Meny

Vårt framtida Örebro.

Kommunen arbetar med ett förslag till ny översiktsplan. Under våren fick vi in över 700 synpunkter på förslaget, som nu har sammanställts och analyserats. Förslaget har därefter omarbetats vilket inneburit att vissa synpunkter har fått genomslag i planen medan andra inte har fått det. Från 13 november 2017 till och med 19 januari 2018 ställer vi ut det färdiga förslaget här på webben.

Om översiktsplanen

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Digital utställning

Mellan 13 november 2017 och 19 januari 2018 ställer Örebro kommun ut det färdiga förslaget till ny översiktsplan digitalt här på orebro.se/nyoversiktsplan.

Översiktsplanen består av 18 textkapitel och en karta med 59 olika kartskikt med förslag. Om du klickar på förslagen i kartan kan du läsa tillhörande texter. Till översiktsplanen hör också fem fördjupningar för olika områden.

Nya synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast den 19 januari till samhallsbyggnad@orebro.se eller till: Örebro kommun, Programnämnd samhällsbyggnad, Box 30 000, 701 35 Örebro. Märk brevet med ”Sam 821/2017”.

Tack för engagemanget!

Under våren 2017 bad vi om synpunkter på förslaget till ny översiktsplan, under det så kallade samrådet. Tack för alla synpunkter ni skickade in och det stora engagemanget! Det var god uppslutning på de öppna mötena och vi fick in över 700 synpunkter. Vi har läst alla synpunkter och de finns sammanfattade i en så kallad samrådsredogörelse. Där beskriver vi också vilka förändringar som har gjorts av förslaget till ny översiktsplan efter samrådet.

Om processen att ta fram en ny översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en kommunomfattande översiktsplan som antas av Kommunfullmäktige. Vår nu gällande översiktsplan togs fram 2010, och vi jobbar nu med att uppdatera den.

Översiktsplanen är vägledande i beslut om markanvändning och bebyggelse i Örebro kommun. Den hjälper oss att fatta beslut som berör många människor och olika intressen, och sätta det i ett större sammanhang, när Örebros befolkning fortsätter att växa och nya bostäder och verksamheter ska utvecklas.

När en ny översiktsplan ska tas fram ska kommunen, enligt Plan- och bygglagen, ha två remissomgångar: först ”samråd” och sedan ”utställning”.

  • Under samrådsperioden, 1 februari–30 april 2017, tog kommunen emot synpunkter på förslaget till den nya översiktsplanen. Sedan läste vi alla synpunkter och uppdaterade förslaget.
  • Den 9 november 2017 tog Programnämnd samhällsbyggnad beslut om att godkänna ändringarna i förslaget till ny översiktsplan.
  • Mellan 13 november 2017 och 19 januari 2018 ställs det färdiga förslaget till ny översiktsplan ut digitalt här på webben.
  • Kommunfullmäktige kommer sedan att fatta beslut om förslaget till den nya översiktsplanen under våren 2018.

Projektledare för översiktsplanen är Christin Gimberger tillsammans med Anna Jonasson och Peter Sundström, Stadsbyggnad. En politisk parlamentarisk grupp har utsetts att arbeta med översiktsplanen. Där ingår Björn Sundin (S), Ullis Sandberg (S), Hannah Ljung (C), Ingalill Bergensten (KD), Linn Andersson (M), Yngve Alkman (L), Jessica Carlqvist (V), Helena Ståhl (SD) och Sara Richert (MP).

Illustration över planprocessen
Se en film om hur du använder översiktsplanen
Information på teckenspråk

Ny översiktsplan "Vårt framtida Örebro"

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se