Socialnämnd öster

I Örebro kommun finns två socialnämnder, som inom respektive geografiskt område ansvarar för den del av socialtjänstlagen (SoL) som avser Individ- och familjeomsorg. I detta ansvar ingår bland annat myndighetsutövning och insatser inom missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Inom Socialnämnd öster finns ett tillståndsutskott som beslutar om serveringstillstånd. Utskottet sammanträder en gång varje månad och består av fem ledamöter och två ersättare.

Inom Socialnämnd östers ansvarsområde finns också budget- och skuldrådgivning samt kommunens åtagande gällande ensamkommande barn och unga.

Socialnämnd öster består av elva ledamöter och sju ersättare.

Socialnämndernas ansvarsområden

På webbkartan kan du se ansvarsområdet för Socialnämnd väster och Socialnämnd öster, där kan du också söka på adress.

Ledamöter

Ledamöter i Socialnämnd öster

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Socialnämnd öster, 2018

Datum

18 januari

15 februari

15 mars

12 april

17 maj

14 juni

23 augusti

20 september

18 oktober

15 november

6 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 12 april 2018.

Protokoll

Protokoll för Socialnämnd öster, 2017-2018
Protokoll för Socialnämnd öster, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till socialnamnd.oster@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Liliana Jackson.

socialnamnd.oster@orebro.se

Förvaltning

Socialförvaltningen

Senast uppdaterad: 10 april 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?