På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

3. Alternativ och nollalternativ - Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

Enligt miljöbalken 6 kap. § 12 ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Under översiktsplanens framtagande har de olika arbetsgrupperna arbetat med att konsekvensanalysera olika förslag av utbyggnad etc. Detta har inneburit att flera alternativa förslag har förkastats både före och efter samrådet. Några exempel på förkastade förslag eller alternativa metoder är:

  • Väg som förbinder Boglundsängen till Bettorp har förkastats pga. dålig mark och ekonomi.
  • Utbyggnadsområde vid Vivallaringen som har justerats p.g.a. intrång i grönt stråk.
  • Utbyggnad av verksamheter vid Stora Hyddan-Karlsdal har förkastats p.g.a. att de sociala och ekologiska värdena i att bevara området grönt överväger.
  • Handel vid Svampen har förkastats p.g.a. konsekvenser som identifierades i handelsutredningen och konsekvensbeskrivningen.
  • Utbyggnad av nöjen och upplevelsevärden i Marieberg har förkastats p.g.a. sociala och ekonomiska konsekvenser för city, samt ökade transporter.
  • Tidigare fanns två förslag på utbyggnadsområden längs kanalen i Odensbacken. Det ena av dessa två har förkastat pga. översvämningsrisken, medan det andra är högre beläget och därför kvarstår.
  • Under samrådet togs utpekade förtätningzoner bort som pekade ut var det är mest lämpligt att förtäta. Det fanns bland annat en 5km zon samt områden längs järnvägen upp till Hovsta och ner till Mosås. Dessa förkastades p.g.a. att de kom in många synpunkter att zonerna uppfattades som för styrande.
  • Under samrådet förkastades en väg genom skogen mellan Björkhaga och Mellringe. Motivet var att det kom mycket synpunkter på att det inte var ett lämplig plats att släppa in trafik p.g.a av barnen i Björkhaga samt att vägen skulle skapa en barriär i skogen.
  • För att hitta lämpliga och olämpliga områden för vindkraft har flera metoder testats. Först provade vi att utifrån arbetsgruppens samlade kompetens och lokalkännedom med stöd av vindkarteringen direkt identifiera områden. Den metoden förkastades ganska omgående för att den var för ovetenskaplig. Sedan gjordes en enklare GIS-analys genom att till vindkraften motstående intressen sammanställdes för att kunna identifiera områden som inte bedömdes lämpliga för vindkraft. Den metoden visade sig snart inte ge en rättvisande bild varför vi valde att arbeta efter den modell som beskrivs i avsnittet 9 i denna bilaga.

Nollalternativet är enligt miljöbalken 6 kap. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. Om översiktsplanen 2010 inte antas gäller Översiktsplanen 2002 för den fortsatta planeringen av Örebro. Att fortsätta planera utifrån Översiktsplanen 2002 skulle innebära att fortsatt ta fram planprogram och detaljplaner där stöd saknas i Översiktsplan 2002, eftersom många av förslagen redan är genomförda. Detta medför att mycket arbete läggs på planprogram. En stor risk med detta arbetssätt är att man tappar helhetsbilden i planeringen. Att se till helheten är väldigt viktig för att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt.

Senast uppdaterad: 17 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson