Hälso- och sjukvård - utförare

Här har vi samlat de lagar, styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för alla utförare inom kommunens hälso- och sjukvård. Dokumenten är i första hand skrivna för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård men kan också vara intressanta för dig som är vårdtagare eller anhörig.

Inom vårdgivaren Örebro kommun utförs hälso- och sjukvård av kommunens legitimerade personal; sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt av övrig personal efter instruktion eller delegering från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård utgår från Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).

Länkar som rör hela området hälso- och sjukvård

Sammanhållen hälso- och sjukvårdsprocess

För att säkerställa hälso- och sjukvårdsprocessen för den enskilde behövs samverkan och säker informationsöverföring inom teamet och mellan olika aktörer och vid övergången mellan olika vårdgivare.

Samverkan, informationsöverföring, rapportering, vårdplanering och samtycke
Journalföring och hantering av personuppgifter i hälso- och sjukvården
Avvikelser och utredning av vårdskador - avvikelsemodulen i Treserva m.m.

Avvikelser och utredning av vårdskador

Synpunkter, klagomål samt risker och händelser som rapporteras enligt rapporteringsskyldigheten ska registreras som avvikelser. Alla avvikelser ska analyseras och bedömas.

Allvarliga avvikelser; vårdskada eller risk för vårdskada ska rapporters till MAS/MAR, som ansvarar för att utreda händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada. MAS/MAR har delegation från nämnderna att göra Lex Maria-anmälan till IVO.

När det gäller allvarliga avvikelser inom SoL eller LSS ska Lex Sarah-rapportering och en utredning om missförhållande göras.

Lagstiftning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete; HSFL-FS 2017:40

Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria); HSFL-FS 2017:41

Nationell vägledning

Anmäl vårdskada - lex Maria

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Områden inom hälso- och sjukvård

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från MAS/MAR, palliativa samordnare

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen vårdgivare Örebro kommun
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Publicerad: 24 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?