Fördelning av platser i grundskolan

Varje elev är garanterad en plats på en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet. När vi fördelar skolplatser utgår vi från dina önskemål om skola så långt det är möjligt.

Rimligt avstånd

Alla elever ska få en skola inom rimligt avstånd från hemmet (barnets folkbokföringsadress), om man vill det. Det innebär en skola inom:

  • 3 km för elever i förskoleklass och årskurs 1–3
  • 4 km för elever i årskurs 4–6
  • 5 km för elever i årskurs 7–9.

Om det inte finns någon skola inom rimligt avstånd från hemmet

Om du inte har någon skola inom rimligt avstånd från hemmet får ditt barn plats på den skola som ligger närmast hemmet.

Om det finns fler sökande än platser

Om det finns fler sökande än platser på skolan fördelas barnen enligt principen relativ närhet.

Relativ närhet

Relativ närhet gör det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten. Vi räknar ut vem som har mest att förlora avståndsmässigt på att gå i en alternativ skola om man inte får den skola man önskat.

  • Om den sökta skolan är den närmaste blir den näst närmaste skolan barnets alternativa skola.
  • Om den sökta skolan är en annan än den närmaste blir den närmaste skolan barnets alternativa skola.

Undantaget är elever som ska börja i årskurs 7 och är bosatta i Vivalla, som genom politiskt beslut får en plats på Lillåns skola, Engelbrektsskolan, Gumaeliusskolan eller Olaus Petriskolan, om de inte söker en annan skola.

Se mer om relativ närhet i illustrationerna nedan.

Illustration som beskriver begreppet relativ närhet

Relativ närhet, exempel. Klicka på bilden för att se den i större format.

Illustration som beskriver begreppet relativ närhet

Relativ närhet, räkneexempel. Klicka på bilden för att se den i större format.

Om två elever har samma relativa närhet

Om två elever har samma relativa närhet till sökt skola, och syskonförtur inte kan tillämpas, så är det eleven som bor närmast skolan som får platsen.

Så mäter vi avståndet

När vi räknar ut avståndet till den skola du sökt utgår vi från ditt barns folkbokföringsadress. Vi mäter farbar väg till skolan med hjälp av den nationella vägdatabasen NVDB.

I e-tjänsten där du söker skola kan du ta del av kartan som vi använder för att mäta farbar väg till skolan. På kartan ser du hur lång den farbara vägen är från barnets folkbokföringsadress till de valbara skolorna.

Syskonförtur

Har du ett syskon som går på den skola du söker till kan du i vissa fall få syskonförtur. Det finns dock ingen garanti för att ett yngre barn blir placerat på samma skola som sitt äldre syskon.

Syskonförturen gäller om:

  • det finns platser som ska fördelas mellan elever som har samma relativa närhet,
  • du söker till förskoleklass på syskonets skola som förstahandsalternativ,
  • syskonet kommer att gå i årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår,
  • barnet bor inom 3 kilometer till den sökta skolan och
  • barnen är folkbokförda på samma adress (oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte).

Urvalskriterier på fristående skolor

Fristående skolor hanterar sina egna platser. Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du skolan direkt.

Urvalsregler för profil

En del skolor använder sig av ett färdighetstest för att kunna göra ett urval bland dem som söker en viss profil. Med färdighetstestet bedömer skolan ditt barns kunskaper i det profilämne som är aktuellt, till exempel fotboll eller musik.

Platserna fördelas utifrån resultatet av färdighetstesterna. Ditt barns avstånd till skolan spelar ingen roll. Om ni inte får plats på någon av de profiler ni sökt gäller de ordinarie urvalsreglerna om relativ närhet, se ovan.

Till profiler utan färdighetstest söker du en vanlig plats och gör profilvalet först efter att du fått plats på skolan. De ordinarie urvalsreglerna om relativ närhet gäller, se ovan.

Skolan kan inte kräva att ditt barn är aktiv i den aktuella profilen på sin fritid eller medlem i någon förening.

Här kan du se vilka profiler som finns och vilka skolor som använder sig av ett färdighetstest.

Skyddad identitet

Reglerna för fördelning av platser gäller inte för elever med skyddad identitet, som av säkerhetsskäl hanteras utanför skolansökningssystemet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se