På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Väg och buller

Buller är ett stort och ofta underskattat folkhälsoproblem. Trafiken är den största källan till buller. Sök vägbidrag till enskild utfartsväg.

Bullerkartläggning

Örebro kommun har genomfört en kartläggning av buller från vägfordon, järnväg och flyg inom kommunens gränser. Både statligt och kommunalt vägnät omfattas.

Kartläggningen visar att 241 fastigheter med ca 1640 boende har bullernivåer från vägtrafiken, vid fasaden utomhus, som överskrider 65 dBA. Motsvarande siffror för buller från järnvägen är 124 byggnader med 266 boende.

Kartor med bullernivåer

Kartorna nedan redovisar buller i fem olika intervall. Om du klickar på färgerna i kartan visas en ruta med förklarande text. Öppna inte kartlagren "Vägtrafik" och "Tågtrafik" samtidigt på kartan, eftersom resultatet då visas felaktigt.

Vi har valt att visa kartorna för väg och järnväg var för sig, eftersom bullret från respektive källa har olika karaktär och inte på ett enkelt sätt kan läggas samman.

Värdena kan jämföras med det långsiktiga nationella målet 55 dBA och med 65 dBA som för närvarande är gräns för bullerskyddsbidrag för Örebro kommuns vägnät.

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller

För att minska problemen med buller i Örebro kommun finns ett åtgärdsprogram, som antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2013. Åtgärdsprogrammet innehåller nya delmål för kommunens arbete med buller, en policy för hur bullerfrågan hanteras vid nybyggnation och en rad åtgärder för att nå delmålen till 2020.

En viktig del av programmet är att genom skyddsåtgärder skapa en bättre ljudmiljö för de örebroare som idag är bullerstörda. Men det handlar också om att begränsa bullret vid källan och om att bevara och utveckla områden med god ljudmiljö. Åtgärdsprogrammet innebär en ökad ambitionsnivå jämfört med idag. Sammanlagt kostar det cirka 16 miljoner kronor att genomföra fram till 2020. Kommunens del av kostnaden kan vara mellan 25 och 100 procent, bl.a. beroende på möjligheterna att få statlig medfinansiering. Samhällsnyttan med programmet beräknas vara fyra gånger större än kostnaderna.

Läs åtgärdsprogrammet (pdf, 1.6 MB)

Vem gör vad – trafikbuller

Trafikverket, Tekniska förvaltningen

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen eller järnvägen där du bor. I Örebro är det antingen Trafikverket (större vägar och järnvägar) eller Tekniska förvaltningen (det kommunala vägnätet).

Kontaktperson Jarmo Riihinen.

Miljökontoret

Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med den hjälp du får kan du kontakta miljökontoret, som är tillsynsmyndighet.

Tekniska förvaltningen

Du som är fastighetsägare kan få kommunalt bidrag för åtgärder på bostadsfönster mot vägtrafikbuller om vissa villkor är uppfyllda.

Stadsbyggnad

Stadsbyggnad ansvarar för att förebygga bullerproblem vid planering av nya bostäder.

Polisen

Polisen övervakar hastighetsöverträdelser och buller från till exempel motorcyklar.

Vägtrafikbuller, bidrag för åtgärder på bostadsfönster

Om du är ägare till en bostadsfastighet på en hårt trafikerad kommunal gata kan du ansöka om bidrag för fönsteråtgärder.

Enskild utfartsväg

Vägbidrag för enskild utfartsväg

Du kan söka vägbidrag för underhåll av enskild utfartsväg, som inte är statsbidragsberättigad, inom Örebro kommun.

Senast uppdaterad: 18 april 2017

Publicerad: 1 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson