Vattennivån i Hjälmaren

Nederbörden i Örebrotrakten var under 2016 mycket lägre än normalt, vilket bland annat har orsakat problem för vattennivån i Hjälmaren.

Ansvar

Det är Hjälmarens Vattenförbund som ansvarar för vattenreglering och utprickning i Hjälmaren. Medlemmar i vattenförbundet är Örebro kommun, Eskilstuna kommun, Vingåkers kommun, Katrineholms kommun, Hjälmarens och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Skogstorps Kraftverk AB, Säterbo Kraft AB och Strömfallet AB.

På uppdrag av Hjälmarens Vattenförbund har Örebro kommun upphandlat utprickningen på Hjälmaren.

Oklart ansvar för farled 941

Farled 941 på Hjälmaren är en allmän farled (enligt Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2013:4), där ansvaret tyvärr är oklart. Sjöfartsverket betraktar farleden som kommunal, men den består även av flertalet privata ägare. Enligt Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har vi som kommun inte någon juridisk skyldighet att muddra farleden, men eftersom vi anser att muddringen är så viktig för sjötrafiken har vi ändå valt att tillfälligt ta på oss uppdraget frivilligt.

Ansvar för Notholmen, insegling till Hjälmarekanal m.fl.

Örebro kommun svarar endast för farleden inom kommunen. På övriga platser i farleden ansvarar respektive kommun, markägare eller hamn.

Muddring

Vi har tagit på oss att utföra rensning av farleden på några besvärliga platser inom Örebro kommun. Vi vill att det ska finnas möjlighet för sjöfart till och från Örebro och arbetar för en större muddring av farleden på sikt. Detta är ett pågående arbete där bl.a. Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen är de som lämnar tillstånd med hänsyn till miljösäkerhet, djurliv, förorenade massor m.m.

Akut muddring vid fyren Röda tunnan vintern 2017/2018

Under vintern 2017/2018 har en första akut underhållsmuddring utförts i området omkring fyren Röda tunnan i Hemfjärden, där många problem för båttrafiken har rapporterats. Åtgärden är begränsad enligt tillståndsprövning hos Länsstyrelsen.

Muddring av Norra Ässundet och Röda tunnan

En större muddring är tänkt att utföras på tre olika platser, vid fyren Röda tunnan samt väster och öster om Norra Ässundet. Åtgärderna kräver tillståndsprövning och handläggningstiden hos Mark- och miljödomstolen uppskattas till över ett år. Det innebär att muddringen troligen kommer att kunna genomföras först under 2019, om alla tillstånd ges.

Hantering av muddringsmassor

Muddringsmassorna innehåller föroreningar och får, med dagens miljökrav, inte läggas tillbaka i sjön. De måste transporteras bort från sjön. Denna hantering är helt ny för kommunen och vår ambition är att göra det på ett så miljösäkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Hantering av muddringsmassor kräver tillståndsprövning och godkännande innan arbete får utföras. Utredningsarbete om detta pågår för fullt och det känns just nu som att det är den svårast biten för oss på kommunen att lösa gällande muddringen.

Läckande dammluckor

En intressegrupp för båttrafiken på Hjälmaren har granskat dammarna vid Hyndevad och vid Notholmen. De misstänker att vattentappningen är större än de 3,1 kbm/s som vattendomen tillåter.

På uppmaning av intressegruppen har SMHI utfört vattenföringsmätning vid dammarna som ligger vid Hyndevad och Notholmen. Enligt mätningarna läcker det ut mer än dubbelt så mycket vatten som får släppas från Hjälmaren, vilket strider mot vattendomen och är polisanmält. Det påverkar vattennivån i Hjälmaren och är en bidragande orsak till den låga vattennivån i sjön.

Djup i farleden

Alla djup i farleden är angivna vid sjöns medelvattennivå, det innebär att djupet är mindre än den angivna siffran vid låga vattennivåer i Hjälmaren. Aktuella vattennivåer finns på SMHI:s webbplats.

Angående djup och bredd i farleden så finns inga specifika krav på att upprätthålla det, utan det är angivet djup på sjökortet som gäller utifrån sjöns medelvattennivå. Personen som framför båten ansvarar för att ta reda på aktuell vattennivå för sjön.

Avvikelser och fel som upptäcks i farleden anmäls till MSI (Maritim Säkerhets Information). Permanenta avvikelser från sjökortet meddelas via UFS (Underrättelse För Sjöfart.).

Krav på ekonomisk ersättning

Örebro kommun avvisar alla eventuella krav på ekonomisk ersättning för skador och kostnader som orsakats av låga vattennivåer i Hjälmaren.

Kontakt

Senast uppdaterad: 12 december 2017
Publicerad: 29 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?