Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder, så kallat tilläggsbelopp.

Det är ansvarig förskolechef eller rektor som ska göra ansökan. När eleven byter skola är det mottagande skola som ansvarar för ansökan.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag inför läsåret 2017/18 är 24 april 2017.

Ansökningar som gäller nya elever och nytillkomna behov görs löpande. Dessa ansökningar handläggs månadsvis.

Tilläggsbelopp betalas inte ut retroaktivt.

Möjlighet till tilläggsbelopp

Barn och elever ska vara folkbokförda i Örebro kommun

Verksamheten kan söka tilläggsbelopp för stöd till barn och elever som är folkbokförda i Örebro kommun.

Det gäller även om barnet eller eleven går i förskola eller skola i en annan kommun.

Stödet gäller enskilda barn och elever

Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller en elev och ha samband med dennes behov och förutsättningar att kunna fullgöra sin skolgång.

Behoven ska vara väl dokumenterade i enlighet med skollagen (2010:800). 3 kap. 5 a till 9 §.

Funktionsnedsättning av grav och varaktig karaktär

Barnet eller eleven ska ha en funktionsnedsättning av grav och varaktig karaktär vilken föranleder ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp ska endast beviljas i undantagsfall. Grundtilldelning och strukturtilldelning ska täcka verksamhetens samtliga kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa etc. Det innebär att kostnader för t.ex. stöd i form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild grupp inte berättigar till tilläggsbelopp. Dessa stödbehov ska skolan möta inom ramen för sin grundorganisation.

Behov som kan ligga till grund för beslut om tilläggsbelopp:

 • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av t.ex. rörelsehinder, hörselnedsättning, synskada.
 • Elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver stöd för att kunna delta i verksamheten.
 • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av psykiska och/eller betydande sociala svårigheter.
 • Elever med stora inlärningssvårigheter.
En elevs diagnos är i sig inte utslagsgivande

Det är alltid barnets eller elevens individuella stödbehov som det framträder i den pedagogiska verksamheten som är underlag för bedömning.

Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Krav på verksamhetens grundorganisation

Innan en eventuell ansökan om tilläggsbelopp ska verksamheten ha gjort följande insatser inom ramen för den ordinarie undervisningen.

 • Varje enskild pedagog och arbetslag ska fortlöpande och skyndsamt arbeta med extra anpassningar enligt Skollagen 3 kap. 5 a §.
 • Ansvarig pedagog gör en anmälan till rektor om behoven inte kan tillgodoses, enligt Skollagen 3 kap. 8 §.
 • Rektor ansvarar för att utredning påbörjas skyndsamt.
 • Organisationen kring barnet eller eleven har setts över utifrån: hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elev- eller barngruppen fungerar och hur barnets eller elevens lärmiljöer är organiserade.
 • Rektor beslutar om särskilt stöd. Åtgärdsprogram upprättas enligt Skollagen 3 kap. 9 §.

Tilläggsbeloppets storlek

Tilläggsbeloppet ska inte totalfinansiera den stödinsats som planeras för eleven, då visst stöd ska ingå i grundbeloppet.

Ansökningshandlingar

Följande handlingar ska skickas med ansökan om tilläggsbelopp.

 • Grundskola, gymnasieskola och fritidshem: bifoga åtgärdsprogram.
 • Förskola och pedagogisk omsorg: bifoga handlingsplan (dokumentation av planerade åtgärder).
 • I förekommande fall: skolans rutin för barnets/elevens egenvård.
 • Övriga relevanta dokument: till exempel pedagogisk utredning, andra utredningar eller intyg.

Förlängd ansökan

Vid en förlängd ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Uppföljning av hur tilläggsbeloppet har använts och hur det bidragit till att tillgodose elevens behov.
 • Utvärdering av tidigare åtgärdsprogram eller handlingsplan.
 • Eventuella nya utredningar eller annan nytillkommen dokumentation.

Ofullständig ansökan

Vid en ofullständig ansökan kommer kompletteringar att begäras in. En ofullständig ansökan kan inte prövas.

Beslut

Beslutet skickas ut via e-post (till den adress som angivits i ansökan).

Utbetalning av tilläggsbelopp

Vid en godkänd ansökan utbetalas tilläggsbeloppet månadsvis.

Läs mer ...

... om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp i grundskolan är reglerat i skollagen (2010:800) 10 kap. 39 § och skolförordningen 14 kap. 4 och 8 §. Tilläggsbelopp för förskoleklass regleras i 9 kap. 21 §.

Motsvarande för fristående förskolor anges i 8 kap. 23 § samt för fristående gymnasieskolor 16 kap. 54 § i skollagen och 13 kap. 7 § i gymnasieförordningen.

... om krav på grundorganisation här

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).

Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014).

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017).

... om egenvård

Mer om egenvård i förskolan och skolan (Skolverket, 2014).

Om tillgänglighet och tillgängliga lärmiljöer

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?