Kastanjen

Vi vistas i lokaler som ligger bredvid Hovstaskolan. Vi eftersträvar mycket utomhusaktivitet för barnen, vår utegård inspirerar till kreativitet och lek. Vi har nära till natur och skog som erbjuder spännande möjligheter till lek, lärande och nya upptäckter. Vi har även nära till lekparker som utmanar och stimulerar motoriken.

Kastanjen

Avdelningar

På Kastanjens förskola finns två avdelningar, Bladet och Blomman. Vi arbetar åldersheterogent med ett nära samarbete avdelningarna emellan.

Inriktningar

Vi är mötesplatsen för glädje, nyfikenhet och trygghet. Vi erbjuder en variationsrik verksamhet där barnens intressen, olikheter och lärande tillgodoses och tas tillvara. Tiden hos oss ska vara trygg, rolig och lärorik för barnen. Vi lägger stor vikt vid leken i vår verksamhet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmåga, lär sig visa hänsyn och hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Vår målsättning är att arbeta för ett öppet klimat med trygga barn, vårdnadshavare och personal, att ha roligt tillsammans och ta tillvara varandras olikheter.

Under höstterminen 2016 har vi startat upp ett eget projekt som vi kallar ”Örebromodellen – för en jämlik förskola”. Det är ett verktyg som vi använder som underlag i arbetet kring normkreativitets- och jämlikhetsfrågor, som utgår från diskrimineringsgrunderna. Arbetsunderlaget är en del av det dagliga förskolearbetet, med utgångspunkt i läroplanen som bidrar till ökad måluppfyllelse i förskolan.

Vi har under läsåren 14/15 och 15/16 arbetat med verktyget ”Grön flagg”, vilket är ett miljöarbete för hållbar utveckling i samarbete med ”Håll Sverige rent”. Under läsåret 16/17 fortsätter vi detta arbete.

Förskolans pedagoger är engagerade förskollärare och barnskötare. Vi har en hög måluppfyllelse vilket leder till trygga och väl förberedda barn inför starten i förskoleklass.

Gemensam vision

Den gemensamma visionen för samtliga förskolor i områdena Hovsta, Dylta, Ervalla och Närkes Kil är att det ska vara en mötesplats för lärande och glädje. Vi arbetar aktivt för likvärdiga förskolor där varje barn ska ges förutsättningar för individuell utveckling. Vår målsättning är att verksamheterna ska genomsyras av utforskande, glädje, delaktighet och demokrati.

Vår vision är att varje barn ska få vara sitt "bästa jag", utifrån sina intressen och förmågor. Samtliga verksamheters arbete utgår från den reviderade läroplanen 2016 för förskolan.

Mat

Vi har ett mottagningskök, som exempelvis bakar eget bröd till mellanmål ibland. Lunchen hämtas från Hovstaskolan där maten produceras från grunden enligt livsmedelsverkets rekommendationer.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Lundhagsvägen 5 (mellan Hovstaskolan och Lunds Gård).

Telefonnummer

Bladet, 019-21 61 94.

Blommen, 019-21 61 95.

Kök, 019-21 61 96.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 10 juli 2018
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?