Vad innebär språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i praktiken?

Böcker ligger i hög på ett bord.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är undervisningsstrategier för lärare i skolans alla ämnen för att stödja och utmana alla elever i deras lärande. Det är ett arbetssätt som gynnar alla elever.

Arbetssättet bygger på sociokulturell teori och forskning inom den sociokulturella teoriramen. Inom den sociokulturella teoriramen sker
lärande genom aktivitet genom socialt samspel. I det sociala samspelet, med en
lärare, en förälder eller en kamrat, får individen stöttning för att kunna lära
det hen ännu inte kan. I undervisningen betyder det att alla elever
behöver vara språkligt aktiva, och att läraren medvetet stöttar elever på olika
sätt genom aktiviteter där eleverna får vara engagerade och där
interaktionen i sig fungerar som stöttning.

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklade handlar också om att se
utvecklingspotentialen i både eleven och i undervisningen och utforma
aktiviteter där alla elever kan delta och samtidigt lära sig det de behöver
lära sig. På så vis handlar språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt om
lärares förhållningssätt och syn på lärande och de arbetssätt vi med
utgångspunkt i vårt förhållningssätt tillämpar. Dessutom är språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt en förutsättning för att vi ska kunna följa
läroplanernas intentioner.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk skriver om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 

/Jennypher Löfgren - Språk-, läs- och skrivutvecklare i Örebro kommun

Senast uppdaterad: 25 oktober 2016

Publicerad: 25 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?