Meny

Gymnasial utbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen på Komvux motsvarar gymnasieskolans årskurs 1 till 3 men är anpassad efter vuxnas behov och förutsättningar.

Så ansöker du

Från och med den 19 december har du möjlighet att lämna in en sen ansökan. Du placeras då som reserv till kurserna.

Sista dagen att göra en sen ansökan är 15 januari 2018. Reservatagningen görs den 16 januari och är du antagen får du ett brev hem med information.

Du som bor i Örebro kommun

Om du är folkbokförd i Örebro kommun kan du göra din ansökan digitalt. Innan du ansöker bör du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med din ansökan. Se till att du har en fungerande e-postadress innan besöket.

Digital ansökan

För dig som har Mobilt BankID/ Bank ID

Logga in och gör din ansökan

För dig som saknar Mobilt BankID/ Bank ID

  1. Skapa användarkonto. Har du inget användarkonto, måste du börja med att skapa ett. Du behöver ha en fungerande e-postadress.
  2. Logga in och gör din ansökan.
    Du som inte har läst på Komvux tidigare under hösten måste bifoga dina betyg för att vi ska kunna behandla din ansökan.
    Om du har glömt ditt lösenord kan du skapa ett nytt här.

Ladda ner lathundar med hjälp för hur du ansöker digitalt

Du som inte bor i Örebro kommun

Om du inte bor i Örebro kommun ska du skicka in en ansökan till oss. Mejla komvux@orebro.se för att få en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten lämnar du till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Du som behöver undervisning på teckenspråk

Glöm inte att välja "Behov av teckenspråkstolk" när du gör din anmälan. Här hittar du mer information.

Du som har skyddad identitet

Har du skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på Komvux för att göra din ansökan.

Studieperioder

Samtliga gymnasiekurser ges både hösten 2017 och våren 2018 under förutsättning att antalet deltagare är högre än 10.

Studieperiod :1 170814–171222
Studieperiod 2: 180108–180525

Flerformstudier

De gymnasiala kurserna hos oss bedrivs som flerformsstudier. Det innebär att det är en blandning av lektioner, nätbaserat arbete och individuella studier. Normalt erbjuds lektioner både dagtid och kvällstid.

Tillsammans med läraren kan du planera hur du vill lägga upp dina studier under terminen. Flerformstudier innebär inte att du själv kan bestämma hur ofta du ska vara närvarande på lektioner eller hur du ska lägga upp dina studier. Det ska alltid ske i samråd med din lärare.

Kurser som erbjuds

Biologi

Biologi 1 – 100p

Centralt innehåll i kursen är ekologi, genetik och evolutionslära.

Kursen tar upp sammansättningen och förekomsten av arter i ekosystem mot bakgrund av utvecklingsläran. Du får kännedom om naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Dessutom tillägnar du dig kunskaper i ekologi och ärftlighetslära.

Biologi 2 – 100p

Centralt innehåll i kursen är cell- och molekylärbiologi och organismens funktion.

Kursen tar upp cellers livscykler, kommunikation och funktion. Kursen tar även upp fysiologi hos människan och andra djur, du får lära dig om organsystem och deras uppbyggnad och funktion. Du ska ha kunskaper i biologi som motsvarar minst Biologi 1.

Litteraturlista

Engelska

Engelska 5 – 100p

Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Det centrala innehållet i kursen är muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, både i vardagssituationer och i mer formella sammanhang. Kursen fördjupar även dina kunskaper om kulturella förhållanden och levnadsvillkor i delar av världen där engelska talas. Du utvecklar din förmåga att förstå talat och skrivet språk av olika slag samt stiftar bekantskap med bland annat skönlitteratur och faktatexter.

Engelska 6 – 100p

Det centrala innehållet i kursen behandlar såväl konkreta som abstrakta ämnesområden och utvecklar dina strategier för att aktivt medverka och självständigt använda språket i olika typer av samtalssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet. Kursen ger fördjupade kunskaper om samtida och äldre litteratur av olika slag samt utvecklar din förmåga att förstå talat och skrivet språk även av mer komplex karaktär.

Engelska 7 – 100p

Det centrala innehållet i kursen behandlar teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär. Du tränas i att använda engelskan på ett skiftande sätt såväl i tal som i skrift bland annat inom ett självvalt fördjupningsområde. Du stiftar även bekantskap med samtida och äldre litteratur inom olika genrer och du tränas i att känna igen olika stilistiska och retoriska grepp. Du utvecklar även strategier för att dra slutsatser om talat och skrivet språk när det gäller bland annat attityder, värderingar samt underförstådd betydelse.

Litteraturlista

Fysik

Fysik 1a - 150p

Kursen innehåller momenten 1) rörelse, krafter 2) energi och energiresurser 3) strålning inom medicin o teknik 4) klimat och väderprognoser 5) fysikens karaktär, arbetssätt, matematiska metoder. Du ska ha kunskaper i matematik som motsvarar minst Ma2c.

Fysik 2 – 100p

Kursen innehåller momenten

  1. rörelse, krafter
  2. vågor, elektromagnetism, signaler
  3. universums utveckling, struktur samt
  4. fysikens karaktär, arbetssätt, matematiska metoder.

Du ska ha kunskaper i matematik som motsvarar minst Ma3c.

Litteraturlista

Företagsekonomi

Företagsekonomi 1 - 100p

Kursen behandlar företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar samt olika typer av företag och företagsformer. I samband med detta behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Vi jobbar med grundläggande kalkylering, budgetering, bokföring och bokslut. I kursen ingår även grundläggande metoder i marknadsföring där företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring är viktiga delmoment.

Litteraturlista

Geografi

Geografi 1 - 100p

Du får insikt och kunskap om den roll människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan. Kursen tar upp frågor med både natur- och kulturgeografiskt innehåll rörande jordens tillkomst och utveckling, om vattnet och marken. Vi ser på människors olika levnadsvillkor samt hur vi påverkar omgivningen, men även på globaliseringens konsekvenser vad gäller ekonomisk verksamhet, lokal och regional utveckling, kopplat till en global värld. Du lär dig om vårt klimat här på jorden om den klimatförändring som nu sker, funderar på energianvändning och energiomställning för en framtida hållbar utveckling. Etiska frågor kopplas till befolkningsutvecklingen och konkurrensen om jordens resurser. 

Litteraturlista

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete - 100p

För att kunna ta ut en gymnasieexamen behöver du göra ett gymnasiearbete. Den kursen kan du endast söka när du befinner dig i slutet av dina studier och har uppnått cirka 2000 av de 2400 kurspoäng som krävs för en gymnasieexamen. Inriktningen på gymnasiearbetet bestäms av vilken gymnasieexamen du ska ta ut. De inriktningar som erbjuds är ekonomisk, humanistisk, naturvetenskaplig och samhälls- vetenskaplig.

Litteraturlista

Historia

Historia 1a1 - 50p

Historia 1a1 är en grundläggande kurs i historia. Kursens huvudsyfte är att ge en kronologisk ram för vidare studier i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften.

Historia 1a2 - 50p

Historia 1a1 är en fortsättning på grundkursen Historia 1a1. I den här kursen ingår Sveriges moderna historia. Kursen innehåller dessutom fördjupningar runt det som tas upp i historia 1a1, eller tänkbart andra historiska områden.

Historia 1b - 100p

Kursen har samma innehåll som kurserna historia 1a1 och historia 1a2 tillsammans.

Historia 2a - 100p

Målet för kursen är att du ska fördjupa analysen och öka den historiska medvetenheten samt öka din förmåga att tolka historiska fenomen och kommunicera kring dem.

Litteraturlista

Kemi

Kemi 1 - 100p

Undervisningen i kemi utvecklar dina kunskaper om kemins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Du arbetar mycket med problemlösning inom ämnesområdet samt genomför, tolkar och redovisar experiment och observationer. Du utvecklar din förmåga att hantera kemikalier och utrustning i ett laboratorium. I kursen ingår problemlösning. Du ska ha kunskaper som motsvarar minst Ma2c.

Kemi 2 - 100p

Kursen behandlar framför allt kemisk jämvikt, organisk kemi och biokemi. I kursen ingår problemlösning. Du ska ha kunskaper som motsvarande kursen Kemi 1 och du ska även ha kunskaper som motsvarar minst Ma2c.

Litteraturlista

Kommunikation

Kommunikation - 100p (Kan inte sökas till vårens studieperiod)

Kursen kommunikation ger kunskaper om människors interaktion och kommunikation. Ett viktigt område är hur kommunikationen påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I kursen ingår också praktiska övningar.

Litteraturlista

Matematik


Allmän information om matematik

a-spåret är tänkt för de som ska läsa yrkesinriktade utbildningar.

b-spåret är tänkt för de som ska läsa ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

c-spåret är tänkt för de som ska läsa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

MATEMATIK 1a – 100p

Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning.

MATEMATIK 1b – 100p

Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning.

MATEMATIK 1c – 100p

Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning.

MATEMATIK 2a – 100p

Kursen bygger på de kunskaper kursen 1a ger. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning.

MATEMATIK 2b – 100p

Kursen bygger på de kunskaper kursen 1b ger. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning.

MATEMATIK 2c – 100p

Kursen bygger på de kunskaper kursen 1c ger. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning.

MATEMATIK 3b – 100p

Kursen bygger på de kunskaper kursen 2b ger. Kursens centrala innehåll är algebra, samband och förändring samt problemlösning. Kursen bygger på de kunskaper kursen 2b ger. Har man tidigare läst MaB rekommenderas att man först läser Ma2b eller Ma2c.

MATEMATIK 3c – 100p

Kursen bygger på de kunskaper kursen 2c ger. Kursens centrala innehåll är algebra, samband och förändring samt problemlösning. Kursen bygger på de kunskaper kursen 2c ger. Har man tidigare läst MaB rekommenderas att man först läser Ma2b eller Ma2c.

MATEMATIK 4 – 100p

Kursen bygger på de kunskaper kursen 3c ger. Kursens centrala innehåll är aritmetik, algebra och geometri, samband och förändring samt problemlösning.

Litteraturlista

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1 - 50p

Naturkunskap 1a1 50p bygger på grundskolans kunskaper och tar upp frågor om ekologi, energi och miljö. Kursen belyser ekosystem och samspelet mellan olika faktorer som påverkar detta såsom växter, djur och nedbrytare. Olika aspekter på hållbar utveckling diskuteras när det gäller människans resursutnyttjande och konsumtion.  I kursen behandlas människans sexualitet och sexuell hälsa samt normer kring detta.

Naturkunskap 1a2 - 50p

Naturkunskap 1a2 50p tar upp ämnet livsstil och hälsa samt celler och genteknik. Kursen behandlar de naturvetenskapliga aspekterna på budskap och normer kring hälsa samt hur livsstilen påverkar hälsan när det gäller t.ex. kost, droger och träning. Genteknikens möjligheter och risker diskuteras ur ett etiskt såväl som ett evolutionärt perspektiv.

Naturkunskap 1b - 100p

Kursen har samma innehåll som kurserna Na1a1 och Na1a2 tillsammans.

Naturkunskap 2 - 100p

Kursen behandlar naturvetenskapliga förhållningssätt och arbetsmetoder. Följande moment ingår. Materians uppbyggnad, organiska och oorganiska ämnen, organismers utveckling, människokroppens organ, historisk utveckling inom naturvetenskapen.

Litteraturlista

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap - 100p

Kursen pedagogiskt ledarskap ger dig kunskaper om ledarskap.
Du lär dig om hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Du kommer känna igen olika ledarskap och organisationsformer.
Även att lära dig om hur man planerar och genomför en aktivitet ingår i kursen.

Litteraturlista

Privatjuridik

Privatjuridik - 100p

Kursen privatjuridik syftar till att du utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet och yrkeslivet. Viktiga moment är familjerätt och arvsrätt, avtalsrätt, konsumenträtt, köprätt, fastighetsrätt och arbetsrätt. Vi jobbar med grundläggande juridiska begrepp och du får lära dig enklare metoder för juridisk problemlösning.

Litteraturlista

Psykologi

Psykologi 1 - 50p

Målet för kursen är att du ska förstå psykologins historiska framväxt. Du ska kunna redogöra för olika inriktningar inom psykologin som den psykodynamiska-, den behavioristiska-, den psyko biologiska- samt den kognitiva inriktningen. Du ska förstå hur människors verklighetsuppfattningar, liksom uppfattningar om sig själva formas. Du ska också studera hur människan påverkas och formas genom att vara med i olika typer av gruppkonstellationer. Du ska förstå grunderna till psykisk hälsa och ohälsa med fokus på stress och stresshantering samt kriser och krisbearbetning.

Litteraturlista

Religionskunskap

Religionskunskap 1 - 50p

Kursen ger dig kunskaper kring fem olika områden: religioner, livsåskådningar, etik, grundläggande värden i samhället samt tid för att arbeta med egen och andras försök att tolka livet.

Litteraturlista

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1 - 50p

Kursen innehåller delar av kursen samhällskunskap 1b.
Den behandlar t ex samhällsfrågor som demokrati och diktatur, statsskick, mänskliga rättigheter och privatekonomi. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.

Samhällskunskap 1a2 - 50p

Kursen innehåller delar av kursen sh1b och bygger på kursen
samhällskunskap1a1. Kursen behandlar t ex samhällsfrågor som politiska ideologier, samhällsekonomi och massmediers roll i samhället. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.

Samhällskunskap 1b - 100p

Kursen behandlar t.ex. samhällsfrågor som demokrati och diktatur, statsskick, mänskliga rättigheter, förhållanden på arbetsmarknaden, den privata ekonomin, samhällets ekonomi men även massmedierna och informationsteknikens roll i samhället. Kursen ger möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor, dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Som kursdeltagare får du träna upp din förmåga att analysera och diskutera samhällsfrågor ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv men även träna förmågan att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Samhällskunskap 2 - 100p

Målet för kursen är att du ska fördjupa dina kunskaper i aktuella samhällsfrågor, främst internationella frågor med Sverige som utgångspunkt. Du får träna upp din förmåga att analysera och diskutera samhällsfrågor ur ekonomiska, sociala, geografiska och politiska perspektiv samt använda olika samhällsvetenskapliga metoder, teorier och modeller som redskap för dessa analyser.

Litteraturlista

Sociologi

Sociologi - 100p

Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att eleverna
utvecklar kunskaper om olika samhällsförhållanden på mikro-makro nivåer samt om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika perspektiv och teoriers värdegrund utifrån samhälls-och människosyn.
Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar
kunskaper om människors handlingar, sociala relationer och sociala processer med utgångspunkt i såväl samhällsförändringar som människors möten i vardagen. Här är sociologiska begrepp som normer, roller, grupper viktiga. Genom kursen löper som en röd tråd de sociala skiktningarna etnicitet, genus och klass. Dessa verkar till att problematisera och konkretisera teori till empiri och vice versa. På så sätt kan eleven erbjudas att analytiskt förstå och förklara sociala fenomen.

Litteraturlista

Svenska

Svenska 1 - 100p

(Om man har ett annat modersmål än svenska bör man söka Svenska som andraspråk 1 som kan tillgodoräknas på samma grunder som Svenska 1.)

Kursen bygger på kunskaper du inhämtat från grundskolan. Den muntliga framställningen på kursen lär dig förutsättningar att tala inför grupp med fokus på mottagaren. I skrift ska du kommunicera, argumentera och reflektera utifrån bl a litteraturstudier. Du lär dig språkriktighet genom att bearbeta dina texter och prata om det svenska språket. Du får jobba med svenskans språkliga varianter och i kursen ingår även ett grundläggande moment av källkritik.

Svenska 2 - 100p

Denna kurs bygger på kunskaper du inhämtat från Svenska 1. Den muntliga framställningen på kursen sker på en utredande och argumenterande nivå i och inför grupp. Du kommer att få läsa och arbeta med litterära verk, inkluderat teater och andra medier, från olika tider, kulturer och epoker. Du kommer även att lära dig litterära och språkliga begrepp att använda i dina muntliga och skriftliga framställningar.

Svenska 3 - 100p

Denna kurs bygger på kunskaper du inhämtat från Svenska 2. Den muntliga framställningen på kursen fördjupar användningen och analysen av den retoriska arbetsprocessen. Du skriver och läser vetenskapliga texter kopplat till ämnet svenska. I kursen ingår även fördjupade kunskaper i prosa, lyrik och dramatik, vilket studeras genom ett litteraturvetenskapligt perspektiv.

Litteraturlista

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1 - 100p

(Kursen erbjuds till alla som inte har svenska som modersmål.)

Svenska som andraspråk 1 bygger på de kunskaper som uppnås på grundläggande nivå eller motsvarande.

Undervisningen ska syfta till att utveckla färdigheter och kunskaper i det svenska språket. Du ges möjlighet att reflektera över din egen flerspråkighet och över dina egna förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk. I undervisningen får du tillfälle att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag och andra medier används som källa till insikt och att ge dig möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Skrivmomentet fokuserar på att skriva texter av kommunikativ och reflekterande art, medan den muntliga färdigheten fokuserar på presentation, argumentation och berättande. Innehållet väljs så att dina tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara.

Svenska som andraspråk 2 - 100p

Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen Svenska som andraspråk 1.

Undervisningen ska syfta till att ytterligare bredda och utveckla färdigheter och kunskaper i det svenska språket. Du ges möjlighet att reflektera över dina egen flerspråkighet och över dina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk. Läsning och samtal om skönlitteratur från olika tider och kulturer ger underlag att utveckla språket. Språklig variation, språksläktskap och språkförändringar studeras. Både skrivmomentet och den muntliga färdigheten fokuserar på att utreda och argumentera. Innehållet väljs så att dina tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara.

Svenska som andraspråk 3 - 100p

Svenska som andraspråk 3 bygger på kursen Svenska som andraspråk 2.

Undervisningen bygger vidare på de kunskaper du har i svenska språket. Den muntliga framställningen på kursen fördjupar användningen och analysen av den retoriska arbetsprocessen. Du skriver och läser vetenskapliga texter kopplat till ämnet svenska. Vi läser och samtalar om skönlitteratur med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna. Vi jobbar med strategier för att du ska förstå och göra dig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Du jobbar med texter av vetenskaplig karaktär, utredande och argumenterande, och deras textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Du jobbar även med referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.

Litteraturlista

Svenskt teckenspråk för hörande

Svenskt teckenspråk för hörande 1 - 100p

Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar dina möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används. Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Svenskt teckenspråk för hörande 2 - 100p

Svenskt teckenspråk för hörande 2 bygger på kursen Svenskt teckenspråk för hörande 1.

Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar dina möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används. Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Litteraturlista

Orienteringskurser

Orienteringskurs, Våga tala

Orienteringskurs, Våga tala - 50p

Kursen ger råd och tips, som gör dig säkrare att tala inför en grupp. Genom praktiska övningar kommer du att lära dig att kontrollera stress, nervositet och talängslan. Du ska uppleva att du vågar och vill göra muntliga redovisningar i olika situationer. På orienteringskurser utfärdas inte betyg. Däremot får du ett intyg.

Orienteringskurs, Hur man lär

Orienteringskurs, Hur man lär - 50p

Vill du bli bättre på att studera och nå bättre studieresultat? Kursen är till för dig, som vill förstå hur man gör ny information till sin kunskap. Du ska bli mer säker på att studera på egen hand och ta ansvar för dina studier. Du ska få större förståelse för olika förutsättningar för lärande och utbildning. På orienteringskurser utfärdas inte betyg. Däremot får du ett intyg.

Senast uppdaterad: 16 januari 2018

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se