Samba – samverkansledning för barns och ungas bästa

Ibland har barn och ungdomar en problematik och/eller en livssituation som medför att både den unge och familjen behöver stöd och insatser från flera olika verksamheter inom kommunen och Region Örebro län.

Om verksamheterna inte samverkar är det svårt att ha ett helhetstänkande där barnets behov styr insatserna. Barnet eller ungdomen kanske inte får det samordnade stöd han eller hon har rätt till och familjerna kan uppleva att de bollas mellan olika aktörer. Då kan en Sambasamverkan vara en alternativ lösning.

Vad är Sambasamverkan?

Samba är en förkortning av "Samverkansledning för barns och ungas bästa". Målgruppen för Sambasamverkan är barn och ungdomar upp till 21 år som har stöd eller insatser från olika verksamheter, där samordningen av insatserna inte fungerar tillfredsställande.

Samverkan förutsätter samtycke från vårdnadshavare och myndig ungdom. Även omyndiga ungdomar bör tillfrågas om samtycke till samverkansarbetet.

En samordnare organiserar och leder samverkansmöten med familjer och de olika verksamheterna. Det är barnens behov som styr hur stödet och insatserna samordnas och planeras.

Vill du veta med om Samba?

Prata med någon av Sambasamordnarna. Här hittar du kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: 31 mars 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?