Meny
 • Start
 • / Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse

Under våren 2017 var förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Det innebär att alla fick lämna synpunkter på förslaget, och vi fick in över 700 synpunkter från örebroare, företag, grannkommuner, organisationer m.fl. Vi har läst alla synpunkter och uppdaterat förslaget. I samrådsredogörelsen kan du läsa vad som har ändrats och inte, samt motiveringar till detta.

Förändringar efter samrådet

Här är några av de större förändringar som skett i förslaget till ny översiktsplan efter samrådet:

 • Ändringar i både texten och kartan kring strategier, bebyggelseytor, utvecklingsområden och lokala centrum både i staden och på landsbygden.
 • Ändrat ställningstagande för Villingsbergs skjutfält. Det kommer att bevaras så länge det bedöms som riksintresse och det är kommunens önskan att verksamheten samordnas med friluftslivets intressen.
 • Stora ändringar som rör trafik i både texten och kartan, med förtydliganden kring gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik samt järnväg.
 • Vissa ändringar i texten kring solenergi, vattenförsörjning, dagvatten och bredband.
 • Flera förbättringar av beskrivningar och ställningstaganden i textkapitlet om grönstruktur, bland annat kring landskapet.
 • Några naturreservat som saknades i kartan under samrådet har lagts till.
 • Vissa riksintressen som saknades i samrådsversionen har lagts till i texten och på kartan.
 • I miljökonsekvensbeskrivningen har nya analyser om jordbruksmark och vindkraft lagts till.
 • Kartan för områden med översvämningsrisk är justerad.
barn på utflykt vid vatten

Över 700 synpunkter

Vår nu gällande översiktsplan togs fram 2010, och vi jobbar nu med att uppdatera den. Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan, och när en ny översiktsplan ska tas fram ska kommunen ha två remissomgångar: först ”samråd” och sedan ”utställning”.

Under samrådsperioden, 1 februari–30 april 2017, tog kommunen emot synpunkter på förslaget till den nya översiktsplanen. Vi fick in över 700 samrådssvar via webbformulär, e-post och brev. Privatpersoner bidrog med ca 640 synpunkter, och vi fick in samrådsvar från 15 företag, 36 intresseorganisationer, 5 politiska grupper och 18 myndigheter. Vi fick även 18 samrådssvar från kommunala förvaltningar och nämnder inom Örebro kommun.

Så här tog vi hand om synpunkterna

Flera arbetsgrupper har läst och bearbetat synpunkterna som vi fått in, utifrån sina olika kompetensområden. De beslutade sedan vilka ändringar som var möjliga och lämpliga att göra i förslaget till den nya översiktsplanen. Ändringarna har sedan stämts av med en parlamentarisk grupp (politiker som representerar de politiska partier som finns i kommunfullmäktige) kopplad till arbetet med översiktsplanen.

På grund av den stora mängden synpunkter var det inte möjligt att ge personlig återkoppling till varje person som skickat in synpunkter. Men vi har läst alla och de finns sammanfattade i samrådsredogörelsen, som även innehåller en beskrivning av de förändringar vi gjort efter samrådet.

Så här jobbade vi under samrådet

För att inspirera till engagemang under samrådstiden, och visa att det var möjligt att påverka förslaget till den nya översiktsplanen ställde vi frågor via sociala medier och här på orebro.se/nyoveriktsplan. Vi hade såväl övergripande utvecklingsfrågor som mer detaljerade temafrågor, samt frågor om geografiska områden. Till exempel: hur ska Örebro se ut år 2040, ska det finnas en pendelstation i Hovsta och hur kan orten utvecklas?

Vi ordnade även ett öppet möte för allmänheten den 15 mars 2017, samt ett flertal möten riktade till bland andra boende i olika landsbygdsorter. Totalt deltog ungefär 320 personer på de öppna mötena. Dessutom ordnade vi möten med flera myndigheter och företag.

Många av synpunkterna som vi fick in berörde förtätning av bebyggelse, landsbygdsutveckling, trafik, samt utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter. Det återspeglar i hög grad de teman som frågorna som ställdes i sociala medier och på hemsidan utgick ifrån. Myndigheter, företag och intresseorganisationer lämnade i första hand synpunkter på frågorna som är kopplade till deras respektive verksamheter eller uppdrag.

publikvy från öppet möte i mars

Det kom ungefär 120 personer på det öppna mötet som hölls på City konferenscenter den 15 mars.

Senast uppdaterad: 19 januari 2018

Publicerad: 10 november 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se