På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Starta en förening

Här får du reda på hur du gör för att starta en förening och vad som krävs för att din förening ska kunna bli godkänd.

Vad är en förening?

En förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald föreningsstyrelse. Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och ska bygga på demokratiska principer. Alla har rätt att bilda en förening.

Hur man bildar en förening

En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En tillfällig styrelse (interimstyrelse) utses och kan bestå av tre personer, ordförande, sekreterare och kassör. Interimstyrelsens uppgift är att förbereda för ett första årsmöte genom att kalla intresserade personer till ett möte för att bilda en förening, anta stadgar och välja föreningsstyrelse och revisorer. Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är vidtalade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter. Förslag till passande namn för föreningen bör finnas. Budgetförslag för föreningens verksamhet och ett förslag på föreningens kommande medlemsavgift bör finnas framtaget inför mötet.

Styrelsen

Styrelsen ska minst bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Stadgar

Stadgar är skrivna regler för föreningens arbete. Stadgarna är grunden i en förening. Där beskrivs föreningens syfte, regler och arbetssätt. En förening betraktas som så kallad juridisk person stadgarna är antagna och en styrelse är vald.

Förslag till stadgar

 

Stadgar är skrivna regler för föreningens arbete. Stadgarna är grunden i en förening. Där beskrivs föreningens syfte, regler och arbetssätt. Så här kan stadgarna se ut:

Föreningens namn

Föreningens målsättning är ...

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan den få som ...

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet

Årsmötet

Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorer eller minst en tredjedel av medlemmarna kräver detta, kallar styrelsen till ett extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de frågor som nämnts i kallelsen behandlas.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans.

Rösträtt

Endast den som har betalat sin medlemsavgift äger rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen eller suppleant för styrelseledamot rösträtt.

Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med majoritet.

Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har förenings ordförande utslagsröst.

Stadgeändringar

Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på föreningens ordinarie årsmöte. Att upplösningen ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter beslutar årsmötet om hur föreningens tillgångar ska disponeras.

Årsmöte

När interimstyrelsen tagit fram förslag till namn på föreningen, stadgar och förslag på styrelseledamöter, revisorer m.m. är det dags att kalla till årsmöte.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

Någon i interimstyrelsen hälsar välkommen och lämnar en kort information om syftet med föreningen och arbetet bakom förberedelserna. En namnlista upprättas som vid behov kan användas som röstlängd.

2. Godkännande av dagordning

Här går man igenom dagordningen för mötet och ser om mötet tycker den är ok.

3. Val av ordförande för mötet

Någon som inte varit med i interimstyrelsen bör leda mötet.

4. Val av sekreterare för mötet

Någon väljs för att föra protokoll över dagens förhandlingar.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

För att ett protokoll ska bli giltigt ska det undertecknas av justeringsmän. Vid eventuell omröstning fungerar även justeringsmännen som rösträknare.

6. Beslut om att bilda en förening

7. Beslut om föreningens namn

8. Fastställande av stadgar

Läs upp varje paragraf och godkänn varje paragraf för sig. Det är viktigt att alla förstår vad varje paragraf betyder.

9. Val av föreningens ordförande

Väljs alltid på ett år.

10. Val av styrelseledamöter

Bäst med jämnt antal ledamöter plus ordförande. (ska vara reglerat i stadgarna). Första gången väljs hälften på ett år andra hälften på två år.

11. Val av suppleanter

Väljs på ett år. Suppleanten ersätter ordinarie ledamot. Avgår ledamot under mandattiden inträder suppleanten i dennes ställe.

12. Val av revisorer

Man bör välja två revisorer varav en revisor väljs på två år första gången. Revisorn får inte sitta med i styrelsen eftersom han ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Han bör inte heller vara släkt med någon i styrelsen.

13. Val av valberedning

Valberedningen bestå av personer som finns med på årsmötet. Antalet regleras i stadgarna. Glöm inte att välja en sammankallande. Personer som ingår i valberedningen bör inte ha andra uppdrag i föreningen.

14. Budget

Budgetförlag ska redovisas och godkännas.

15. Medlemsavgift

Oftast finns förslag i budgeten men ska beslutas separat.

16. Övrigt

Här kan information lämnas och övriga frågor diskuteras. Årsmötet kan inte ta några beslut i ärenden som inte står med på dagordningen.

Efter detta första möte är föreningen formellt bildad.

Efter årsmötet

 1. Styrelsens första uppgift är att ta kontakt med eventuell riksorganisation för att få stöd och råd i olika frågor.
 2. Skaffa ett postgiro- eller bankkonto. För att få ett konto måste föreningen visa bland annat årsmötesprotokoll.
 3. Ta kontakt med lokala skattemyndigheten för att få ett organisationsnummer. Både postgiro eller bankgiro samt organisationsnummer krävs för att söka kommunala bidrag.
 4. Upprätta ett medlemsregister som innehåller födelsedata, namn, adress och när medlemsavgiften betalas.
 5. Föra kassabok över alla inkomster och utgifter i föreningen.
 6. Utse firmatecknare för föreningen. Helst två personer.

Tips inför kommande årsmöten

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om året. Här får alla medlemmar vara med och fatta beslut och välja funktionärer inför det kommande verksamhetsåret.

Lägg årsmötet tillsammans med något annat arrangemang, exempelvis en fest för att öka intresset för att delta i årsmötet. Stadgarna bestämmer när årsmötet ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp. Man kan kalla till årsmöte på olika sätt. Det kan vara t.ex.

 • brev till medlemmarna
 • annons i tidning eller medlemsblad
 • meddelande på anslagstavlan i lokalen

I kallelsen ska det stå

 • var årsmötet hållas (lokal)
 • vilken dag (år, månad och veckodag)
 • vilken tid årsmötet börjar (klockslag)

I kallelsen ska alla ärenden finnas med som ska behandlas på årsmötet. Anledningen till detta är att alla medlemmarna ska känna sig säkra på att föreningen inte beslutar något utan att medlemmarna har en chans att vara med och påverka beslutet. Det kan vara lämpligt att skicka med årsberättelse och kassaredogörelse tillsammans med kallelsen eftersom medlemmarna ska ha möjlighet att få titta på handlingarna före årsmötet. Vill en medlem att ett speciellt ärende ska tas upp på årsmötet ska han kontakta styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med på dagordningen för årsmötet. Går styrelsen inte med på att ta upp ärendet kvarstår möjligheten att på årsmötet få en majoritet för att begära ett extra årsmöte.

Länkar till studieförbund

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 12 september 2016

Publicerad: 12 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson