Olaigatan, mellan Skolgatan och Storgatan, ombyggnation och återställning av gata och trottoar

Område

Olaigatan, mellan Skolgatan och Storgatan

Vad utförs?

En ökad trafiksäkerhet sker genom att befintlig passage vid Kanslibron trafiksäkras med en förhöjd platå, ny förhöjd passage tillförs vid Konsthallen, gatan anpassas efter hastighet med en något smalare bredd, men ändå så att bussar kan mötas. Biltrafik
blir tillåten precis som förut. Fordonens hastighet kommer att sänkas i och med ombyggnationen. För gående och cyklister kommer Olaigatan bli enklare, tryggare och säkrare att passera.

Tillgängligheten förbättras genom att vita plattor vid ledstråk
ersätts med taktila och förbättras där de inte varit kompletta. Vi förbättrar även tillgängligheten vid passager och entréer (en ramp vid Bio Roxy planeras).

Vi skapar en mer enhetlig gestaltning genom att ta bort gamla hållplatser som finns kvar samt öppnar upp ytan framför Kanslibron för gångare och cyklister, även med ny plattsättning. Nuvarande parkeringsplatser samt norra sidans busshållplats ersätts med parkeringsfickor med uteserveringszoner.

Hur påverkar det mig?

Olaigatan (mellan Storgatan och Skolgatan) kommer att vara avstängd för biltrafik till 1 januari 2018, därefter begränsad framkomlighet till 1 juni 2018. Gatan är öppen för fotgängare och cyklister men med begränsad framkomlighet. Stadsbussen kommer att återgå till sin normala sträckning på Olaigatan i samband med vintertidtabellen.
Byggnation är klart i sin helhet senast 1 juni 2018.

Varför utförs gatuarbetet?

Syftet med ombyggnationen är att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och skapa en mer enhetlig gestaltning. Byggnationen avser även ta hand om återställningen av byggnationen vid Karolinska skolan samt efter Open Art.

Tidplan

Byggstart 13 november 2017.

Planeras vara klart 1 juni 2018.

Utförare

Skanska

Projektledare

Mia Åman 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 14 november 2017
Publicerad: 14 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?