Nya avgifter inom vård och omsorg

Från och med den 1 mars 2017 höjs avgifterna inom vård och omsorg, samt avgifter för kost och service utan behovsprövning. Beslutet om nya avgifter är fattat i Kommunfullmäktige samt Programnämnd Social välfärd.

Därför ändras avgifterna

Avgifterna inom Social välfärd har varit relativt oförändrade under en lång tid samtidigt som den generella inflationen varit låg. Verksamhetskostnaderna har däremot ökat, i huvudsak genom ökade personalkostnader. Förändringen i avgiftsnivåerna görs för att skapa en bättre balans mellan intäkter och kostnader.

Örebro kommun har också bytt det index som används vid den årliga uppräkningen av avgifterna. Förut använde vi konsumentprisindex som utgick från en inflationsberäkning för föregående år. Nu använder vi omsorgsprisindex (OPI), som utgår ifrån både inflationsberäkningen och förändringen av lönekostnader. Avgifterna räknas om årligen.

De avgifter som främst påverkas är:

  • Avgift för trygghetslarm höjs med 70 kr i månaden till 220 kronor i månaden.
  • Måltider i vård- och omsorgsboende höjs med 260 kronor i månaden till 3 200 kr per månad.
  • Måltider i dagverksamhet höjs med 18 kr per dag till 80 kr per dag.
  • Avgift för omvårdnad i korttidsvård, växelvård och rehab-plats avgiftsbeläggs med 67 kronor per dygn från att tidigare ha varit utan avgift.

Den nya maximala månadsavgiften för vård och omsorg samt servicetjänster är 2 013 kronor. Den gäller oavsett om du har kommunal eller privat utförare.

Första faktura med nya avgifter i april

Under februari kommer du att få ett nytt avgiftsbeslut som tar hänsyn till den nya maxavgiften. Den första fakturan med nya avgifter efter höjningen kommer i april månad. Detta eftersom vård- och omsorgsavgifterna faktureras retroaktivt.

Har du frågor om dina avgifter, kontakta Servicecenter.

Till taxor inom vård och omsorg.

Senast uppdaterad: 3 mars 2017
Publicerad: 10 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?