Näsby förskola

Näsby förskola har två avdelningar och utomhusprofil.

Näsby förskola

Avdelningar

Näsby förskola består av två avdelningar ”Lönnen” för de yngre barnen och ”Eken” för de äldre barnen. Varje avdelning är i sin tur indelad i två–tre grupper.

Inriktningar

På Näsby förskola är utbildningen till stor del förlagd utomhus. Vi strävar efter att utevistelsen ska upplevas som lustfylld och vara en naturlig del av dagen. Vår generösa gård inbjuder och främjar till lek, nyfikenhet och rörelseglädje. På gården finns en lada, snickarbod, byggcirkel och odlingsträdgård som används vid olika aktiviteter och undervisningstillfällen. I vår närmiljö ligger naturreservatet Oset som ger barnen möjlighet att uppleva och utforska mångfalden av djur och växter.

Vägledande samspel (ICDP) genomsyrar utbildningen. Det är ett förhållningssätt där barnen möts med glädje, respekt, nyfikenhet och struktur utifrån varje barns förutsättningar. Vi arbetar aktivt med att ge barnen inflytande över sin vardag och planerar undervisningen utifrån barnens intressen och behov. Vårt systematiska kvalitetsarbete utgår från Lpfö18, Barnkonventionen och skollagen.

Näsby förskola deltar i Läslyftet som syftar till att ge personalen fördjupade kunskaper om barns språk–, läs– och skrivutveckling. Förskolans personal genomgår även RFSL-förbundets hbtq-certifiering vilket syftar till att ge personalen kunskap för att aktivt använda ett normkreativt förhållningssätt och ett mer inkluderande bemötande i undervisningen.

Övningsförskola

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Maten tillverkas i vårt eget kök av vår kock.

2017 diplomerades Näsby förskola av Lilla Ekomatsligan för vårt arbete med att servera ekologisk mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie– och tidigare stängningsdagar

Under hösten 2020 har vi tre studiedagar för planering och fortbildning för personalen. Och vid fyra tillfällen har vi Personalkonferens och stänger kl. 15.45. Hör av dig till oss i god tid om du behöver barnomsorg vid dessa tillfällen.

Studiedagar

Onsdag 13 augusti
Torsdag14 augusti
Måndag 26 oktober

Tidigare stängningsdagar

Måndag 31 augusti
Måndag 28 september
Måndag 2 november
Måndag 30 november

Besöksadress

Ormestagatan 11, Örebro.

Telefonnummer

  • Eken, 019-21 54 91.
Senast uppdaterad: 26 augusti 2020
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?