Svar på frågor om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Örebro kommuns förslag att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till nya områden har väckt en del frågor. Arbetet är avgörande för våra sjöar och vattendrag. Här berättar vi mer.

Örebro kommun arbetar långsiktigt med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse på landsbygden. De områden som blir föremål för utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet är samlad bebyggelse på landsbygden där många fastighetsägare har svårt att lösa vatten- och avloppsförsörjningen på egen hand utan risk att förorena närliggande sjöar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.

Finansieras inte med skattemedel

I de områden som får kommunalt VA betalar alla fastighetsägare en anläggningsavgift. Det är en engångskostnad och avgiften beror bland annat på storleken på tomten. Om fastighetsägaren sedan måste ansluta sig till VA-nätet eller ej beror på statusen på den enskilda VA-lösningen. Utöver anläggningsavgiften tillkommer kostnaden för att dra fram ledningar på den egna fastigheten till det kommunala nätet vid tomtgränsen.

– Jag förstår de som upplever att de hamnar i kläm, det är mycket pengar det handlar om. Men det är den nationella lagstiftningen som vi har att följa, kommunalt vatten och avlopp finansieras inte via skattemedel utan via avgifter, säger Ullis Sandberg, kommunalråd samhällsbyggnadsfrågor.

– Just nu pågår en översyn av aktuell lagstiftning som innebär en utökad möjlighet till en kostnadsavvägning. Det skulle innebära att kommunen kan jobba mer nyanserat med denna fråga framöver. Det välkomnar vi i Örebro kommun, fortsätter Ullis Sandberg.

Investering även utan kommunalt vatten och avlopp

Som fastighetsägare har man ansvar för fastighetens avloppsanläggning. Har fastigheten ett enskilt avlopp måste det uppfylla lagkraven och inte släppa ut ämnen som kan påverka miljön eller människors och djurs hälsa. Det innebär att alla fastighetsägare redan idag har en kostnad för sin VA-försörjning i form av till exempel reningsanläggningar för vatten och avlopp.

Efterfrågan på kommunalt vatten och avlopp

– I många områden efterfrågar de boende en kommunal VA-lösning, det finns utmaningar med reningen av avloppsvattnet och en del har också svårt med kvaliteten på dricksvattnet. De har insett att de står inför en stor investering och ser det här som en trygg och långsiktig lösning, säger Ulrika K Jansson, programdirektör Samhällsbyggnad.

Områden som får kommunalt vatten och avlopp

Just nu pågår arbete i Östra Mark, Södra Väringen, Sjöboviken, Grythem, Västeråsen och Gällersta kyrkby.

Östra Mark: Utbyggnad av det lokala nätet pågår. Preliminär anslutning 2018.

Södra Väringen: Utbyggnad av det lokala nätet pågår. Projektering av överföringsledningar pågår. Vi avvaktar även beslut från Mark- och miljödomstolen på del av sträckningen för överföringsledningen och därför är tidplanen för anslutning i dagsläget osäker.

Sjöboviken/Grythem/Västeråsen: Vi arbetar med övertagandet av de lokala VA-näten samt vatten- och avloppsreningsverken. Övertagandet sker 2018 och då blir fastighetsägarna VA-kunder hos Örebro kommun och betalar anläggningsavgift. Vi planerar för att områdena ska kunna anslutas till överföringsledningar till Glanshammar under 2019. Den anslutningen innebär inte någon extra kostnad för fastighetsägarna.

Gällersta kyrkby: Projektering pågår. Ingen tidplan är i dagsläget fastställd.

Ytterligare sex områden med befintlig bebyggelse på landsbygden ska få kommunalt vatten mellan 2017–2027, dessa områden är Ekeby-Dreve, Framnäs, Rinkaby, Latorp, Tysslinge by och Lanna. Föreslagen utbyggnadsplan beslutas av kommunfullmäktige hösten 2017. Inget arbete har påbörjats förutom för Framnäs.

Här får du mer information och kan läsa Örebro kommuns utbyggnadsplan för vatten och avlopp till befintlig bebyggelse.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017
Publicerad: 17 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?