Elgströmska: Arbetet med åtgärder fortsätter

Arbetet med att åtgärda bristerna på Elgströmska fortsätter. I veckan blev det klart att IVO bedömer åtgärderna som tillräckliga så här långt, men att de kommer att följa upp arbetet mer framöver.

Arbetet med att åtgärda bristerna på Elgströmska fortsätter. Dokumentationen har förbättrats, genomförandeplanerna på avdelningen som är granskad är snart uppdaterade och tre av fem driftledare som anställs på hela huset är klara. Arbetet med att uppdatera genomförandeplanerna fortsätter nu i resten av huset. Det pågår också en grundlig genomgång av alla befintliga rutiner för att säkerställa innehåll och att de används på rätt sätt i vardagen. Arbetet rapporteras löpande till ansvarig nämnd.

– Från nämndens sida fortsätter vi att följa arbetet noga. Vi ser som särskilt viktigt och positivt att åtgärderna på Elgströmska kommer hela huset till del och att hela förvaltningen lär av det inträffade. säger Gunhild Wallin (C), ordförande för Vård och omsorgsnämnd Väster.

IVO bedömer nuvarande åtgärder som tillräckliga

I veckan lämnade Institutionen för vård och omsorg (IVO) sitt beslut om arbetet hittills. De har bedömt de planerade åtgärderna som tillräckliga för nu, men kommer att göra en uppföljande granskning på alla våningsplan i höst. Även Stadsrevisionen genomför en granskning.

– Det är bra att vårt arbete granskas och följs upp. Vi en offentlig verksamhet med ett stort ansvar och vi ska granskas. Det är också lika viktigt för oss som för dem som granskar att vi upptäcker allt som eventuellt inte fungerar, så att vi kan åtgärda det, säger Gunhild Wallin.

Om brister på övriga avdelningar

IVO pekar i sitt beslut på brister gällande genomförandeplaner, språkkompetens och personcentrerad vård i hela Elgströmska huset.

– Det här är inga nyheter för oss. Vi har sett att vi behöver förbättra de här delarna även på de andra avdelningarna och därför genomförs också många av åtgärderna för hela husets räkning, säger Margareta Dahlén, områdeschef för vård- och omsorgsboendena.

Åtgärder som kommer hela Elgströmska huset till del

  • Förbättrat arbete med genomförandeplaner för de boende
  • Förstärkning av teamsamarbetet.
  • Insatser för att stärka språkkompetensen.
  • Förstärkt ledning med en enhetschef. Det gör att det blir tre enhetschefer på Elgströmska istället för två.
  • Förstärkning av en sjuksköterska och en arbetsterapeut
  • Driftledare på alla avdelningar som ska ge praktisk handledning och stöd.
  • Förstärkt nattbemanning
  • Utbildningar i personcentrerad vård. Dessa påbörjades tidigare under våren och slutförs i höst. Det är en utbildningssatsning som pågår inom hela Vård och omsorg.

Ständigt pågående arbete med att förbättra kvaliteten

 Inom vård och omsorg pågår ett ständigt arbete för att förbättra kvaliteten i hela verksamheten och en del av det arbetet gagnar så klart Elgströmska. Bland annat tillsattes avdelningschefer under våren för att kunna jobba med kvaliteten inom området på en närmare nivå och för att öka stödet till enhetscheferna. Ett resultat av det är att arbetet med den individuella vård- och omsorgsprocessen börjar hållas ihop mer och att gemensamma rutiner tas fram. Avdelningscheferna jobbar även för att stärka teamarbetet inom området.

– Kvaliteten i verksamheten har hög prioritet och vi jobbar alltid för att förstärka den. Under våren har det arbetet strukturerats upp inom hela förvaltningen, med en tätare uppföljning av resultat och förbättringsåtgärder direkt kopplade till det vi ser. Det ger en bra bas för att hela tiden förbättra vårt stöd, säger Margareta Dahlén.

Senast uppdaterad: 2 juni 2017
Publicerad: 2 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?