Årlig omprövning av förvaltarskap

Just nu arbetar överförmyndarkansliet med att kontrollera om
alla som har förvaltare verkligen behöver det.

Ett förvaltarskap är något av det mest ingripande i den personliga integriteten som någon kan råka ut för. Därför ska överförmyndarkansliet varje år granska alla förvaltarskap för att se om det finns skäl att de ska upphöra, eller anpassas bättre till huvudmannens behov. Överförmyndarkansliet begär in uppgifter från förvaltaren, men även från andra, t.ex. läkare, anhöriga eller boende.

Varje förvaltare måste noggrant tänka över om förvaltarskapet är rätt för huvudmannen som hens liv ser ut just nu. Kanske har huvudmannens liv ändrats på något sätt som gör att det räcker med ett godmanskap?

När överförmyndarkansliet har gjort sin kontroll, tas ställning till om förvaltarskapet behövs eller om det borde förändras. Både förvaltaren och huvudmannen får information om hur kansliet ser på ställföreträdarskapet.

Om förvaltarskap inte längre behövs kommer överförmyndarkansliet att ansöka hos tingsrätten om att det ska upphöra, eller att det ska ändras till godmanskap.

Är du förvaltare, eller har en förvaltare, och undrar något om den här årliga omprövningen? Kontakta handläggaren i ditt ärende, du når oss via Servicenter.

Brödtext

Senast uppdaterad: 20 september 2016

Publicerad: 20 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?