Mariebergs förskola

Förskolan ligger i södra utkanten av Örebro i Marieberg. Huset stod färdigt hösten 2007. Den nybyggda delen av förskolan blev klar sommaren 2016.

Mariebergs förskola

Förskolan har sina lokaler i ena änden av huset och skolan i den andra. I mitten finns gemensamma utrymmen som matsal, torg och rörelserum. I närområdet finns lantlig miljö, skogsområden och lekparker.

Avdelningar

Förskolan består idag av nio förskoleavdelningar, Agaten, Tigerögat, Rubinen, Diamanten, Månstenen, Malakiten, Topasen, Kristallen och Smaragden. Sammanlagt finns det cirka 150 barn och 35 pedagoger hos oss.

Inriktningar

Vår vision

Vi strävar efter en verksamhet där barnen får upptäcka – uppleva – utforska – utveckla!

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt, med dokumentation och ett ömsesidigt lärande som viktiga verktyg för att fånga barns teorier och tankar.

Vi använder oss av dokumentation, närvarande och reflekterande pedagoger, den pedagogiska miljön och ett varierat material i arbetet med olika projekt – korta som långa – som skapar delaktighet, meningsfullhet, nyfikenhet och stimulerar och lockar till ett kreativt skapande, undersökande och lek.

När barnen lämnar förskolan vill vi att de ska ha med sig en god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med ett kreativt och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden.

Våra värdeord

  • Delaktighet
  • Mångfald
  • Meningsskapande.

Delaktighet

Delaktighet ser vi som en förutsättning för att utveckla verksamheten för barn, pedagoger samt vårdnadshavare. Delaktighet handlar om att få möjlighet att säga sin mening, lyssna på andras åsikter men även att göra framsteg och uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Alla ska känna sig välkomna och vara en del av verksamheten hos oss. Vi skapar mötesplatser som möjliggör ett lustfyllt möte och lärande tillsammans med andra.

Mångfald

För oss innefattar mångfald ett ställningstagande för begrepp och värdeord som likhet, olikhet, skillnad, jämlikhet, subjektivitet och allas lika värde oberoende av kön, etnisk tillhörighet, social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi erbjuder en mångfald i vår miljö och i material för att möta barnens olika intressen och åldrar. Genom att låta barnen mötas i olika sammanhang skapas möjligheter för barnen att sätta ord på sina tankar och idéer. Genom att möta andra får barnen möjlighet att förstå att det finns andra sätt att tänka, andra sätt att göra, andra sätt att känna för att bli en demokratisk medborgare i samhället.

Meningsskapande

Livet på förskolan ska kännas viktigt och vara betydelsefullt. Vi utgår från barnens erfarenheter och intressen, märkvärdiggör dem och ger dem en mening med hjälp av pedagogisk dokumentation. Vi arbetar utforskande och undersökande med ett rikt och varierat utbud av material som finns i vår tillåtande miljö. I vår verksamhet får barnen möjlighet att dagligen mötas av många olika uttryckssätt i små och stora mötesplatser, där barnen och pedagoger tillsammans kan bygga en mening kring det som sker, kring det vi gör och tänker. Vi tror på ett lärande där glädje och nyfikenhet har en självklar plats i barnets dag på förskolan, där varje barn ska ha möjlighet att växa, utvecklas som individ och i grupp.

Mat

Mariebergs förskola och skola har ett tillagningskök, vi tycker det är viktigt med kvalité och bra råvaror och därför väljer vi alltid färsk MSC-märkt fisk, svenskt kött och en stor andel ekologiska varor. Köket har fått två kravmärkningar av tre möjliga, vilket betyder att minst 50 procent av råvarorna är kravgodkända.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 4, Örebro.

Telefonnummer

Agaten, 019-21 20 26.

Diamanten, 019-21 35 96.

Kristallen, 019-21 21 22.

Malakiten, 019-21 21 39.

Månstenen, 019-21 37 10.

Rubinen, 019-21 21 23.

Smaragden, 019-21 21 19.

Tigerögat, 019-21 21 20.

Topasen, 019-21 21 18.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?