konstnärer möjlighet att anmäla sitt intresse för uppdraget att skapa ett konstverk till Stortorget, fem valdes ut till skissuppdrag.

Jurygruppen har beslutat att ge uppdraget till Roland Persson med motiveringen:

”Roland Perssons konstverk Rinnande mönster kommer att vara ett tydligt blickfång i Stortorgets östra del. En symfoni av färger i ordnad villervalla och stort i omfång. Till det huvudsakliga verket finns också en mindre pendang, med ett mer välordnat uttryck, men föreställande detsamma. Tyg. På verket kommer också några skulpterade duvor att sitta. Kultur och natur i förening.

Verket består av bemålad brons, som har mycket lång hållbarhet, och kommer på håll att vara till förväxling likt riktigt tyg. Bronsen kommer att ha tygmönster från när och fjärran och vara igenkännbara för människor från olika platser och kulturer. Verket kommer att ge platsen ett mjukt anslag och vara ett monument över människor och samhälle igår, idag och imorgon samtidigt som det har mycket av tillfällighet över sig. Ett monument över människorna som befolkar staden, lite i motsats till många andra monument som symboliserar makten.”

Konsten på Stortorget

Sedan tidigare finns två större konstverk på Stortorget som båda representerar sin tid; Engelbrektskulpturen från 1865 och ”Gamla normer, nya former” från 70-talet.

Stortorget är Örebros mest centrala torg. Byggnationen domineras av två olika tidsepoker, 1800-talets slut och det modernistiska 60-talet. På senare tid har torget byggts om i etapper och nu färdigställs den tredje och sista delen under 2017. Samtidigt får Stortorget ett nytt konstverk, Rinnande mönster.

Konstnärligt skissuppdrag

För att ytterligare förstärka Stortorgets entré vid Trädgårdsgatan har medel ur budgeten avsatts för konstnärlig gestaltning, Målet med den konstnärliga gestaltningen är att minska barriäreffekterna av ”gatan” och mjuka upp mötet mellan Stortorget och Trädgårdsgatan.

Senast uppdaterad: 14 november 2017
Publicerad: 18 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?