Omfattande arbete för att nå målen inom Hemvård

Hemvården har gjort en stor ekonomisk förflyttning de senaste två åren, men har fortfarande långt kvar att gå för att nå en ekonomi i balans. Det visar delårsresultatet och årsprognosen för 2017. Men arbetet som pågår inom Hemvården handlar inte bara om pengar.

– Vi jobbar för att skapa en hållbar hemvårdsorganisation. Det handlar om att ge en fortsatt bra och säker vård och omsorg till dem vi är till för, skapa bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för medarbetarna och att nå en ekonomi i balans, säger Camilla Andersson, områdeschef för Hemvården.

Nedan svarar Camilla på flera frågor om arbetet och resultatet i Hemvården.

Hur ser det ekonomiska resultatet ut?

Prognosen är att Hemvården vid slutet av 2017 kommer att ha ett underskott på 46,5 miljoner. Det skulle i så fall betyda att vi har gjort en ekonomisk förflyttning på 49,5 miljoner på 2 år (summan är exklusive omställningsstöd).

Vilka andra resultat ser ni i arbetet?

Vi har utvecklat uppföljningssystemen. Det betyder att vi nu har bättre koll på vad vi ska förändra för att nå målen, än vad man hade tidigare. Vi har en tydligare organisation och tydligare chefslinje, där övergripande beslut tas på rätt nivå. Tidigare fattades många övergripande beslut ute i verksamheterna och det gjorde att våra tjänster blev ojämna. Vi har också anpassat bemanningen mer till kundunderlaget. Det är ett arbete som pågår hela tiden eftersom kundunderlaget ständigt varierar. Det ställer krav på flexibilitet i organisationen. Sammanfattat har vi nu bättre förutsättningar att arbeta med utmaningarna än vad vi hade tidigare, men vi har mycket kvar att jobba med.

Vilka utmaningar står Hemvården inför?

Den största utmaningen är att det krävs förändringar inom många områden för att nå målen. Vi arbetar oss framåt bit för bit, men skulle egentligen behöva vara klara igår. En annan väldigt stor utmaning är att vi behöver rekrytera fler, framför allt sjuksköterskor. Det här är inte ett problem som är specifikt för Hemvården i Örebro. Bristen på sjuksköterskor är nationell, men effekten blir tydlig lokalt när vi har svårt att tillsätta vakanta tjänster.

Vad arbetar ni med som ska hjälpa er att nå målen framåt?

Vi arbetar med implementeringen av den nya organisationen. Nyckelfri hemtjänst håller precis på att införas, vilket kommer att underlätta för medarbetarna som slipper hämta nycklar. Vi jobbar också stenhårt för att ordna scheman, som är både bra för medarbetarna och anpassade för verksamheten. Vi vill också stärka delaktigheten i verksamheten.

Hur fungerar den nya organisationen?

Den är fortfarande i ett implementeringsskede. Strukturen är satt och vi skruvar på det som behövs för att få det att fungera. När det gäller den optimala planeringen, som i grunden handlar om att vi ska använda våra resurser så bra som möjligt utifrån de äldres behov, håller vi på att trimma in oss. Det är ett nytt arbetssätt, som ställer krav på samarbete och att varje funktion gör sin del.

Varför ger inte den nya organisationen de resultat som var tänkt?

Vi arbetar fortfarande på genomförandet av den nya organisationen. Vissa delar har tagit längre tid att implementera än vad vi trodde från början. Det handlar om att väldigt många personer ska arbeta på nya sätt och det tar tid.

Senast uppdaterad: 5 juni 2017
Publicerad: 5 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?