Bidrag till studentföreningar och studentprojekt

Studenter vid Örebro universitet kan söka ekonomiskt bidrag till en studentförening eller studentprojekt. Bidraget ska uppmuntra och möjliggöra studenters engagemang och stärka Örebro som student- och universitetsstad.

Ansökningsperioder

Höstterminen

Ansökningsperioden för höstterminen är 25 september – 16 oktober 2023.

Ansökan

Ansökan gör du genom e-tjänsten Ansök om bidrag till studentförening eller studentprojekt.

Beslut

Beslut meddelas inom 15 arbetsdagar från det att ansökningsperioden gått ut.

Vem kan söka?

Du som är student vid Örebro universitet kan söka ekonomiskt bidrag till din studentförening eller ditt studentprojekt. Syftet med bidraget är att uppmuntra och möjliggöra studenters engagemang, stärka Örebro som student- och universitetsstad och att på längre sikt verka för ett mer självständigt studentliv. Bidraget finansieras gemensamt av Örebro kommun och Örebro universitet.

Bidrag till studentföreningar

För att er förening ska kunna få bidrag behöver ni:

 • Ha skrivit på samarbetsavtalet för studentföreningar. För information om detta, kontakta Örebro studentkår.
 • Vara beredda på att i samarbete med studentstadskoordinator synliggöra Örebro som student- och universitetsstad, både i föreningens informationsmaterial och i samband med föreningens aktiviteter.
 • Vara beredda på att ha löpande kontakt med studentstadskoordinator för att berätta hur föreningsbidraget används.

Riktlinjer för hur föreningsbidraget får användas:

 • Föreningsbidraget får inte användas till aktiviteter där alkoholkonsumtion är huvudsyftet.
 • Om föreningsbidraget används till aktiviteter, ska dessa vara tillgängliga för alla föreningens medlemmar.
 • Om föreningsbidraget används till aktiviteter ska dessa aktiviteter ha ett tydligt syfte, med antingen en stor bredd eller tydlig spets.

Bedömning av ansökan om föreningsbidrag

Det är många föreningar och aktiva i Örebros studentliv som söker föreningsbidrag. Uppfyller ni någon eller några av nedanstående punkter så är det meriterande för att få ansökan beviljad:

 • Högt medlemsantal.
 • Aktivt arbete för att nå ut till nya medlemmar.
 • Genomtänkta aktiviteter för en specifik målgrupp.
 • Större aktiviteter som når många studenter.
 • Aktiviteter som gynnar studenters hälsa, sociala situation eller koppling till arbetslivet.
 • Att föreningen samarbetar med Örebro studentkår och andra studentföreningar.
 • Att föreningen samarbetar med introduktionen för nya studenter.

Bidrag till studentprojekt

Ett projekt kännetecknas av att det är:

 • Klart definierat med syfte och mål
 • Tidsbegränsat
 • Planerat, inte en spontan aktivitet
 • Budgeterat
 • Projektet ska också följas upp och utvärderas.

Vilka kan söka projektbidrag?

 • Projektbidrag kan sökas av grupper av studenter, för projekt som berikar och utvecklar Örebros studentliv.
 • Utskott inom Örebro studentkårs sektioner ska i första hand söka pengar från sin kårsektion.
 • Örebro studentkår avsätter varje år en pott för sina kårsektioner att söka för aktiviteter utöver den vardagliga verksamheten. Kårsektioner bör i första hand söka pengar från denna pott. För mer information om ansökan, kontakta studentkåren.

För att beviljas projektbidrag behöver ni:

 • Ha träffat Örebro kommuns och Örebro universitets studentstadskoordinator för dialog om ert projekt och er ansökan.
 • Vara beredda på att i samarbete med studentstadskoordinator synliggöra Örebro som student- och universitetsstad, både i informationsmaterial och i samband med aktiviteter.
 • Vara beredda på att ha löpande kontakt med studentstadskoordinator för att berätta hur projektbidraget används och hur projektet utvecklas.
  Vara beredda på att berätta vilka andra bidrag och stöd som ni söker eller har fått för ert projekt.

Bidraget till studentprojekt är särskilt riktat till nya engagemang och verksamheter.

Bidrag för hyra av Örebro kommuns fritidslokaler

Om din förening vill hyra en lokal eller idrottsanläggning av kommunen finns ett särskilt bidrag ni kan ansöka om för den kostnaden. Här kan du läsa mer om hur det fungerar att boka lokaler, söka lediga tider och se avgifter, m.m.

Senast uppdaterad:

Publicerad: