Fåraherden

Förskolan Fåraherden ligger i Ladugårdsängen som är ett område med främst flerfamiljshus, men också en del radhus och villor.

Fåraherden

Avdelningar

Förskolan består av två åldersindelade avdelningar: Lammet med 1–3-åringar och Fåret med 3–5-åringar. Avdelningarna har ett rikt och tillgängligt material som är utmanande och anpassat efter ålder och intresse.

Inriktningar

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vår pedagogiska verksamhet genomsyras av en humanistisk människosyn. Verksamheten bygger på en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta. Genom att erbjuda en utmanande miljö med ett rikt material, ger vi utrymme för barnens lek och andra aktiviteter.

Vill vi ge barnen möjlighet att lära genom sina egna intressen, tankar och erfarenheter. Barnen får undersöka och experimentera. Vi tar tillvara på barnens idéer och följer upp för att fördjupa barnens lärande. Pedagogerna förhåller sig som medforskare till barnens tankar och utmanar dem med olika frågeställningar.

De fem målområdena i förskolans läroplan är väl förankrade i det pedagogiska arbetet. Som ett verktyg använder vi oss av projektarbeten som utgår från barnens intressen och idéer. Delaktighet och inflytande präglar utvecklingsarbetet tillsammans med barnen. Samspelet mellan barnen samt mellan barn och pedagoger bidrar till det gemensamma lärandet.

Mat

Vi får vår goda mat tillagad i och levererad från köket på Navets skola.

Måltider i skolor och förskolor.

Studiedagar och tidigare stängningsdagar 2020

Vi har stängt för att personalen har kompetensutveckling och vi stänger tidigare för arbetsplatsträffar. Om du har svårt att lösa omsorgen, hör av dig till rektor Eva Mannby, senast två veckor innan det aktuella datumet.

Förskolan är stängd

Fredag 24 januari och fredag 12 juni 2020.

Förskolan stänger kl. 16

Tisdag 14 januari, torsdag 5 mars, måndag 20 april och torsdag 28 maj 2020.

Besöksadress

Loggatan 26.

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?