Vård- och omsorgsnämnd öster

I Örebro kommun finns två vård- och omsorgsnämnder, som inom respektive geografiskt område, ansvarar för äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Vård- och omsorgsnämnd öster består av femton ledamöter och nio ersättare.

Kontakt

E-post

vard.omsorgsnamnd.oster@orebro.se

Ledamöter

Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnd öster

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Vård- och omsorgsnämnd öster, 2016

Datum

21 januari

11 februari

17 mars

14 april

19 maj

9 juni

1 september

22 september

20 oktober

17 november

15 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 17 november 2016.

Protokoll

Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd öster, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde?
Mejla till vard.omsorgsnamnd.oster@orebro.se.

Förvaltning

Vård- och omsorgsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2 december 2016
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?