Stenbackevägen, ombyggnad till stadsgata

En helt ny stadsdel börjar ta form i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Därför bygger vi om Stenbackevägen och Karlsdalsallén till stadsgator med nya korsningar, gång- och cykelbanor, parkeringsmöjligheter och trädplantering.

För att minimera störningarna i trafiken hålls både Stenbackevägen och Karlsdalsallén öppna för allmän trafik under hela ombyggnationen, tidvis på tillfälliga vägar förbi arbetsområdena. Med hänsyn till arbetsmiljön för de som arbetar på platsen kommer det att råda sänkt hastighet förbi arbetsområdena.

Stenbackevägen biltrafik

Karta över alternativa bilvägar under Stenbackevägens ombyggnation.

Stenbackevägen gång- och cykeltrafik

Karta över alternativa gång- och cykelvägar under avstängningen.

Område

Södra Ladugårdsängen.

Karta över Stenbackevägen

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vad ska vi göra?

Södra Ladugårdsängen på Stenbackevägens östra sida och kvarteret Piloten på den västra sidan är under byggnation och kommer inom några år att utgöra en helt ny stadsdel i Örebro. Därför bygger vi nu om Stenbackevägen till en lugnare stadsgata. Att vägen utformas och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen är en viktig del av den utveckling som pågår i området.

Projektet innebär ombyggnation av befintlig väg och korsningar, samt utbyggnad av ny gång- och cykelbana.

Korsningen Stenbackevägen/Karlsdalsallén kommer att signalregleras och förses med vänstersvängfällt. Korsningen Storbackavägen/Termikgatan/Stenbeckevägen kommer att byggas om till en cirkulationsplats. Befintliga busshållplatser flyttas norrut mot den nya cirkulationsplatsen, där det även byggs passager får gående och cyklister.

visionsbild Stenbackevägens rondell med vackra planteringar

Visionsbild Stenbackevägen. Bild: Pontarius AB.

Gång- och cykelbanan på Stenbackevägen västra sida breddas och på östra sidan byggs en ny gång- och cykelgata från Karlsdalsallén till Landbotorpsallén. Gång- och cykelpassager över Stenbackevägen kommer finnas vid korsningarna samt i höjd med parken Hagen.

Då det kommer att växa fram bebyggelse på båda sidor av Stenbackevägen kommer gatan att förses med parkeringar för cykel och bil. Längs gatan kommer träd och växtlighet att planteras.

Visionsbild Stenbackevägen med trädallé längs sidorna

Visionsbild Stenbackevägen. Bild: Pontarius AB.

Hur påverkar det mig?

Ombyggnationen av Stenbackevägen kommer att bidra till ett lugnare trafiktempo och tydligare gatustruktur. Den nya utformningen kommer att bidra till en ökad framkomlighet på sträckan för gående, cyklister och fordon. Med planerade åtgärder kommer kapaciteten i korsningarna öka och trafiksäkerheten kommer förbättras. Dessutom kommer Stenbackevägens barriäreffekt att minska och det kommer att bli enklare och säkrare för gående och cyklister att korsa gatan.

Varför?

Att Stenbackevägens utformas och anpassas till den omkringliggande (framtida) bebyggelsen är en viktig del av den utveckling som pågår i området. Genom att bygga om vägen till en lugnare stadsgata med möjlighet till parkering och passager för gående och cyklister minskar barriäreffekten som gatan bidrar till idag, samtidigt som det blir tydligare för alla trafikslag hur de ska röra sig längs och över gatan. Att höja kapaciteten i korsningarna är viktigt för framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan.

Läs mer om utbyggnaden av Södra Ladugårdsängen.

Tidplan

Byggstart: vecka 23 2017
Preliminär färdigställande: december 2017.

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 19 september 2017
Publicerad: 28 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?