Vattennivån i Hjälmaren

Nederbörden i Örebrotrakten har varit mycket lägre än normalt. Det har fått till följd att flera besvärliga situationer uppstått när det gäller bl.a. dricksvattenförsörjningen och vattennivån i Hjälmaren.

Åtgärder för att säkra vattennivåerna i Hjälmaren, juni 2017

Mätningar vid bland annat dammen i Eskilstunaån visar att det läcker ut mer vatten än tillåtet. För att vattennivåerna i Hjälmaren inte ska bli ännu lägre yrkar Örebro kommun i en skrivelse till Eskilstuna Miljönämnd i första hand på att vite ska utgå om för mycket vatten släpps ut vid regleringen i Eskilstunaån, i andra hand på att kontroller genomförs en gång i månaden.

Läs mer om skrivelsen till Eskilstuna Miljönämnd.

Ansvar

Ansvar för vattenregleringen och utprickningen i Hjälmaren har Hjälmarens Vattenförbund.

På uppdrag av Hjälmarens Vattenförbund har Örebro kommun upphandlat utprickningen på Hjälmaren.

Oklart ansvar för farled 941

Farled 941 på Hjälmaren är en allmän farled (enligt Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2013:4). Sjöfartsverket betraktar farleden som kommunal, fast den även består av flertalet privata ägare. Ansvaret för farleden är inte helt klar än. Det har bl.a. framkommit vid samråd med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen att kommunen egentligen inte har någon juridisk skyldighet att muddra farleden. Kommunen känner ändå att muddringen är viktig för sjötrafiken på Hjälmaren och har för tillfället tagit på sig uppdraget frivilligt.

Ansvar för Notholmen, insegling till Hjälmarekanal m.fl.

Örebro kommun svarar endast för farleden inom kommunen. På övriga platser i farleden ansvarar respektive kommun, markägare eller hamn.

Muddring

Örebro kommun har tagit på sig att utföra rensning av farleden på några besvärliga platser inom Örebro kommun. Kommunen vill att det ska finnas möjlighet för sjöfart till och från Örebro och arbetar för tillfället med en mindre rensning och på sikt en större muddring av farleden. Detta är ett pågående arbete där bl.a. Länsstyrelsen och Mark och miljödomstolen meddelar tillstånd med hänsyn till miljösäkerhet, djurliv, förorenade massor m.m.

Akut muddring vid fyren Röda tunnan hösten 2017

En första akuta underhållsmuddring är planerad att utföras i området omkring fyren ”Röda tunnan” i Hemfjärden. Enligt uppgifter från båtfararna i Örebro så upplever de störst problem just där. Muddringsarbetet är planeras till hösten år 2017, under förutsättning att kommunen får de tillstånd som behövs. Förhoppningen är att muddring vid fyren ”Röda tunnan” ska bidra till att sjötrafiken kan fungera på ett tillfredsställande sätt till båtsäsongen startar i maj år 2018. Åtgärden är begränsad enligt tillståndsprövning hos Länsstyrelsen.

Norra Ässundet och Röda tunnan muddras hösten 2018

En större muddring är tänkt att utföras på tre olika platser, vid fyren ”Röda tunnan” samt väster och öster om Norra Ässundet. Åtgärderna kräver tillståndsprövning och handläggningstiden hos Mark och miljödomstolen uppskattas att ta över ett år. Det innebär att muddringen tidigast kan genomföras hösten år 2018, om alla tillstånd ges.

Hantering av muddringsmassor

Muddringsmassorna innehåller föroreningar och får, med dagens miljökrav, inte läggas tillbaka i sjön. De måste transporteras bort från sjön. Denna hantering är helt ny för kommunen och vår ambition är att göra det på ett så miljösäkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Hantering av muddringsmassor kräver tillståndsprövning och godkännande innan arbete får utföras. Utredningsarbete om detta pågår för fullt och det känns just nu som att det är den svårast biten för oss på kommunen att lösa gällande muddringen.

Läckande dammluckor

Som vi tidigare nämnt ansvarar Hjälmarens Vattenförbund för vattenregleringen av sjön. Medlemmar i vattenförbundet är: Örebro kommun, Eskilstunas kommun, Vingåkers kommun, Katrineholms kommun, Hjälmarens och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Skogstorps Kraftverk AB, Säterbo Kraft AB och Strömfallet AB.

En intressegrupp för båttrafiken på Hjälmaren har granskat dammarna vid Hyndevad och vid Notholmen. De misstänker att vattentappningen är större än de 3,1 kbm/s som vattendomen tillåter. Frågan har ställts till Hjälmarens Vattenförbund och de uppger att inget mer vatten har tappas ut än den tillåtna mängden enligt vattendomen.

På uppmaning av intressegruppen har SMHI utfört vattenföringsmätning vid dammarna som ligger vid Hyndevad och Notholmen. Enligt mätningarna läcker det ut mer än dubbelt så mycket vatten som får släppas från Hjälmaren, det strider mot vattendomen och är polisanmält. Det påverkar vattennivån i Hjälmaren och är en bidragande orsak till den låga vattennivån i sjön.

Djup i farleden

Alla djup i farleden är angivna vid sjöns medelvattennivå, det innebär att djupet är mindre än den angivna siffran vid låga vattennivåer i Hjälmaren. Den 7 april låg vattennivån cirka 15 cm under det medelvattennivåvärde som anges för Hjälmaren och förväntas sjunka mer under sommarhalvåret, vilket kommer att få stora konsekvenser för farledsdjup, grund m.m.

Angående djup och bredd i farleden så finns inga specifika krav på att upprätthålla det, utan det är angivet djup på sjökortet som gäller utifrån sjöns medelvattennivå. Personen som framför båten ansvarar för att ta reda på aktuell vattennivå för sjön.

Avvikelser och fel som upptäcks i farleden anmäls till MSI (Maritim Säkerhets Information). Permanenta avvikelser från sjökortet meddelas via UFS (Underrättelse För Sjöfart.).

Krav på ekonomisk ersättning

Örebro kommun avvisar eventuella krav på ekonomisk ersättning för skador och kostnader som orsakats av låga vattennivåer i Hjälmaren.

Kontakt

Senast uppdaterad: 29 juni 2017
Publicerad: 29 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?