Mineralgatan, hastighetssäkring och bussgatan öppnas för trafik

MIneralgatan hastighetssäkring bussgata öppnas

Gatuarbete

Öppnande av bussgatan Vivalla-Lundby och förlängning av gång- och
cykelbanan från Lundby till Vivallaringen, Örebro.

Beskrivning

Bussgatan ska öppnas för allmän trafik och den ska hastighetssäkras med
busskuddar och två avsmalningar vid två passager. Bussgatan kommer även
att få ny belysning.

Gång- och cykelbanan kommer att förlängas fram till Vivallaringen med en
ny passage och säkras med mittrefug och två stycken enkelsidiga gupp.
Bussarna går som vanligt igenom bussgatan.

Entreprenör

Örebro kommun.

Byggtid

Byggstart vecka 42. Gatuarbetena är klara och färdigställandet av gång- och cykelbanan kommer att ske senast augusti 2017.

Kontaktperson

Erik Svensson, byggledare, 019-21 18 54.
Yezen Osama, projektledare, 019-21 57 20.
David Rossheim, arbetsledare, 019-21 18 85.

Bakgrund

Område

Vivalla, Lundby.

Vad ska vi göra?

Projektet innebär att dagens bussgata mellan Vivalla och Lundby öppnas upp för biltrafik. I samband med detta kommer sträckan hastighetssäkras vid samtliga gång- och cykelpassager.

Hur påverkar det mig?

Trafiken kommer efter öppnanden inte styras till enskilda gator i områdena utan spridas på fler länkar, så kallad silning av trafik. Det kommer därmed bli bättre framkomlighet för dig som bilist, samtidigt som framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister kommer att öka i och med hastighetssäkringarna i passagepunkterna. Kollektivtrafikens framkomlighet på sträckan bedöms inte påverkas i någon större omfattning.

Varför?

Befolkningen i Örebro växer och med detta även transportbehovet. Istället för att ta mer mark i anspråk och bredda redan breda gator och göra dessa mindre tillgängliga för gående och cyklister, jobbar kommunen med att öppna upp lämpliga gator för biltrafik. Genom att öppna tidigare stängda gator för biltrafik finns möjlighet att skapa kortare resvägar vilket kan minska det totala trafikarbetet och bidra till mindre utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Att öppna upp gator för biltrafik skapar också en mer stadsmässig struktur där det är lätt att orientera sig och med ökad attraktivitet och trygghet för invånarna. Genom att fördela trafiken på ett större nät minskar behovet av stora trafikleder genom staden, vilket skapar möjligheter att omvandla renodlade billeder till stadsgator med attraktiva stråk för såväl gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Här hittar du mer information om projektet att öppna fler gator för trafik.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 11 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?