På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

8. Handel - Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

8.1 Nollalternativ

Utveckling av handel fortsätter utan direkt styrning, eftersom det saknas framtagna strategier för handel totalt (för dagligvaruhandel en handelspolicy). Resultatet blir att handeln växer okontrollerat. Risk finns att cityhandel och befintlig bostadsnära handel utarmas till förmån för externhandel.

8.2 Vårt framtida Örebro – Översiktsplan för Örebro kommunen

Dessa områden föreslås att förstärka/bygga ut handeln i:

 • I city är all utveckling av cityhandeln positiv.
 • Boglundsängen är ett regionalt handelsområde som kan utvecklas med mer dagligvaruhandel och skrymmande sällanköp som inte är av cityshoppingkaraktär, t.ex. elektronik, hem och fritid. Ny yta föreslås i översiktsplanen, eventuellt kan regional dagligvarubutik etableras här.
 • Marieberg är ett nationellt och regionalt handelsområde. Till Marieberg lokaliseras ny regional handel med skrymmande varor. Inga nya ytor föreslås, dock kan befintlig mark som redan är ianspråktagen för handel förstärkas (endast skrymmande, inte shoppingkaraktär).
 • Fem stycken befintliga stadsdelscentrum föreslås byggas ut (Haga, Lillån, Brunnsparken, Näsby och Brickebacken). Tre nya dagligvaruhandel föreslås i Rynningeåsen, Ladugårdsängen och Adolfsberg. Ny handel får också finnas i befintliga stadsdelscentrum och nya blandade områden.

Motiv

Handeln är viktig för kommunens utveckling och attraktivitet. Den ger kommunens invånare ett bra utbud av varor och tjänster som förstärker kommunen som livsmiljö och ger möjligheter till nya arbetstillfällen. Motivet till att styra handeln är att få ett levande centrum som inte konkurreras ut av extern handel samt att ge de cirka 75 procent av örebroarna som bor inom fem km från city tillgång till en attraktiv handel nära hemmet (vilket kan ge upphov till ett mer hållbart resande exempelvis gå eller åka buss).

Förutsättningar

Idag har Örebro tre stycken regionala handelsområden; cityhandel, det halvexternt handelsområdet Boglundsängen samt det externa handelsområdet Marieberg. Det finns åtta stycken stadsdelscentrum med dagligvaruhandel som ligger i bostadsnära lägen.

8.3 Konsekvenser och måluppfyllelse

All handel ger upphov till transporter. För att skapa en mer hållbar handel har man studerat var man kan placera handeln i lägen så transporterna minskar. Utgångspunkten är att placera dem i bra gång, cykel eller kollektivtrafiklägen.

8.3.1 Sociala konsekvenser

 • Handel ger fler arbetstillfällen. Effekten av att fler har ett arbete är att det kan minska social isolering etc.
  • Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika villkor.
 • Stadsdelscentrum med dagligvaruhandel ligger nära bostäderna, med god tillgänglighet för icke bilburna och är positivt ur ett vardagslivsperspektiv med mindre tidsåtgång och kortare avstånd. Bostadsnära handel ger goda förutsättningar för vardagsmotion.
  • Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika villkor.
 • Handel och marknadsplatser är viktiga sociala mötesplatser för människor. Mötesplatser skapar förutsättningar för människors sociala tillvaro, att umgås och utvecklas. Offentliga mötesplatser ger möjlighet för alla, oavsett bakgrund att ses och att uttrycka åsikter (genom demonstration, konst etc.). Känslan av delaktighet och möjligheterna att påverka har effekter för hälsan.
  • Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika villkor, Mångfald och integration.
 • Att styra handeln var den får etablera sig (city, bra kollektivtrafik lägen, på gång eller cykelavstånd) gör att förutsättningarna för att ta buss, tåg, cykel eller gå främjas och ger därmed ge förutsättningar för en bättre folkhälsa.
  • Kan bidra till att stärka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika villkor.
 • Örebros dagligvaruhandel är i jämförelse med andra städer dyr och därmed kan den personliga ekonomin påverkas i form av en mindre disponibel inkomst
 • Handelsetableringar i Örebro har konsekvenser för omgivande kommuner och deras centrumkärnor om många invånare istället väljer att åka till Örebro för att göra sina inköp. Effekten kan bli att den viktiga mötesplatsen förflyttas då till en mer oklart definierad plats och inte minst utanför den egna kommunen.
  • Kan bidra till att motverka arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika villkor.
 • Trafiksituationen och buller kring Brunnsparken (pga. Marieberg köpcentrum) och Hedgatan (pga. Boglundsängen köpcentrum) kan komma att öka. Buller har stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet, och kan ge upphov till fysiologiska stressrelaterade symptom och koncentrationsstörningar. Senare års forskning tyder även på att risk för att hjärt- och kärlsjukdomar kan öka vid höga bullernivåer.
  • Motverkar miljömålet god bebyggd miljö inom området buller och arbetet med det prioriterade perspektivet hälsa på lika villkor.


8.3.2 Ekologiska konsekvenser

 • Att styra marknaden var ny handel får etablera sig (city, bra kollektivtrafik lägen, på cykelavstånd) gör att förutsättningarna för att resa mer hållbart främjas. Det ger möjliga effekter att det blir mindre föroreningar, vilket är positivt för klimatet.
  • Bidrar till att uppfylla miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft och god bebyggd miljö.
 • Förstärkning av Boglundsängen och Marieberg innebär antagligen mer resor till dessa handelsområden. Effekten blir därmed mer föroreningar och är negativt för klimatet. Det är svårt att bedöma om denna effekt tas ut av den ovanstående positiva effekten.
  • Motverkar miljömålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft och god bebyggd miljö.
 • Handel genererar mer hårdgjorda ytor dvs. dagvattnet ökar och därmed kan övergödningen öka.
  • Motverkar miljömålen ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag och grundvatten av god kvalitet.
 • Handel genererar mer hårdgjorda ytor dvs. dagvattnet ökar och därmed skulle övergödningen öka, men i alla detaljplaner finns dock alltid krav på att dagvatten hanteras lokalt. Därmed ska det inte vara någon miljöpåverkan.
  • Kan bidra till miljömålen ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag och grundvatten av god kvalitet.
 • Större vattensalamander har observerats i närheten av Marieberg handelsområde och kommunen har i samråd och med tillstånd från Länsstyrelsen flyttat delar av populationen till annat område. Lokalen finns fortfarande kvar och ska beaktas i kommande detaljplaner.
  • Motverkar miljömålet ett rikt växt- och djurliv.


8.3.3 Ekonomiska konsekvenser

 • Handeln är en viktig tillväxtmotor och ett av naven i ett väl fungerande samhälle.
 • Handeln ger arbetstillfällen och effekten blir färre arbetslösa, vilket är bra ekonomiskt för såväl privatpersoner som samhällsekonomiskt.
 • Handel ger ökade skatteintäkter och effekten blir en bättre samhällsekonomi.
 • Örebros dagligvaruhandel är i jämförelse med andra städer dyr, vilket påverkar den privata ekonomin för köparna.
 • Att styra marknaden var de får etablera sig kan innebära att man påverkar konkurrensfriheten och att det därmed riskerar att bli dyrare för köparna.
 • Att styra marknadens etableringar kan innebära att man påverkar konkurrensfriheten och att valet faller på annan etableringsort utanför kommunen vilket kan innebära försämrad konkurrens och därmed dyrare varor och tjänster för köparna.
 • Koncentration av handel till ett fåtal centra kan bidra till längre transporter och färre närbutiker. Detta skapar ökade kostnader för den enskilde och ökade samhällskostnader för miljöförstöring och service till äldre och människor med funktionsnedsättning.
 • Koncentration av handel till ett fåtal centra kan medföra utslagningskonkurrens av handel på andra ställen. Detta kan skapa ökade kostnader för den enskilde och ökade samhällskostnader för miljöförstöring och service till äldre och människor med funktionsnedsättning
 • Om positiv balans i handeln kan uppnås bidrar det till genereringseffekter då handelns olika delar kompletterar varandra och tillsammans drar fler kunder än de skulle göra var och en för sig.

8.4 Åtgärder

För att minimera de negativa konsekvenserna av handel i Marieberg, ska man i kommande detaljplaner:

 • Utreda om markföroreningar förekommer i området, görs i samråd med tillsynsmyndigheten analyser för att avgöra om typ och omfattning. Detta blir utgångspunkten för vilka åtgärder som behövs med tanke på framtida verksamhet.
 • Göra bedömningar i samråd med Länsstyrelsen kring Större vattensalamander som finns inom området och hur det ska lösas vid ev. utbyggnad.
 • Utreda hur trafiksituationen vid trafikplatsen vid Brunnsparken i Adolfsberg blir av mer handel i Marieberg.

För att minimera de negativa konsekvenserna av handel i Boglundsängen, ska man i kommande detaljplaner:

 • Utreda trafiksituationen och buller på Hedgatan.
Senast uppdaterad: 17 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson