Hälso- och sjukvård - utförare

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård utgår från Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Inom vårdgivaren Örebro kommun utförs hälso- och sjukvård av kommunens legitimerade personal; sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt av övrig personal efter instruktion eller delegering från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Aktuellt

Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft
2018-01-01. Läs mer på Region Örebro Läns hemsida:

Region Örebro Län - Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsprocessen

För att säkerställa hälso- och sjukvårdsprocessen för den enskilde behövs samverkan och säker informationsöverföring inom teamet och mellan olika aktörer och vid övergången mellan olika vårdgivare.

Områden inom hälso- och sjukvård

Här har vi samlat de lagar, styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för alla utförare inom kommunens hälso- och sjukvård. Dokumenten är i första hand skrivna för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård men kan också vara intressanta för dig som är vårdtagare eller anhörig.

Länkar som rör hela området hälso- och sjukvård

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från MAS/MAR, palliativa samordnare

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen vårdgivare Örebro kommun
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Publicerad: 24 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?