Socialnämnd väster

I Örebro kommun finns två socialnämnder, som inom respektive geografiskt område ansvarar för den del av socialtjänstlagen (SoL) som avser Individ- och familjeomsorg. I detta ansvar ingår bland annat myndighetsutövning och insatser inom missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Inom Socialnämnd väster finns ett socialt utskott som sammanträder var fjortonde dag.

Sociala utskottet består av fem ledamöter och två ersättare. Socialnämnd väster består av elva ledamöter och sju ersättare.

Socialnämndernas ansvarsområden

På webbkartan kan du se ansvarsområdet för Socialnämnd väster och Socialnämnd öster, där kan du också söka på adress.

Ledamöter

Ledamöter i Socialnämnd väster

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Socialnämnd väster, 2017

Datum

19 januari

16 februari

23 mars

20 april

18 maj

15 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

16 november

14 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 21 september 2017.

Protokoll

Protokoll för Socialnämnd väster, 2017-2018
Protokoll för Socialnämnd väster, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till socialnamnd.vaster@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Kim Ivarsson.

socialnamnd.vaster@orebro.se

Förvaltning

Socialförvaltningen

Senast uppdaterad: 21 november 2017
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?