Brunnsparken

Brunnsparken - en folkkär och historisk parkmiljö som nu planeras bli mer grön och levande.

Brunnsparken hittar du i sydvästra delen av Örebro, intill bostadsområdet Adolfsberg och har en storlek på ca 10,6 hektar. Parken har en 300-årig historia och har varit öppen för allmänheten sedan 1700-talets början, vilket ger parken en särställning bland Örebros parker. En historisk parkmiljö med denna kontinuitet som inte ligger i en stadskärna eller i anslutning till ett slott är ovanligt, även på en nationell nivå.

Föreslås bli mer grön och levande

Nu planeras Brunnsparken bli en mer levande plats och under hösten 2021 ska en detaljplan för områdets kommande utveckling ut på granskning. Där det finns förslag på att utveckla ytor för mer grönska, lek, aktivitet, kultur och samvaro i olika delar av parken. Förslag som grundar sig i Örebroarnas egna önskemål om att Brunnsparken ska förvandlas från en folkpark till en stadsdelspark, som är mer öppen och inbjudande - likt Stadsparken.

Bakgrund

Brunnsparkens långa historia från en brunnsanläggning från 1700-talet till 1930-­talets folkpark innebär att det är en plats som engagerar Örebroarna. Området har stort kulturhistoriskt värde både när det gäller byggnaderna och den gröna parken med värdefulla träd. Under 2017 godkände Programnämnd samhällsbyggnad ett planprogram för Brunnsparkens framtida utveckling.

Vad händer nu

Under hösten 2021 är en detaljplan för Brunnsparken ute på granskning. En process där allmänhet, fastighetsägare, myndigheter med flera, får möjlighet att ta del av kommuns förslag om hur framtida utveckling av parken är planerat att se ut. Man får även ta del av tidigare synpunkter som inkommit under samråd och vilka förändringar som gjorts utifrån dessa synpunkter.

När granskningsperioden är över ska detaljplanen vidare på formellt antagande av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Vinner den laga kraft är planerad byggstart för omgestaltningen av Brunnsparken under åren 2023-2025

Läs mer

Detaljplan för Brunnsparken

Kontaktpersoner

Linnea Hagenbjörk, projektledare och Erika Kinisjärvi, detaljplaneprocessen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?