Dagvatten

Här hittar du några enkla åtgärder du kan göra för bra hantering av dagvatten.

Minska andelen hårdgjorda ytor

Genom att minska andelen hårdgjord yta på tomten minskar du också den totala mängden dagvatten. Välj andra alternativ än asfalt och andra ogenomträngliga material när du anlägger en garageuppfart eller uteplats. Använd istället genomsläppliga material som grus, betonghålsten eller rasterplattor.

Utkastare på stuprör

Om tomten kring huset lutar bort från husgrunden är det lämpligt att förse stupröret från taket med en utkastare och en avrinningsränna. Då kan vattnet rinna ner i gräsmattan eller en grusplan utan att belasta dagvattennätet. Avrinningsrännan kan se ut på flera olika sätt. Den enklaste varianten är att sätta ett plaströr på stupröret så att vattnet kommer en bit ifrån husgrunden innan det rinner ner i marken. Avrinningsrännan kan också byggas med keramik- eller stenplattor. Rännan bör vara minst två meter lång för att förhindra att vatten tränger ner längs med husväggen.

Stenkista eller annat vattenmagasin

Om ytan på tomten är för liten för att kunna ta emot allt regnvatten kan man bygga ett underjordiskt vattenmagasin så att vattnet rinner till grundvattnet eller fördröjs innan utsläpp sker till dagvattennätet. Vattenmagasinet kan vara i form av en stenkista eller ett magasin med vattenkassetter. Innan man bygger någon form av underjordiskt magasin är det viktigt att man undersöker markförhållandena så att vattnet rinner bort från huset när det lämnar magasinet för att undvika fuktskador på huset.

Om du inte tar hand om dagvattnet rinner det ner i ett ledningssystem som är byggt särskilt för dagvatten och släpps ut i Svartån eller Lillån för att sedan färdas vidare till Hjälmaren. I det naturliga kretsloppet rinner det mesta av dagvattnet igenom marklagren och det tar längre tid för vattnet att nå närmaste sjö eller vattendrag än när det rinner genom ledningar. Det minskar belastningen på sjöar och vattendrag. I städer är en stor del av marken hårdgjord och vattnet leds mycket snabbt till närmaste sjö eller vattendrag.

Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?