Äventyret

Förskolan Äventyret ligger i Ladugårdsängen som är ett område med främst flerfamiljshus, men också en del radhus och villor.

Vi flyttar till hösten

Från och med september kommer Äventyret att få nya lokaler på Gyrogatan i Ladugårdsängen. När den nya förskolan står klar kommer även Höskullens verksamhet att bli en del av Äventyret.

Avdelningar

Från och med januari kommer vi att ha sex avdelningar med plats för 95 barn. På Kojan Röd, Kojan Gul, Flygplanet och Luftballongen går barn i åldrarna 1–3 år och på Flotten Blå och Flotten Grön är barnen i åldrarna 3–5 år.

Övningsförskola

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Inriktningar

Förskolan Äventyret är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi strävar ständigt efter att skapa en miljö som är tydlig och som stimulerar och utmanar barnen till lust att lära, såväl utomhus som inomhus. Vi arbetar med tema- och projektarbete där barnens val, förkunskaper och teorier är viktiga. Vi dokumenterar för att synliggöra barnens lärprocesser. Verksamheten genomsyras av interkulturellt förhållningssätt.

Vi har en utomhuspedagogisk profil och med det menar vi att vi vill använda oss av vår utemiljö på ett genomtänkt pedagogiskt sätt, där utemiljön inbjuder till ett utforskande arbetssätt och är ett komplement till innemiljön. Vi vill tillsammans med barnen ta vara på, upptäcka och undersöka det vi finner i vår närmiljö såsom förskolegården, skog, parker och bebyggelse. Vi vill arbeta utifrån ett upplevelsebaserat lärande som ger mening och sammanhang åt det vi lär oss.

Utemiljön är tillåtande, rymlig och ger möjlighet till yvigare lekar där motoriken kan stimuleras och där fantasin kan få gott om utrymme. I utemiljön finns även möjligheten att utforska och upptäcka saker riktigt nära och med flera olika sinnen samtidigt, vilket är en god grund för ett ökat lärande. Vi anser att utevistelse inverkar positivt på oss alla!

Mat

Vi får vår mat från Sörbyängsskolans kök.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vinggatan 4, Örebro.

Telefonnummer

Kojan gul 21 59 45, 076-551 51 92.

Flygplant 21 62 12, 072-141 92 19.

Kojan röd 21 59 46, 076-551 51 93.

Luftballongen 21 61 08, 072-141 97 78.

Flotten blå, 21 59 38, 076-551 51 94.

Flotten grön, 21 59 39, 076-551 51 95.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?