Meny

God mans roll gentemot andra aktörer

Som god man har du kontakt med många olika myndigheter och instanser.

Skola

Ensamkommande barn har samma rätt till skolgång som andra barn i Sverige. Detta innebär att de har rätt till allmän förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Detta omfattar även barn som håller sig gömda på grund av utvisning.

Skolan blir för många en grogrund för utveckling och glädje. Att gå i skola ger struktur på vardagen och är en viktig plats där barnen till viss del kan bearbeta sådant de varit med om. Vissa företeelser kan vara svårare att berätta för vuxna och då kan skolan vara en möjlighet där barnet kan prata med kamrater i sin egen ålder.

Som god man är det viktigt att du ser till att barnet skrivs in på en skola så snart som möjligt och att barnet får en introduktion. Du behöver även närvara vid det första inskrivningssamtalet. Du kan själv kontakta skolan eller socialtjänsten om du har funderingar över tillvägagångssätt.

Försäkra dig om att skolan vet om att det är du som är god man för barnet och informera dem också om barnets situation förändras, till exempel om något inträffat som gör att barnet inte längre kommer delta i undervisningen.

Du behöver även...

 • Planera utbildning och skolgång tillsammans med barnet och skolan.
 • Närvara på utvecklingssamtal.
 • Bilda dig en uppfattning om skolan uppfyller barnets behov.
 • Säkerställ att du som god man får information om eventuell frånvaro.
Migrationsverket

Migrationsverkets främsta uppgift gällande ensamkommande barn är att ansvara för att ta emot och pröva barnets ansökan om asyl. De fattar beslut om huruvida barnet ska få uppehållstillstånd.

Vanligen förordnas ett offentligt biträde av Migrationsverket innan den gode mannen förordnas. Den gode mannen ska lämna fullmakt till barnets offentliga biträde som sedan ansvarar för asylprocessen. Den gode mannen ansvarar för att barnets asylansökan får en korrekt rättslig prövning. 

Som god man ska du också närvara vid möten med Migrationsverket. Vid utredning hos Migrationsverket ska du som god man alltid kallas.

Risken för avvisning/utvisning är den fråga som ger upphov till mest osäkerhet och oro hos barnen. Alla barn får inte uppehållstillstånd och det är mycket viktigt att du som god man inte invaggar barnet i falsk trygghet om att barnet säkert kommer få stanna. Avvakta i stället till dess att Migrationsverket beslutat i ärendet.

Hos Migrationsverket:

 • Medverka till att barnet återförenas med sina föräldrar.
 • Se till att det ansöks om uppehållstillstånd för barnet, bekräfta i förekommande fall barnets asylansökan.
 • Ge stöd till barnet i asylprocessen.
 • Överklaga eller se till att ett eventuellt avslag överklagas.
 • Närvara vid möten och utredningar hos Migrationsverket.
 • Ansök om dagersättning (beroende på om barnet bor i HVB-hem eller familjehem) och särskilda ersättningar.
 • Se till att ha barnets dossiernummer (8 siffror) tillgängligt vid kontakt med Migrationsverket.

LMA-kort

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Alla ensamkommande barn i Sverige ska få ett LMA-kort. Detta kort styrker att barnet är asylsökande och är nödvändigt vid kontakt med många myndigheter. Kortet behövs även för att barnet ska få del av olika förmåner enligt lag. Det är den gode mannen som ska hämta kortet. LMA-kortet har en begränsad giltighetstid, vilket innebär att barnet kan komma att ha mer än ett kort under asylperioden. Som god man behöver du således bevaka kortets giltighetstid. För att få ett nytt LMA-kort krävs att det gamla skickas tillbaka till Migrationsverket. LMA-kortet ska även återsändas om barnet beviljas PUT. Kortet används också till att få olika varor och tjänster subventionerade.

Asylprocessen

 • Informera barnet om asylprocessen.
 • Var alltid med vid möten hos det offentliga biträdet, vid Migrationsverkets informations- och asylutredningssamtal samt när beslut meddelas.
 • Prata med barnet om rätten att överklaga beslut och huruvida barnet vill återvända till sitt hemland eller stanna i Sverige.

Att göra vid avslag

 • Prata med barnet om rätten att överklaga beslut samt möjligheten att förklara sig nöjd med beslutet och konsekvenserna därav.
 • Hjälp barnet att via det offentliga biträdet överklaga beslutet till Migrationsdomstolen och i nästa hand till Migrationsöverdomstolen om barnet så önskar.
 • Hjälp barnet att via det offentliga biträdet ansöka om verkställighetshinder om nya omständigheter framkommit efter det att Migrationsdomstolen fastställt Migrationsverkets beslut och Migrationsöverdomstolen inte beviljat prövningstillstånd.
Socialtjänst

Socialtjänsten har ett ansvar för alla barn i Sverige som är under 18 år och inte bor med en vårdnadshavare. För ensamkommande barn ansvarar socialtjänsten för att barnet inte far illa, utreder barnets behov och beslutar om lämpligt boende. Socialtjänsten ansvarar för att utreda barnets behov av placering i familjehem eller särskilt boende. De fattar också beslut om att godkänna eventuell familjehemsplacering. De ansvarar dessutom för vissa ekonomiska frågor såsom arvode och omkostnader till familjehemmet.

Varje ensamkommande barn ska få en ansvarig socialsekreterare. Du som god man ansvarar för barnets boendesituation och samverkan med socialtjänsten är således viktig.

Hos socialtjänsten:

 • Delta och ge stöd till barnet vid en eventuell familjehemsutredning.
 • Ha ett nära samarbete vad gäller boendefrågan och se till att barnets boende fungerar tillfredsställande.
 • Samarbeta i förekommande fall angående barnets ekonomi.
 • Ansök om bidrag, bistånd och ersättningar.
 • Vid behov ansöka om kontaktperson eller annat stöd via socialtjänsten i den kommun som ansvarar för barnet.
Asyl- och invandrarhälsan

Alla ensamkommande barn har rätt till hälso-, tand- och sjukvård (inklusive barnpsykiatrisk vård) i likhet med alla andra barn i Sverige. Migrationsverket anmäler till landstinget att ett ensamkommande barn anlänt till Sverige. Det är sedan landstingets uppgift att kalla barnet till en första hälsokontroll. Som god man ska du se till att barnet dels får denna kallelse (som oftast kommer till barnets boende) samt att barnet kommer till hälsoundersökningen. Barnets rätt till sjukvård gäller så länge barnet vistas i Sverige, även om barnet håller sig gömt.

Det kan också finnas behov av att barnet får psykologhjälp för att kunna bearbeta trauman.

När det gäller sjukvårdsfrågor går det ofta att också kontakta skolsköterskan eller kuratorn på barnets skola.

Hos hälso- och sjukvården:

 • Se till att barnet får en kallelse och går på en hälsoundersökning
 • Barnet har rätt till exempel tand- och sjukvård och du ska se till att barnet får del av detta
 • Sök ytterligare vård vid behov
Boendet
 • Samarbeta i frågor som rör barnet.
 • God man uppmärksammar barnets behov, påtalar till boendet som verkställer, exempelvis vid klädinköp.
 • Boendet skjutsar barnet till möten med myndigheter, fritidsaktiviteter med mera. Gode mannen möter barnet vid möten.
 • Boendet sköter den dagliga omvårdnaden, gode mannen ska se till att barnet får sina behov tillgodosedda i familjehemmet/HVB-hemmet.
 • Anmäla eventuella missförhållanden i boendet till Socialtjänsten.
 • Deltar i möten med mentor på HVB-hem.
 • Anmäla till polis om barnet avviker/försvinner från boendet samt meddela Överförmyndarkansliet.
Offentligt biträde

I princip ska alltid ett offentligt biträde förordnas. Denna juridiska hjälp är kostnadsfri. Ett offentligt biträde är en advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Personen i fråga ska hjälpa barnet att föra sin talan, presentera grunder och omständigheter för talan och, liksom god man, informera barnet om innebörden och möjliga följder av exempelvis den personliga intervjun med Migrationsverket. Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att du kontaktar det offentliga biträdet så snabbt som möjligt.

Den gode mannen ska lämna fullmakt till det offentliga biträdet i ansökningsärendet, eftersom detta krävs för att det offentliga biträdet ska kunna överklaga ett negativt beslut (avslagsbeslut). Tänk också på att mycket är vunnet om barnet har tillit och förtroende för er båda. Det kan till exempel kännas otryggt för barnet med samtal eller utredningar på ett advokatkontor. Det kan därför finnas anledning att undersöka om det i stället finns möjlighet att genomföra sådana möten där barnet redan vistas.

Om anledning eller behov uppstår kan du som god man ansöka om att barnet får byta offentligt biträde. Ett sådant behov kan till exempel uppstå då barnets ansökan om asyl initierats i en ankomstkommun och det offentliga biträdet inte har en geografisk närhet till barnet (vilket kan leda till praktiska svårigheter). Ansökan om byte av offentligt biträde görs till Migrationsverket.

Tänk också på att olika protokoll (som förs av Migrationsverket) i asylärendet vanligtvis bara skickas till det offentliga biträdet. Det kan därför vara viktigt att be Migrationsverket att de även skickar dessa till dig som god man, så att du inte går miste om viktig information.

I relation till det offentliga biträdet:

 • Lämna fullmakt att företräda barnet i asylärendet
 • Bevaka att det offentliga biträdet för barnets talan/sköter sitt uppdrag
 • Se till att det offentliga biträdet ansökt om uppehållstillstånd och överklagar eventuella avslag. Om det inte skett, se till att denne gör det
 • Be att få tillgång till protokoll/information i asylärendet

Senast uppdaterad: 2 februari 2018

Publicerad: 25 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se